Oliva regularitza per la via de la convalidació les urbanitzacions Aigua Blanca IV i Canyades I

El ple municipal d’Oliva ha donat un pas en el restabliment de lanormalitat administrativa i jurídica de les urbanitzacions Aigua Blanca IV i Canyades 1, ambdues a la platja d’Oliva, mitjançant la fórmula de la convalidació (art. 52 de la Llei 39/2015), que permet la regularització “a posteriori” de la situació irregular que presentaven.

Per una banda, la urbanització Aigua Blanca IV presentava una situació molt greu,segons fonts municipals, atés que es va desenvolupar sense haver aprovat un document tan important (des del punt de vista urbanístic, administratiu i jurídic) com és el Pla Parcial. És a dir, que els projectes d’urbanització i reparcel·lació d’este sector es van aprovar sense que, prèviament, s’haguera aprovat l’instrument d’ordenació necessari. Una irregularitat que podria haver donat lloc a la declaració de nul·litat de tot el procés urbanitzador d’este sector.

Si no ha estat així, és per l’actitud col·laborativa dels propietaris de sòl del mateix sector, apunten les mateixes fonts. Els propietaris, a pesar que van pagar en el seu dia un Pla Parcial que mai no va ser tramitat ni aprovat per l’Ajuntament, han tingut la «bona voluntat» de facilitar les coses per tal que este procés urbanitzador (iniciat fa ja 16 anys) puga vore prompte el seu final.

D’esta forma van facilitar l’aprovació extemporània del Pla Parcial del seu sector en data 27 d’octubre de 2016. I amb la mateixa actitud col·laborativa han fet possible la convalidació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació, la qual va tindre lloc el passat 7 de setembre, mitjançant acord plenar

En este acord plenari es van convalidar tots els documents que requerien l’aprovació prèvia d’un Pla Parcial, tret de l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2008, d’aprovació del controvertit modificat (BOP 16-01-2009), que va ser símbol, durant anys, de l’antagonisme entre els propietaris i la seua administració local. Un informe dels serveis tècnics municipals de 13 de setembre de 2013 va demostrar que el modificat era molt deficient, per les greus discrepàncies que este presentava respecte a l’obra realment executada.

D’altra banda, la urbanització Canyades 1 també presentava importants problemes com a conseqüència de la seua incorrecta tramitació.

El Pla Parcial de Canyades 1 (a diferència d’Aigua Blanca 4) sí que va ser aprovat per l’Ajuntament d’Oliva, en data 30 de setembre de 2004, però mai no va ser publicat, la qual cosa significa que este instrument de planejament (el Pla Parcial) no tenia l’eficàcia legal necessària per al seu compliment i desenvolupament. Per eixe motiu, tots els documents tècnics dependents del mateix (projectes d’urbanització i reparcel·lació) no tenien la cobertura jurídica adequada en el moment de la seua aprovació.

En l’acord plenari del passat 7 de setembre també es van convalidar tots els documents que requerien l’aprovació prèvia d’un Pla Parcial, amb la qual cosa es va procedir a la regularització d’este sector.

Et Pot Interessar