17.5 C
Gandia
Diumenge, 26 març, 2023

Gent de Guardamar de la Safor recolza la defensa de la citricultura

Ha sigut aprovada una moció per al Ministeri d’Agricultura per tal que es revise les condicions del tractat signat a tercers països, com és el cas de Sud-àfrica. La revisió es farà l’octubre del 2022 que és quan es compleix el termini de cinc anys, i es poden realitzar les modificacions del Tractat en cas que s’haja demostrat perjudicial per als estats membres o que no s’hagen complit els paràmetres establits.

Anabel Ferrer, protaveu de Gent de Guardamar i Alcaldessa ha assenyalat que “Ens trobem en un moment crucial en el qual s’han de debatre i revisar, i hi ha una oportunitat que les demandes que es fan des del sector citrícola valencià s’incloguen en les revisions i milloren les condicions en les quals competim amb aquestes importacions”.

“Més que mai és la nostra obligació i responsabilitat defendre la citricultura i als nostres citricultors, la defensa del nostre territori exigeix fer costat al sector primari, que és i ha sigut propulsor de la mostra economia, i com no, la protecció ambiental front a noves plagues que arriben amb la importació sense control de productes citrícoles de països tercers” ha conclòs l’Alcaldessa de Guardamar de la Safor.

Ana Isabel Ferrer Fuster portaveu de Gent de Guardamar: Coalició Compromís a l’empara del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al debat i votació en el Ple la següent:

MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA CITRICULTURA VALENCIANA DAVANT DE LA REVISIÓ DEL TRACTAT DE SUD-ÀFRICA

Exposició de motius

El juny de 2016, la Unió Europea i sis països de la Comunitat pel Desenvolupament de l’Àfrica Meridional (SADC) signaren l’Acord d’Associació Econòmica (AAE). Concretament, la UE amb Botswana, Lesotho, Moçambic, Namíbia, Sud-àfrica i Eswatini. Baix aquest nou acord, les mercaderies d’aquests països gaudeixen en general de zero aranzels i zero quotes o contingents per a entrar a la UE. Sud-àfrica rep aquest tracte en el 96% de les seues exportacions a la UE. En el cas de la importació de cítrics de Sud-àfrica a la UE, a manera d’exemple, les clementines tenen aranzel zero i el desmantellament aranzelari en taronja a 2021 es troba de la següent manera: 0% d’aranzels per al període entre l’1 de juny al 15 d’octubre; 7,2% del 16 d’octubre al 30 de novembre; i 16% en el mes de desembre.

Des de Compromís hem demanat a la Comissió Europea un estudi de les repercussions econòmiques desfavorables per a l’agricultura europea en la implementació d’aquest acord, perquè la citricultura valenciana està amenaçada per les importacions de Sud-àfrica i la seua competència deslleial, que destrossa el mercat i la producció. El creixement de les importacions extracomunitàries, fins a representar el 30% del total del mercat total citrícola europeu, el lidera Sud-àfrica amb 783.040 tones importades en la darrera campanya, un 33% més que la mitjana dels darrers cinc anys. Tot això se suma a la mateixa crisi dels sectors agraris valencià, espanyol i europeu, que estan sofrint una escalada històrica dels costos de producció sumada a la crisi de preus en origen causada pels abusos comercials de determinades cadenes de distribució.

A banda de la crisi econòmica del sector citrícola, agreujada per l’acord amb Sud-àfrica, és molt important destacar les implicacions que té aquest acord sobre el medi ambient i la salut vegetal i humana.

En primer lloc, l’estratègia europea «De la granja a la taula» té com a principal objectiu contribuir a la neutralitat climàtica d’ací al 2050, amb l’evolució del sistema alimentari cap a un model sostenible. És una contradicció en si mateixa la importació de grans quantitats de cítrics procedents de Sud-àfrica per la via del transport marítim, quan el transport d’una sola taronja de Sud-àfrica a la UE suposa l’emissió de 13 g de CO₂ a l’atmosfera, i es vol arribar a la neutralitat climàtica amb la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, l’incentiu a la importació de cítrics procedents de tercers països disminueix el consum local i de proximitat.

