22.5 C
Gandia
Dimarts, 3 octubre, 2023

Oliva aprova un seguit de modificacions pressupostàries per a fer front a les despeses compromeses

– Plenari Extraordinari per aprovar modificacions pressupostàries per cobrir les necessitats econòmiques per poder acabar l’any

L’Ajuntament d’Oliva està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2022, com que no ha sigut aprovat el pressupost de 2023. És voluntat de l’actual govern, que encapçala l’alcaldessa Yolanda Pastor, dedicar els esforços a preparar un pressupost per a 2024, que puga entrar en vigor des de l’1 de gener.

Per això, aquest matí de divendres, s’ha celebrat Plenari extraordinari per tal d’aprovar modificacions de crèdit que puguen dotar al pressupost municipal del crèdit necessari per a donar cobertura a les despeses previstes fins a final d’any, atés que el pressupost, actualment estava en números rojos en moltes de les partides, amb un desquadre de 505.067,12 € (negatius).

Les modificacions pressupostàries aprovades són les següents:

En Crèdits extraordinaris un total d’1.343.800 €

• Subvencions nominatives no previstes en el pressupost prorrogat per un import de 326.000 €.

• Acord del justipreu del Jurat Provincial d’Expropiació de terrenys per a portar a cap les obres d’ampliació del cementeri municipal per import de 151.000 €.

• Campanya de Bons amb l’Associació de Comerciants d’Oliva amb import total de 50.000 €.

• Aportació municipal del Projecte Nou Mercat d’Oliva, Sostenible i Digital inclòs en les Ajudes de suport a mercats finançades amb Fons Next Generation per un import de 500.000 €, i 60.000 € de costos de direcció i coordinació.

• 100.000 € para la redacció del projecte per a les obres d’ampliació del Teatre Olímpia.

• 66.800 € del Departament de RRHH para les possibles indemnitzacions previstes en l’art. 2.6 de la Ley 2021, que pogueren correspondre dels processos d’estabilització.

• 40.000 € per complir la Sentència núm. 7/2023 PO 000224/2018-D del Jutjat del Contenciós- Administratiu núm. 2 de València.

En suplements de crèdit un total de 2.447.020,20 €

• Estimació de costos del subministrament elèctric estimat per a la finalització de l’any: 744.670 €.

• Impost estatal de depòsit de residus en abocadors per a 2023 (COR) per import de 196.000 €.

• Recollida de fem i neteja viària: 139.000 € i 133.000 €, respectivament.

• Programes de docència per a la 3a edat, programes esportius escolars i escoles esportives, a causa de l’augment significatiu de l’oferta i nombre de participants, per un importe de 177.000 €.

• Actuacions de millora de les instal·lacions del Pavelló per import de 30.000 €.

• Organització i patrocini d’esdeveniments esportius extraordinaris, de caràcter nacional i internacional, amb el Patrocini de la Fundació de Pilota Valenciana i Patrocini del Gran Fons Alberto Contador per import de 19.500 € i 18.500 €, respectivament.

• 43.000 € para el reequilibri econòmic sol·licitat per l’empresa concessionària de la piscina i activitats esportives.

• Memòries valorades signades per l’enginyer Tècnic Industrial per a la realització de les obres de recondicionament de CGP per a vertir a la xarxa dels excedents de la generació fotovoltaica dels Centres Escolars, 109.000 €.

• Peces de recanvi per a la depuradora per import aproximat de 14.000 €.

• Despeses pendents referents a la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de la Plaça de Sant Roc i despeses de redacció pendents del Projecte Modificat del Pumptrack per import total de 13.700 €.

• Despeses de la Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut de la Remodelació de la Plaça Urbana en Avinguda de València, per import de 8.978,20 €.

• 200.000 €, per fer front a la facturació corresponentment als serveis prestats en els mesos anteriors a l’entrada en vigor dels nous contractes per als quals no existeix consignació en el pressupost en què actualment està treballant l’ajuntament.

• S’incrementen algunes aplicacions pressupostàries del capítol I de Servicis Socials amb l’objecte de fer front a l’aportació municipal del programa ADI, no prevista en 2022 i a diferències detectades en l’aportació municipal del programa AEDL i del programa EMPUJU, per import total de 600.672 €.

Yolanda Pastor, alcaldessa d’Oliva, ha assenyalat que “amb aquestes modificacions pressupostàries donem cobertura a les subvencions nominatives de les associacions, dotem de crèdit necessari per a complementar les obres parcialment subvencionades per altres administracions i garantim la capacitat de l’Ajuntament de pagar les despeses estructurals fins a final d’any”.

Amb aquestes modificacions pressupostàries necessàries per a poder acabar l’exercici 2023, el romanent de tresoreria quedaria en 120.465,68 €.

Articles relacionats