Política de privacitat

 1. Introducció i definicions
  Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis Diaris Serpis, podreu gaudir d’aquests Serveis.
  A través de l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat dels Serveis Diari Serpis com a usuari de qualsevol dels mitjans o serveis i / o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions , continguts, programes, aplicacions, vídeo sota demanda o similars (en endavant, “Serveis Diari Serpis”) que Diari Serpis posa a disposició dels Usuaris a Internet.Per al correcte comprensió d’aquesta Política de Privacitat  i dels Serveis Diaries Serpis es realitzen les següents definicions :L’Usuari serà per a aquella persona física o jurídica que accedeixi i/o utilitzi el Servei d’Agendes Serpis per qualsevol mitjà sense registre. Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, l’usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis Diari Serpis, reflectides en aquest document.Els serveis Diari Serpis , abarcan serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, llocs web, vídeo sota demanda o similars.La  Política de Privacitat de Serveis Diaries Serpis és d’aplicació a:

  • La navegació com a usuari que es fa realitat sobre qualsevol pàgina web de Diari Serpis o aplicació mòbil de Diari Serpis.
  • L’accés com a Usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Servei de Diari Serpis.
  • La navegació que pot realitzar des de qualsevol dispositiu des del que es permet l’accés als continguts o els Serveis Diari Serpis, com a ordinadors, televisió digital, ‘Smart Tv’s’, PDA, Tablets, ‘iPad’, ‘iPhone’, telèfons mòbils. , ‘Smartphones’, subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d’accés als continguts disponibles a internet.
  • La navegació i gaudi dels Serveis Diari Serpis que es realitzi des de qualsevol part del món, ja es tracti de Serveis ubicats a Diari Serpis d’accés o ubicats a un altre país.
 2.  Complement de la legislació vigent
  Diari Serpis,
  al estar ubicat en España, està sotmès al compliment de la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació. Per això, Diari Serpis garanteix en tot moment l’íntegre i el ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació, així com per a qualsevol altra llei o norma que complementa o substitueix a les mateixes. anteriors.
 3.  Responsable del tractament
  Les dades personals recollides a través dels Serveis Diari Serpis, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Diari Serpis, amb domicili a la C / xxxxxxxx, xx – 46701 de Gandia, amb número de CIF: xxxxxxx, ( en endavant, Diaris Serpis). Diari Serpis ha designat voluntàriament un Delegat de Protecció de Dades a través del qual l’usuari podrà plantejar preguntes, reclamacions i suggeriments relatius al tractament de les seves dades personals, així com exercir els seus drets. Per a ell, l’usuari es pot dirigir a la següent direcció electrònica: dpo@diariserpis.com
 4.  Finalitats del tractament de les dades personals dels usuaris
  Les dades facilitades per l’usuari dels Serveis Diari Serpis s’utilitzen amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

  • Facilitar un Servei personalitzat per a l’Usuari, adequant aquests Serveis al perfil personal, geogràfic, així com a les seves preferències i gustos.
  • Definir tipologies, segmentacions i perfils d’usuaris, així com prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i/o continguts oferts als Serveis Diari Serpis, mitjançant l’anàlisi de la utilització dels serveis per part dels usuaris.
  • Mostrar informació editorial o comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l’ús dels Serveis Diari Serpis per part de l’Usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels Sectors, amb què Diari Serpis arribi a acords . Aquest perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els Serveis Diari Serpis; no obstant això, sempre se us sol·licitarà una autorització prèvia i específica per poder tractar aquesta informació.
  • Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
  • Gestió de les incidències i manteniment dels Serveis Diari Serpis.
 5.  Tipus de dades reconeguts a través dels Serveis Diari Serpis
  Diari Serpis reconeix les dades de l’usuari a través de l’ús dels Serveis Diari Serpis. Aquestes dades estaran vinculades principalment a la direcció IP des de l’accés als Serveis Diari Serpis o a un codi d’usuari assignat de forma unilateral per Diari Serpis. Aquestes dades podran ser considerades com a dades personals en la mesura en què permetin identificar-les o tenir-les identificables. 
  D’aquesta forma, el Diari Serpis podrà vincular les dades següents a la informació següent:

