El Consell extingeix l’entitat pública RTVV

El ple del Consell, en la seua sessió d’aquest divendres, ha declarat l’extinció de l’entitat de dret públic Radiotelevisió Valenciana (RTVV) després d’aprovar l’acceptació de la cessió i integració global de tot l’actiu i el passiu de l’ens a favor de la Generalitat.

A més, el Consell, constituït en Junta General d’Accionistes, ha aprovat el projecte de cessió a favor de la Generalitat dels actius i passius de Radiotelevisió Valenciana SAU, així com la publicació del mateix en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORM).

Amb l’adopció d’aquests dos acords, «conclou un procés que es va iniciar primer amb l’aprovació en 2012 de la Llei 3/2012 -norma que va modificar el model de l’RTVV pública autonòmica i va dictaminar la dissolució-liquidació d’aquesta entitat per a transformar-la en una societat (SAU) que havia de prestar aquest servici de radiotelevisió-, i va seguir després amb l’abrupte tancament d’aquests mitjà, que es va consumar amb la Llei 4/2013 i el cessament de les emissions de Canal 9 i Ràdio 9 el 29 de novembre de 2013», segons ha informat el Consell.

Durant aquest temps s’ha hagut de fer front a un deute de més de 1.200 milions d’euros i a una «herència acumulada de nombrosos conflictes laborals o judicials amb productores, treballadors, creditors, Seguretat Social i fins i tot Agència Tributària, que han anat resolent-se, en bona part dels casos, amb resultats raonables i evitant conseqüències més costoses per a l’administració».

Al mateix temps, assenyala que amb les diverses actuacions de la liquidació, i d’acord amb l’establit en la Llei 12/2015, de 29 de desembre, per a la recuperació del servici públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, i conforme s’ha anat detallant també en els 16 informes que s’han anat presentat a les Corts (cada dos mesos des de l’aprovació de la citada Llei), «s’ha procurat rescatar, evitar el deteriorament i reparar els actius, tant de l’edifici de Burjassot com de la xarxa de repetidors estesa per tota la Comunitat Valenciana, que permetien la prestació del servici públic de ràdio i televisió».

L’acord adoptat pel Ple del Govern valencià per a l’extinció total de l’ens públic RTVV, que comporta el cessament dels liquidadors, implica la subrogació de la Generalitat en totes les relacions jurídiques de l’entitat de dret públic Radiotelevisió Valenciana amb els seus creditors, tant de caràcter principal com a accessoris.

A més, per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, es realitzaran les operacions comptables, pressupostàries i patrimonials de caràcter preceptiu i necessàries per a la incorporació de tot l’actiu i el passiu de l’ens públic en el patrimoni de la Generalitat.

Així mateix, la publicació del projecte de cessió a favor de la Generalitat dels actius i passius de Radiotelevisió Valenciana SAU es realitzarà en el BORM i en premsa escrita, «a fi de que siga conegut i, si és el cas, puguen presentar-se possibles impugnacions per part de creditors».

Et Pot Interessar