18.2 C
Gandia
Dimarts, 28 novembre, 2023

Finalitza la zona ZAS de la plaça de Castell a la platja de Gandia

– Gandia inicia el tràmit per revertir la zona ZAS de la plaça de Castell i revitalitzar l’entorn

– Vicent Mascarell: “No tornarem als temps de pubs i discoteques tal com és viure als anys noranta”

El regidor delegat d’Urbanisme, Vicent Mascarell, ha informat aquest matí que la comissió de l’àrea ha aprovat l’inici dels tràmits per deixar sense efecte la declaració de zona acústicament saturada (ZAS) de la plaça Castell i el seu entorn. Una mesura que va ser aprovada pel plenari municipal el setembre del 2019.

Tal com ha recordat l’edil, es tractava d’una mesura temporal i que ja no hi té cabuda, ja que les medicions realitzades al llarg de diversos dies i en diferents trams horaris pel Departament d’Activitats durant aquest estiu (encarregats a una empresa especialitzada en la matèria) i l’informe elaborat per part del cap de servei del Departament d’Activitats, indiquen que la zona ha reduït de manera dràstica la contaminació acústica existent en anys previs.

La mesura ha complert els seus objectius i després de la votació de la comissió que ha comptat amb els vots a favor del govern i l’abstenció de l’oposició, s’ha aprovat iniciar el procediment de participació on els veïns, el sector i totes aquelles parts implicades podran al·legar durant les pròximes setmanes” ha exposat l’edil, que ha incidit que “Gandia no pot renunciar a un espai com aquest i menys encara si vol continuar sent un referent turístic”.

Sobre la possible tornada de locals d’oci nocturn, Mascarell ha llançat un missatge tranquil·litzador als veïns: “No tornarem als temps de pubs i discoteques tal com va ocórrer als anys noranta. Una vegada finalitzat el procés, on participaran totes les parts implicades, serà el torn per a l’inici d’activitats a la zona, que la dinamitzen i la revaloren, mantenint la convivència” i ha recordat que el planejament existent no contempla la possibilitat de donar llicències per a establiments com a pubs, encara que s’aixeque la ZAS.

7.- REVERSIÓ DE LA PROPOSTA DE ZAS A LA PLAÇA CASTELL I ZONES ADJACENTS DE LA PLATJA DE GANDIA

ANTECEDENTS

1r) Amb data de 29 de setembre de 2019 es va aprovar per part del Plenari Municipal la declaració de zona acústicament saturada de la Plaça Castells i els carrers adjacents de la platja de Gandia, incorporant determinades mesures per tal de reduir els nivells de contaminació acústica d’aquest àmbit.

2n) L’esmentada Zona Acústica Saturada disposava d’una vigencia temporal determinada supeditada a la reducció dels nivells de contaminació acústica existents.

3r) Passats quatre anys de l’esmentada declaració, per part del Departament d’Activitats s’ha realitzat nova medició sonora de la zona afectada, que determina la clara i evident reducció dels llindars de contaminació acústica.

4t) En aquest sentit consta a l’expedient tant l’estudi acústic elaborat per l’empresa « SONOX Laboratorio de Ensayos » així com el informe elaborat per part de del Cap de Servei del Departament d’infraestructuras eléctriques i Activitats Joaquín López Ibáñez.

Als esmentats antecedents li resulten d’aplicació els següents

FONAMENS DE DRET

ÚNIC : Respecte de la vigència temporal de la Zona Acústicament saturada a períodes determinats de l’any natural.

L’art. 31 de la Llei 7/2002 de Contaminació Acústica Valenciana determina que les mesures adoptades a la declaració de ZAS es mantindran en vigor mentre no quede acreditada la recuperació dels nivells superats de l’àmbit afectat que s’acreditaran mitjançant informe tècnic.

A la resolució de cessament, i a fi de no veure reproduïdes les circumstàncies que van motivar la declaració de la Zona com a Acústicament Saturada, s’hi inclou un Programa d’Actuacions entre aquestos la necessitat de mantindré la vigència de la prohibició de usos de discoteca previstos

Considerant que segons el Informe emès pel Departament d’Activitats s’han reduït considerablement les condicions de contaminació acústica es sotmet al Plenari la seguent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER: Iniciar els tràmits per tal de deixar sense efecte la proposta de ZONA ACÚSTICA SATURADA (ZAS) PER EFECTE ADDITIU de la zona compresa a la plaça del Castell i les zones adjacents que va ser aprovada pel Plenari Municipal de data de 29 de setembre de 2019.

SEGON. Exposar al DOGV així com a un diari d’ampla difusió en la provincia el present acord per tal que en un periode de 30 díes hàbils es puguen fer els suggeriments, al.legacions i aportacions que es consideren convenients. En aquest sentit es dona trasllat a la totalitat d’interessats que consten en l’acord de l’adopció de la proposta de ZAS

TERCER: Una vegada finalitzat el termini d’informació al públic donar trasllat a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana de la proposta de reversió de la ZAS per tal que s’emeta el Informe corresponent.

QUART: Deixar sense efecte la totalitat de les mesures adoptades a l’acord de ZAS de data de 29 de setembre de 2019.

CINQUÉ: Confirmar tant la delimitació com els usos prohibits i incompatibles previstos en la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 42, de data de 22 de desembre de 2018, d’on resulta la següent proposta de ZAS, com complementària d’aquella.

SISE´: Traslladar la present resolució, tant a l’Associació d’Empresaris i Hostalers de Gandia, a les comunitats de propietaris dels edificis Gardenias I i Gardenias II i III, Comunitat de Propietaris Mar de l’Est que han comparegut expressament en l´expedient junt amb la resta d’associacions i entitats interessades.

SETÉ: Acordar la tramesa de la totalitat de l’expedient, junt amb les al·legacions realitzades, al Servei de Protecció l’Àrea de Qualitat Ambiental de l’Àrea de Contaminació Atmosfèrica de la Conselleria de Territori i Habitatge, a l’efecte de l’emissió de l’informe previst en l’art. 27.4 del Decret 147/2006, de la Generalitat Valenciana.

Articles relacionats