12 C
Gandia
Dissabte, 2 març, 2024

Gandia convoca 32 beques per a persones aturades per aprende anglès

 

· La presentació de les sol·licituds i documentació es realitzarà fins al 20 de gener de 2021

L’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb el British School de Gandia, convoca 32 beques (en segona convocatòria) adreçades a persones aturades majors de 18 anys amb residència a la nostra ciutat, que desitgen assistir al curs “English Language School for Adults”, perquè puguen millorar els seus coneixements d’anglès.

La convocatòria es regirà d’acord amb les bases següents:

1.- El curs es realitzarà durant 10 mesos, iniciant-se en el més de gener i amb finalització en el mes d’octubre.

2.- El format del curs d’adults s’oferirà de manera virtual al costat d’una innovadora plataforma d’aprenentatge amb nivells d’anglès personalitzats (A1/A2-B1/B2-C1/C2). Aquest curs inclou la llicència íntegra d’ús de la plataforma d’aprenentatge (24 hores/10 mesos) i sessions virtuals amb professorat en exclusiva per al desenvolupament de les lliçons (2 hores setmanals els dissabtes i un taller setmanal de conversa, així com el material pedagògic necessari per al desenvolupament del curs.

3.- Podran participar en la convocatòria totes les persones aturades empadronades a Gandia que tinguen entre 18 i 65 anys i que estiguen inscrites en les oficines del LABORA.

4.- No podrà participar en la convocatòria l’alumnat que va resultar beneficiat amb una beca en les convocatòries del Summer School 2017, 2018 y 2019.

5.- Les persones que resulten seleccionades només hauran de fer un pagament únic de 20 euros. Este pagament s’efectuarà al centre escolar en el moment de realitzar la matrícula. Aquesta quantitat els serà retornada si acaben el curs i queden justificades almenys el 85% de les sessions virtuals.

6.- La presentació de les sol·licituds i documentació es realitzarà entre el 9 i el 20 de gener de 2021, ambdós inclosos, preferentment de forma electrònica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Gandia i cas de que no tindre sistemes de verificació d’identitat per a la seu electrònica, amb cita prèvia pel registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia.

La sol·licitud haurà d’estar firmada per la persona interessada. Conjuntament amb la sol·licitud, s’haurà d’aportar una fotocòpia del document d’identitat, una còpia del Darde del Servef/Labora, i el document original on consta la vida laboral de la persona sol·licitant.

7.- Per a la valoració de les sol·licituds, es tindrà en compte el període de temps en què la persona ha estat aturada. En eixe sentit, tindran preferència aquelles persones aturades més temps.

8.- Per poder participar en esta convocatòria, les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Gandia.

9.- Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds , l’Ajuntament farà pública la llista provisional de persones admeses.

10.- Cas que es produir-se empats en la puntuació, es resoldran atenent al que es disposa en l’apartat 7. Si continua, l’Ajuntament de Gandia faria un sorteig en presència de les persones afectades.

11.- Publicada eixa relació, s’obrirà un termini de cinc dies hàbils perquè les persones que ho desitgen puguen presentar les reclamacions que consideren convenients.

12.- Resoltes les reclamacions presentades, es procedirà a la publicació de la llista definitiva de persones admeses.

13.- Les persones admeses de manera definitiva s’hauran de dirigir a les instal·lacions del British School de Gandia, per tal de formalitzar la matrícula i rebre informació més detallada sobre les característiques del curs que s’oferta.

14.- Per a qualsevol consulta relacionada amb esta convocatòria, les persones interessades es poden adreçar al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Gandia, ubicat al Carrer Carmelites, 2 (Edifici Mercat).

Articles relacionats