LA GENERALITAT ES NEGA A PAGAR ELS SEXENNIS ALS DOCENTS INTERINS

El Consell va negar en els Pressupostos de la Generalitat per a 2016 el pagament d’aquesta retribució als interins -«només tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que ostente la condició de funcionari de carrera»- malgrat que el Síndic de Greuges va emetre una resolució (després d’una queixa d’UGT) al juliol en la qual els instava a incloure aquest pagament.

Davant aquesta resolució, el departament d’Educació va assenyalar al desembre que s’ «ha fet l’estudi econòmic del que suposaria pagar aquest complement retributiu als funcionaris docents interins» i que «en aquests moments -desembre de 2015- la situació econòmica de la nostra Comunitat fa inviable el poder incrementar el pressupost d’aquesta Conselleria d’Educació, en la quantitat resultant del referit estudi».

El sindicat ha considerat que aquesta resposta és una cosa «inaudita i clarament injustificable davant al conjunt dels treballadors docents, sobretot davant els més precaris». Així, encara que el sindicat ha afirmat que «desconeix quin és l’import al que ascendeix aquest pagament», han manifestat que és «dolenta i perversa aquesta resposta i aquesta justificació» perquè «s’està condicionant el reconeixement i pagament d’autèntics drets econòmics i laborals dels treballadors docents a les disponibilitats pressupostàries, quan aquest fet, per si mateix, hauria de justificar un increment del pressupost d’Educació».

«Açò és una exigència ineludible que li imposen tant la legislació i la normativa, sobretot europea, com els pronunciaments judicials derivats d’ella perquè s’aplique. I a aquest efecte i per a la seua aplicació, hauria d’iniciar-se ja un procediment administratiu normalitzat per a la seua acreditació, reconeixement i pagament», han agregat.

La secció segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va desestimar aquesta setmana un recurs interposat pel sindicat docent STEPV contra un decret del Consell que excloïa als professors interins del cobrament dels sexennis.

Et Pot Interessar