18.6 C
Gandia
Diumenge, 25 febrer, 2024

L’Ajuntament de Gandia crea una borsa de professionals del disseny gràfic per atendre els seus encàrrecs 

· Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o d’il·lustració o empresa del sector de la comunicació visual
· El termini per presentar candidatures començarà el 16 de gener i finalitzarà el 30 de gener a les 14.00 hores
· La documentació s’ha de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia, a través de la seu electrònica en format digital (PDF)

Jose Manuel Prieto ha comparegut aquest matí en roda de premsa per informar que la Regidoria d’Escena Urbana i Política Festiva de l’Ajuntament de Gandia, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), ha posat en marxa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació visual per tal de crear una borsa professional per cobrir les necessitats d’encàrrecs que puguen sorgir a conseqüència de les diferents festes, esdeveniments o actes a la ciutat de Gandia.

Sobre la mesura, Prieto ha destacat que la iniciativa pretén reivindicar un element fonamental de les festes com és la cartelleria. “Volem acabar amb els encàrrecs puntuals i amb aquesta borsa, volem aconseguir donar-li carta de normalitat i fomentar una pedrera de dissenyadors que seran els que participaran amb els seus dissenys en les festes i esdeveniments més importants que s’organitzen al llarg de l’any” i ha afegit que “gràcies a la recomanació de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, els treballs seran valorats a preu de mercat”.

Per això, a través d’aquesta convocatòria, es crearà una llista d’empreses i professionals amb un ordre de prelació segons la puntuació obtinguda per cada un, als quals l’Ajuntament es dirigirà per encomanar els encàrrecs que necessite en cada moment.

Tal com ha explicat l’edil, podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o d’il·lustració o empresa del sector de la comunicació visual, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses (UTE). Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.
No podran participar les persones i empreses que, complint amb els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura, amb inscripció gratuïta. Per a això han de presentar una documentació que incloga:

– Arxiu 1: Dossier o book de treballs. Aquest document ha de recollir fins a un màxim de deu treballs, realitzats pel professional o empresa.
– Arxiu 2: Currículum personal o acreditació professional similar de l’empresa i fotocòpia del document identificatiu (NIF o CIF).

La documentació s’ha de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia, a través de la seu electrònica en format digital (PDF).
El registre ha de dirigir-se al departament de Política Festiva indicant en l’assumpte “Convocatòria Professional de disseny gràfic i comunicació audiovisual”, adjuntant els arxius corresponents.

El termini per presentar candidatures començarà el 16 de gener i finalitzarà el 30 de gener a les 14.00 hores. Una vegada rebudes les propostes, un comité de selecció format per l’edil de l’Escena Urbana i Política Festiva; el director general i el coordinador del departament així com tres professionals del disseny gràfic i la il·lustració, proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, avaluaran els dossiers presentats en funció de la qualitat dels treballs (fins a 5 punts), experiència en aquest tipus de projectes (fins a 2,5 punts) i originalitat i creativitat (fins a 2,5 punts). Tot aquest procés comptarà amb la participació de la secretària general de ple de l’Ajuntament de Gandia qui donarà fe pública del resultat del procés de selecció.

Feta la baremació, es fixarà un llistat en ordre de prelació segons les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, prevaldrà la major puntuació obtinguda en el criteri “Qualitat en treballs desenvolupats”.

La resolució del Comité de selecció es farà pública en la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la notificació personal a què resulte adjudicatari de l’encàrrec.

Articles relacionats