Oliva dóna per reiniciades les obres de la urbanització Aigua Blanca IV

L’Ajuntament d’Oliva ha donat per reiniciades les obres de la urbanització Aigua Blanca IV amb la signatura este dimarts de l’acta de replanteig, entre la direcció facultativa, l’empresa contractista i els serveis tècnics municipals. Aquest és el document que dóna inici oficial a les obres de finalització del sector, que es va iniciar en 2006.  Les obres iniciades ara tenen una previsió de duració de 12 mesos.

Este dilluns 11 de setembre, d’altra banda, es va signar el decret d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball de les obres. Amb aquest document es va poder aperturar el Centre de Treball, pas previ i imprescindible per a l’inici d’unes obres d’aquestes característiques.

D’aquesta forma finalitzava tota la tramitació necessària per a poder fer realitat el reinici d’unes obres que porten paralitzades des de novembre de l’any 2007 (oficialment, des de l’11 de gener de 2008), fa quasi 10 anys.

Per això ara, complida tota la tramitació pertinent, s’ha pogut realitzar la preceptiva visita de comprovació de les obres per part de l’empresa contractista (Elecnor SA), la direcció facultativa (TES SL), el coordinador de seguretat i salut (Pedro Díaz) i els serveis tècnics municipals. Amb posterioritat a la qual s’ha signat l’acta de replanteig, document tècnic que dóna inici oficial a les obres, que, d’acord amb el contracte, hauran d’estar finalitzades quan es complisca un any des de la signatura d’esta acta.

Atesa la importància històrica que té aquest fet per a la ciutat d’Oliva, l’equip de govern ha volgut estar present en el mateix, acompanyant als tècnics en la visita a les obres.

Per arribar a aquest punt ha estat necessari fer molts passos previs que desferen el nus que ha bloquejat durant deu anys aquest moment. El més significatiu, per posar un exemple il·lustratiu i recent, l’aprovació totalment extemporània del Pla Parcial del sector el passat 27 d’octubre de 2016 (!). En juliol de 2004 es va aprovar el projecte de reparcel·lació del sector, en novembre de 2006 començaren les obres (que els propietaris del sector van pagar entre 2006 i 2008), però el Pla Parcial, instrument de planejament necessari i imprescindible, no es va aprovar quan tocava. Es va haver d’aprovar 14 anys després de l’aprovació del projecte d’homologació, i després d’estar ja redactat i aprovat (sense efecte, per aquest motiu) el nou text refós del modificat del projecte d’urbanització per a la finalització de les obres del sector.

Així, el passat 17 de maig de 2017, després d’haver salvat multitud d’obstacles, es publicava al BOP l’anunci de la licitació de les obres de finalització de la urbanització del sector Aigua Blanca IV. Una vegada finalitzat el termini per tal que les empreses presentaren les seues ofertes i realitzats els pertinents tràmits valoratius, finalment va ser Elecnor SA la contractista encarregada de dur a terme les obres.

Els motius de la paralització

Segons el govern local, les obres del sector Aigua Blanca IV van començar en novembre de 2006 i, un any després del seu inici, van ser paralitzades pel contractista (Midascon). L’11 de gener de 2008 es va signar l’acta de suspensió de les mateixes (que portaven paralitzades des de novembre de 2007). El motiu de la paralització va ser que no estava elaborat el modificat de projecte que la direcció facultativa venia demanant des del principi de les obres.

L’elaboració del modificat es va allargar molt, l’empresa contractista va entrar en concurs de creditors, el jutge del mercantil va retenir la possessió de les obres. I tot això, sumat a multitud d’errors, com ara: l’absència de contractes amb els projectistes i la direcció facultativa, haver iniciat les obres sense tindre signat conveni amb Iberdrola, les discrepàncies entre els diversos projectes d’instal·lacions elèctriques, haver practicat una liquidació completament irreal de les obres, o haver obviat l’aprovació del Pla Parcial del sector, etc., han demorat durant anys la represa de les obres d’aquesta urbanització.

Et Pot Interessar