12 C
Gandia
Dissabte, 2 març, 2024

L’Alqueria de la Comtessa inverteix en la gestió dels béns i drets del consistori 

 

– L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa actualitza i informatitza l’inventari de béns i drets

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha actualitzat i informatitzat l’inventari dels seus Béns i Drets. Per dur a terme aquesta tasca ha contractat els servicis de l’empresa ARCO CERTIFICACION ENERGETICA E INVENTARIOS S.L, per un import de 2662 €.

Conforme a l’article 32 de la Llei 32/2003 de 03 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques, aquestes “tenen l’obligació d’inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni fent constar, amb el suficient detall, els esments necessaris per a la seua identificació i les que resulten precises per a reflectir la seua situació jurídica i el destí o ús al fet que estan sent dedicats”.

Pel que fa a les Entitats Locals, l’article 17 del Reial decret 1372/1986 de 13 de juny (Reglament de béns de les entitats locals) disposa que “Les Corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els seus béns i drets, qualsevol que siga la seua naturalesa o forma d’adquisició”.

Per últim, l’article 86 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril estableix que “Les Entitats Locals estan obligades a formar inventari valorat de tots els béns i drets que els pertanyen, del qual es remetrà còpia a les Administracions de l’Estat i de la Comunitat Autònoma i que es rectificarà anualment, comprovant-se sempre que es renove la Corporació”.

“És necessària aquesta operació per tal d’actualitzar la informació i facilitar que es puga visualitzar el que tenim de forma ràpida i senzilla amb l’aplicació que l’empresa ha posat a disposició de l’Ajuntament” ha dit Voro Femenia, alcalde de l’Alqueria de la Comtessa.

Articles relacionats