Tot això se suma a l’evidència científica fitosanitària del fet que Sud-àfrica no està lliure de determinades plagues de quarantena prioritàries, com la gravíssima plaga Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), comunament denominada “falsa arna”. L’entrada de plagues com la “falsa arna” a través de les importacions de tercers països, com és el cas de Sud-àfrica, suposa la major amenaça actualment a la citricultura valenciana. El fet d’importar productes vegetals de països extracomunitaris en els quals es troba present aquest insecte suposa un greu risc fitosanitari per a l’agricultura i el medi ambient comunitaris, que pot provocar importants pèrdues econòmiques i danys ambientals a la sanitat vegetal.

En l’àmbit de les seues competències i en defensa del sector citrícola valencià, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica està encapçalant en l’àmbit estatal una campanya de lobby adreçada tant al Govern estatal com a la Comissió Europea, així com a la resta de comunitats autònomes, eurodiputades i eurodiputats i agents de diversos sectors que poden influir i pressionar en matèria normativa a escala europea, i que consta de diferents reivindicacions, entre les quals destaca l’exigència de les mateixes regles del joc als productes importats per tercers països a la UE, la reciprocitat, a raó de la protecció de la sanitat vegetal i salut de les persones consumidores, amb l’aplicació del tractament en fred als productes importats, de la mateixa manera que s’aplica als productes europeus que s’exporten a tercers països. En aquest sentit, la proposta de modificació del reglament d’execució per a fer obligatori el tractament en fred com a requisit en la importació de productes vegetals ha sigut ben acollida pel Ministeri d’Agricultura i vista amb bons ulls per part de la Comissió Europea.

A més, des de Conselleria també s’ha insistit en la necessitat que Brussel·les declare els nostres cítrics “producte sensible” per a corregir els actuals desequilibris comercials i reconéixer la singularitat d’un producte d’excel·lència. Totes les reivindicacions estan sent canalitzades a través del Front Citrícola Valencià, que va ser constituït per part de la Conselleria junt amb les entitats més representatives del sector per a defensar la citricultura valenciana davant de totes les institucions implicades.

L’octubre del 2022 es compleix el termini de cinc anys que permet la revisió dels Tractats signats amb tercers països, com és el cas de Sud-àfrica, i la Comissió Europea pot presentar les propostes de modificació del Tractat en cas que s’haja demostrat perjudicial per als estats membres o que no s’hagen complit els paràmetres establits.

Es fa necessària, per tant, l’exigència que els agricultors valencians i els productors de tercers països tinguen les mateixes regles del joc en matèria de sanitat vegetal i salut de les persones consumidores. Ens trobem en un moment crucial en el qual s’han de debatre i revisar, i hi ha una oportunitat que les demandes que fem des del sector citrícola valencià s’incloguen en les revisions que la Unió Europea fa dels acords amb tercers països i les condicions en les quals competim amb aquestes importacions.

Per tot allò, anteriorment exposat, es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Guardamar de la Safor insta el Govern d’Espanya a defensar davant la Comissió Europea la revisió de l’acord comercial amb Sud-àfrica, amb especial atenció i protecció als cítrics valencians.

SEGON. – L’Ajuntament de Guardamar de la Safor dona suport a les reivindicacions de la Conselleria d’Agricultura i insta el Govern d’Espanya a defensar davant la Comissió Europea la declaració dels cítrics valencians com a producte sensible, i a fer-ho extensible a altres convenis, com el d’Egipte i Turquia.

TERCER.- L’Ajuntament de Guardamar de la Safor dona suport la Conselleria d’Agricultura i insta el Govern d’Espanya a reclamar davant la Comissió Europea l’establiment del tractament en fred per als productes cítrics que importe la UE de països tercers.

QUART.- l’Ajuntament de Guardamar de la Safor dona suport a l’acció del Front Citrícola Valencià davant les diferents institucions en defensa del sector citrícola valencià.

CINQUÈ.- Remetre aquests acords al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

Articles relacionats