  • Dades d’ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de les nostres pàgines, de control de l’accés a serveis de tercers a través de Serveis Diari Serpis i de millorar el coneixement sobre els interessos de l’usuari, es reconeixerà les dades d’ús i navegació relatius. de quin servei utilitza l’usuari, com l’utilitza, cuánt, quin tipus d’usuari és, o accedeix a un anunci mostrat en qualsevol dels Serveis Diari Serpis.
  • Interessos i el perfil de l’Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis Diari Serpis, així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió, dades sobre la xarxa mòbil,, així com fallos, activitat del sistema, ajustos del hardware, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, cookies i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal i com s’explica a la  POLÍTICA DE COOKIES), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l’Usuari, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat de dichos estudis, tant en serveis propis com aliens. El registre en qualsevol dels Serveis Diari Serpis implica l’acceptació expressa i sense reserves de la  POLÍTICA DE COOKIES .
  • Els Serveis Diaries Serpis també utilitzen tecnologies d’identificació i seguidors d’usuaris, com per exemple, imatges diminutes i transparents inserides en pàgines web i aplicacions. Quan l’usuari accedeix a un dels continguts, les imatges es descarreguen en el seu dispositiu i permeten conèixer que l’usuari té accés al servei. Esta informació s’utilitza per obtenir estadístiques, realitzar estudis analítics sobre l’ús dels seus serveis per part dels usuaris, i mostra informació editorial o comercial personalitzada en funció del resultat dels estudis, tant en serveis propis com aliens
  • Els Serveis Diari Serpis també poden oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d’un Servei Diari Serpis.
  • Informació sobre el territori on s’origina la connexió amb els Serveis Diari Serpis, per personalitzar els serveis i, en el seu cas, comprovar la disponibilitat de la visualització de determinats continguts de continguts audiovisuals.
 6.  Dades compartides amb tercers
  Diari Serpis
  no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament. Per mesurar l’ús dels serveis, Diari Serpis utilitza proveïdors externs que utilitzen COOKIES per realitzar estudis analítics de l’ús dels serveis Diari Serpis. L’usuari podrà consultar la POLÍTICA DE COOKIES en tot moment.
 7.  Menors d’edat
  Els menors de 14 anys no hauran d’utilitzar els Serveis Diari Serpis sense consentiment dels seus pares o tutors. En cas que el Diari Serpis detecti usuaris que puguen ser menors de 14 anys, es reserva el dret de sol·licitar una còpia del DNI o document equivalent, o, en el seu cas, l’autorització dels seus pares o tutors.
 8.  Personas noticiables
  Les notícies contingudes en aquest Lloc Web podran contenir dades personals de persones noticiables per ser de rellevància pública, per la seva notorietat pública o per circumstàncies sobrevingudes en fets dinterès públic dels que són protagonistes. A través daquest apartat, informem a les persones noticiables sobre el tractament de les seves dades conforme al que disposa la normativa vigent, que estableix que quan resulti impossible o requereixi un esforç desproporcionat informar els interessats sobre el tractament de les seves dades s’adoptin mesures adequades per protegir els seus drets, llibertats i interessos legítims, inclusivament fent pública la informació, la qual cosa es compleix a través de la present política de privadesa. Les dades personals seran obtingudes a través de la investigació i els recursos periodístics a disposició d’aquest mitjà de comunicació, consistint en les dades pertinents per a l’elaboració d’aquestes notícies. La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals de persones noticiables és la necessitat de donar compliment a una missió realitzada en interès públic. Les dades personals es tractaran de manera indefinida en el temps.
 9.  Drets dels usuaris
  L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, adreçant-se a Diari Serpis, a través de correu postal al domicili de Diari Serpis, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent, i especificant el dret que voleu exercir. Es recomana que l’usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis Diari Serpis que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud. L’usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es ) i davant del Delegat de Protecció de Dades de Diari Serpis (dpo@diariserpis.com).
 10.  Plazo de conservació de les dades
  Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre ostenti la condició d’Usuari dels Serveis Diari Serpis; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió. En cas d’exercir el seu dret de supressió, les dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament .
 11.  Legitimació per al tractament de les dades
  La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l’interès legítim de Diari Serpis.