14 C
Gandia
Dilluns, 5 desembre, 2022

La Mancomunitat de la Safor aprova nous estatuts i el Pressupost General de 2021

– La Mancomunitat de Municipis de la Safor aprova el Pressupost General per a l’exercici 2021

El Plenari de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, celebrat el 25 de maig de 2021, va aprovar per majoria dels membres assistents i una abstenció el Pressupost General de l’exercici 2021, que s’acompanya de la plantilla de personal i les bases d’execució del dit pressupost.

El pressupost de la Mancomunitat per a l’exercici 2021 ascendeix a la quantitat de 3.927.000 euros. D’aquest pressupost cal destacar 1.600.000 euros destinats a Serveis Socials, 140.000 euros destinats a Joventut, 209.000 euros destinats a Intervenció en Infància i Adolescència, 74.000 euros destinats a Igualtat i els 400.000 euros destinats al Centre de Desenvolupament i Atenció Primerenca (CDIAP).

En l’apartat d’Inversions, cal destacar els més de 200.000 euros per a finalitzar l’edifici ubicat en el carrer Ferrocarril d’Alcoi i 50.000 euros que s’invertiran en el Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS).

Finalment, la plantilla de personal estarà formada inicialment per un total de 78 professionals distribuïts pels diferents serveis que presta la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb l’ampliació de professionals en l’atenció de Serveis Socials. I està previst la creació d’un nou servei d’Assistència Tècnica format per enginyers de diferents camps, d’acord amb les necessitats dels municipis.

– La Mancomunitat de Municipis de la Safor aprova per unanimitat els nous Estatuts per a convertir-se en mancomunitat d’àmbit comarcal i territorial

El Plenari de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, celebrat el 25 de maig de 2021, va aprovar per unanimitat dels membres assistents els nous Estatuts de la Mancomunitat, consistent en una revisió integral del seu contingut, amb la finalitat d’adaptar-los al marc normatiu actual derivat de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana i d’aconseguir el reconeixement de la condició de mancomunitat d’àmbit comarcal.

Fent un poc d’història, per acord del Ple de Consell adoptat el dia 26 de març de 1982 va ser aprovada la constitució de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i els seus estatuts, com a mancomunitat intermunicipal, a l’empara de l’autonomia que la Constitució Espanyola reconeix als ens locals per a la gestió dels seus respectius interessos en el marc de l’organització territorial general.

Des d’aquell moment els Estatuts de la Mancomunitat han sigut objecte de diverses modificacions derivades fonamentalment de l’adhesió de nous municipis i de l’ampliació de competències.

Posteriorment el Plenari de la Mancomunitat, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2020, va aprovar la iniciació de l’expedient administratiu per a la qualificació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor com a mancomunitat d’àmbit comarcal, de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Per a aconseguir la qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal ha resultat necessari l’adaptació dels Estatuts al nou marc legal, incorporant a més en el contingut les diverses especialitats previstes en la referida Llei per a aquest tipus de mancomunitats.

La revisió dels Estatuts actuals ha comportat l’elaboració del Projecte de nous Estatuts, amb la finalitat no sols d’adaptar-los al nou marc normatiu sinó, especialment, de poder assolir la qualificació d’àmbit comarcal, ja que la Mancomunitat de la Safor compleix els requisits i les circumstàncies exigides en la Llei 21/20218 per aconseguir aquest reconeixement, que es considera oportú i convenient per als interessos i les aspiracions de la mateixa mancomunitat, dels ajuntaments que la integren i, fins i tot, dels ciutadans i ciutadanes de la comarca, que seran els receptors dels diferents serveis que es presten.

D’acord amb els nous Estatuts, les àrees on tant els ajuntaments com la Generalitat Valenciana i la Diputació poden delegar les seues competències a la Mancomunitat de Municipis de la Safor són:

1. Àrea de sostenibilitat mediambiental, gestió dels residus sòlids urbans i del cicle de l’aigua.

2. Àrea de seguretat, policia local, guarderia i emergències.

3. Àrea de sanitat i benestar social.

4. Àrea de cultura, joventut, educació i esportiva.

5. Àrea de foment econòmic i desenvolupament local.

6. Àrea d’urbanisme, vivenda i ordenació del territori.

7. Àrea d’infraestructures, dotacions i equipaments.

8. Àrea de participació ciutadana, igualtat, informació i comunicació.

9. Àrea de contractació i gestió administrativa i modernització.

La finalitat de la delegació d’aquestes àrees és la prestació de serveis de major qualitat i eficiència per a la ciutadania de la comarca de la Safor i que tinguen un millor cost econòmic per als ajuntaments que formen part de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Articles relacionats