DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AVL SOBRE LA LLEI DE SENYES D’IDENTITAT

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA    

‘L’Acadèmia Valenciana de la Llengua va demanar al Govern valencià el 18 de novembre del 2014 el text de l’avantprojecte de Llei de Reconeixement, Protecció i Promoció de les Senyes d’Identitat del Poble Valencià, tramitat per la Conselleria de Governació, a fi de poder pronunciar-se respecte a esta iniciativa legislativa. Lamentablement, a diferència d’altres projectes normatius del Govern valencià –com és el cas, per exemple, dels relatius a l’ensenyança del valencià–, la nostra petició fou desatesa. Esta actitud ha impedit que el Govern valencià puga conéixer les consideracions de l’AVL sobre l’avantprojecte de Llei de Senyes abans de l’inici de la tramitació parlamentària.

Davant la inquietud que ha suscitat en alguns sectors de l’opinió pública la Llei de Senyes, especialment en allò que afecta la llengua valenciana, cal recordar que tant la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana, com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, consagren l’AVL com l’única institució normativa de l’idioma valencià. Així mateix, les citades lleis establixen que la normativa lingüística de l’AVL és d’aplicació obligatòria a totes les institucions públiques i entitats privades que compten amb finançament públic, el sistema educatiu i els mitjans de comunicació. Per tant, d’acord amb el principi de jerarquia normativa, cal entendre que qualsevol aplicació o interpretació de la Llei de Senyes que no respecte les resolucions de l’AVL en matèria de llengua vulneraria el bloc de constitucionalitat en el qual s’inserix la nostra norma institucional bàsica, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la llei de majoria qualificada que regula la nostra institució estatutària.

El bescantat deute públic. Sí o no?