Xeraco renovarà el logotip de la Biblioteca Municipal mitjançant concurs públic

– Xeraco renovarà el logotip de la Biblioteca Municipal mitjançant concurs públic de disseny 

– Bases del Concurs per a disseny d’un nou logotip per a la Biblioteca Municipal

1. OBJECTE: Les presents bases tenen per objecte regular el concurs per a triar un nou logotip per a la Biblioteca Pública Municipal de Xeraco.

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS: Podran concórrer al present concurs totes les persones amb coneixements i interés en el disseny gràfic, a partir dels 16 anys, que vulguen que el seu logotip siga la imatge de la Biblioteca, i que no hagen estat implicades en la definició i preparació d’aquest concurs.

3. REQUISITS DE LES OBRES: Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites. S’aconsella fer servir colors que siguen fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal de ser utilitzat tant en color com en blanc i negre. El logotip ha de fer referència a la Biblioteca i la seua activitat.
Es podrà presentar un logotip per concursant.

4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ: Cada proposta s’haurà de presentar en suport digital desat en un CD o USB (que inclourà el format vectorial i el format.jpg), i en versió impresa amb bona resolució en un full A4. Podrà anar acompanyat d’una breu explicació i de documentació relativa a la manera d’adaptació del logotip a diferents espais i formats. S’hauran de presentar amb sistema de plica:

• A l’exterior del sobre gran s’anotarà un lema, i dins del sobre junt amb el logo imprés i el CD o USB, s’inclourà un altre sobre tancat on constarà el nom i cognoms de l’autor, número de DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.

El termini de presentació de les obres començarà a comptar a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València fins al 30 d’abril de 2021 (inclòs). Quan l’últim dia siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

5. PREMIS

5.1. Crèdit pressupostari

Els premis s’aplicaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9240.48003, de la qual es destinarà 300 euros per a aquest concurs.

5.2. Premis

Es concedirà un únic premi en metàl·lic per al guanyador/a de 300 euros. El premi estarà sotmés a la deducció legal corresponent.

6. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA: Es donarà publicitat de la convocatòria i de les actuacions derivades d’ella al Butlletí Oficial de la Província de València, en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en la seu electrònica del portal web municipal i un enllaç en la secció oportuna del Portal de Transparència (www.xeraco.es), segons requereix el tràmit de procediment del qual es tracte, i també, a les xarxes socials dependents de l’Ajuntament.

7. JURAT I CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES OBRES GUANYADORES: El jurat estarà compost per:

• Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco.
• Jordi Estruch, dissenyador gràfic.
• FcoJavier Martí, bibliotecari municipal, com a secretari.

Tots ells actuaran amb veu i vot.

Les obres es valoraran tenint en compte la seua originalitat, la seua qualitat artística i l’adequació al que s’exposa en aquesta convocatòria.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. TRACTAMENT DE LES OBRES PRESENTADES I PREMIADES: Les obres presentades al concurs passaran a disposició de l’Ajuntament, el qual es reserva el dret de la seua utilització.

Per tant, el fet de concórrer en aquest concurs, suposa que els participants es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per la reproducció de les obres.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en el concurs implica la conformitat i l’acceptació de les bases, i de les obligacions que se’n deriven.

Et Pot Interessar