La Font d’en Carros transformara 25.000 tones d’enderrocs en àrids reciclats

 • L’Ajuntament fa una gestió exemplar amb més de 19.000 m³ de residus inerts acumulats en la parcel·la del futur CEIP Francesc Carròs duent-los a valorització.
 • Un dels aspectes que hauran de revisar els Ajuntaments és precisament el destí dels enderrocs i residus de les seues pròpies obres municipals tal com ha fet l’Ajuntament de la Font d’en Carròs.

  En la parcel·la del nou CEIP Francesc Carrós de la Font d’En Carròs s’havien acumulat vora 25.000 m³ d’enderrocs i residus diversos en els darrers anys provinents de diferents obres. Amb l’execució del projecte de centre que contempla 6 unitats d’infantil i 12 de primària i que s’ha adjudicat per 4.626.287 €, l’Ajuntament de la Font d’En Carròs, ha tingut el bon criteri de dur un control d’aquests RCD i supervisar que siguen destinats a planta de tractament per a ser valoritzats transformant-se en material per a restauració ambiental o àrids per a l’obra.

  Construir la Sostenibilitat demana que aquesta actuació servisca d’exemple.

  Segons la plataforma, desafortunadament molts plecs de condicions tècniques i projectes municipals preveuen encara l’abocador com a fórmula per a l’eliminació dels RCD i no el tractament en planta de valorització. L’abocador només hauria de contemplar-se com a últim recurs per a l’eliminació de la part de residus que no és aprofitable.

  La plataforma recorda que el constructor de tota obra té l’obligació d’entregar els residus de la construcció i la demolició a un gestor autoritzat i assegurar-se que el seu destí siga preferentment la reutilització i la valorització. Un tràmit que ha de deixar-li fefaentment documentat al promotor que en aquest cas són els Ajuntaments segons el RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió de residus de la construcció i la demolició així com el Pla Integral de Residus de la CV.

  A més, el mateix Reial Decret de l’any 2008, deixa molt clar que les administracions públiques han de vetlar per una reducció dels residus en les obres en què actuen com a promotores. Destinar els RCD a abocador, autoritzat o no, és precisament fer tot el contrari; la forma eficient i correcta d’acomplir amb aquesta exigència legal és controlar la traçabilitat dels residus amb els albarans del gestor de transport i el certificat de planta de valorització.
  Construir la sostenibilitat llançarà en breu una campanya per promoure que se separen els residus en la mateixa obra i que els agents autoritzats per al transport d’inerts de RCD els duguen a planta de valorització, tant si són d’obres públiques com privades. Una gestió que serviria per a abaratir costos.

Et Pot Interessar