LA FEDERACIÓ DE FALLES DE GANDIA CONVOCA EL CONCURS DE CARTELLS TOMÁS FEMENÍA

Les mesures del cartell han de ser de 66 cm. de llarg x 46 cm. d’ample, més un espai de 2cm. a cadascun dels costats que envolten el cartell. Aquestes mesures (en total, 70 x 50 cm) que no es poden modificar ni alterar, s’han de presentar en vertical sobre cartó ploma de 5mm.. Juntament amb el cartell, és necessari lliurar una còpia de l’original en suport informàtic per a PC, en el format utilitzat per Freehand, Photoshop, (.tiff, o .jpg) incloent-hi les fonts tipogràfiques utilitzades i amb una qualitat de 350 d.p.i mínim. A la part de darrere del cartell original presentat hi figurarà el lema o pseudònim amb el qual es concursa, per facilitar la seva identificació.
Quedaran automàticament desqualificats els cartells que no complisquen un o més dels requisits d’aquestes bases. No s’admetrà cap treball amb errades a la seua retolació.
Caldrà adjuntar un sobre tancat amb el lema o pseudònim escrit a l’exterior, i a l’interior, les dades personals del concursant: nom i cognoms de l’autor o autors, edat/s, adreça completa de l’autor o representant, telèfon de contacte, correu electrònic i un mínim currículum de l’autor o autors amb una declaració signada indicant que el treball és original i inèdit.
No s’admetrà cap proposta que estiga signada o identificada amb qualsevol codi o marca gràfica al sobre, excepció feta del lema o pseudònim que trie l’autor. La presentació d’una inscripció on falten dades o tinga el sobre obert podrà ser motiu suficient per a la desqualificació del concursant.

Els artistes fallers Pere Baenas i José Gallego reben la felicitació de l’Alcalde en nom de totes i tots els gandians