12 C
Gandia
Dissabte, 2 març, 2024

Tavernes fa costat als agricultors de cítrics i caquis per aconseguir reduccions IRPF pels temporals

– Proposta conjunta per sol·licitar la reducció de l’índex de rendiment net de l’IRPF d’activitats agrícoles afectades per circumstàncies excepcionals.

Entre els dies 19 a 21 de gener de 2020 a causa del fenomen atmosfèric el temporal “Glòria” d’intensitat, extensió i abast inusitats va afectar greument a les zones de la Safor, la Ribera i la Marina pel que fa a les produccions agrícoles, ramaderes i forestal entre altres conseqüències. Que, en referència al municipi de Tavernes de la Valldigna concretament les produccions de cítrics i caquis es van veure molt afectats.

El 10 de febrer de 2020 el ple de la corporació municipal per unanimitat va acordar aprovar una proposta conjunta per a sol·licitar la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil a conseqüència de l’esmentat temporal.

Que l’adopció d’aquest acord comportava, instar el consell de ministres per a declarar el municipi de Tavernes de la Valldigna com a zona afectada greument per emergència de protecció civil i a la tramitació de subvencions i ajudes per a l’atenció de necessitats derivades d’aquesta declaració.

El passat 28 d’abril de 2021 és publicà al BOE una Ordre per la qual es redueixen per al període impositiu de 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals

Que en l’article 37.4.1 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, s’estableix que quan el desenvolupament d’activitats econòmiques, a les quals siga aplicable el mètode d’estimació objectiva, es vera alterat per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals, la ministra d’Hisenda podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels signes, índexs o mòduls.

Que, havent sol·licitat aquestes ajudes per poder pal·liar els efectes de l’esmentat temporal, no s’ha tingut en compte aquesta població de Tavernes de la Valldigna, en la relació de localitats que poden acollir-se aquesta reducció que estableix l’Ordre HAC / 411/2021 del 26 d’abril i que sorprén que zones molt pròximes, sí que s’han tingut en consideració, i per això tal greuge suposa un perjudici a les explotacions, així com un manifest malestar.

En virtut del que s’ha exposat, es proposa a Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Instar el Ministeri d’Hisenda perquè reconsidere la possibilitat d’incloure Tavernes de la Valldigna entre les poblacions amb dret a la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en 2020 per les activitats agrícoles i ramaderes, atenent les circumstàncies excepcions produïdes pel temporal “glòria “en aquesta zona.

SEGON. Basant-se aquesta ordre HAC / 411/2021 del 26 d’Abril sol·licitar la reducció dels mòduls o índexs en les activitats de cítrics i caquis.

Articles relacionats