11.9 C
Gandia
Dimarts, 5 desembre, 2023

Es necessiten 30 persones a Gandia per a  Taller d’Ocupació: “Paisatges de Gandia. Dels Ullals a la Ciutat”

• L’inici previst és el 31 de desembre, amb una durada d’un any. Es tracta d’un programa mixt d’ocupació i formació per a 30 persones desocupades (majors de 25 anys) per mitjà de contracte, amb l’objectiu de procurar la seua qualificació professional i afavorir la seua inserció laboral. També preveu la contractació de 6 persones: equip directiu, docent i auxiliar administratiu. Gràcies a una subvenció concedida de 700.000 € per la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
• A través de 3 especialitats: Jardineria, Obra i Dinamització Cultural: Accions de dinamització, millora, manteniment i conservació del paisatge al paratge natural de l’Alqueria del Duc. Amb l’objectiu de preservar els recursos naturals i integrar-los juntament amb els elements culturals i històrics que té associats. També s’hi actuarà al parc d’Ausiàs March.
• Requisits: Per a Jardineria i Obra, cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura. Per a Dinamització cultural: Estar en possessió del títol de Batxiller i/o certificat de professionalitat de nivell 3… (consultar bases).
• Inscripcions i selecció:
• Alumnat: Servei LABORA Ocupació de Gandia (antic Servef). Del 2 al 5 de desembre.
• Equip docent: Del 2 al 9 de desembre:
http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=formInt&idForm=22&id=490

El regidor de Polítiques Econòmiques i Ocupació, Ferran Martínez, acompanyat de la Cap de l’Urbalab Gandia, Paula Payos, ha presentat aquest matí un nou pla d’ocupació, que substituirà al de Sendes Urbanes IV, que finalitza aquest mes mateix mes. “Paisatges de Gandia. Dels Ullals a la Ciutat”, està previst iniciar-se el 31 de desembre d’enguany, amb una durada d’un any. Gràcies a una subvenció concedida de 696.164,40 € per la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. L’Ajuntament hi aporta 6.500 €.

“Igual que les quatre edicions de Sendes Urbanes, es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a què va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten a l’alumnat/ treballador/a la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral. Preveu la contractació de 30 persones desocupades i altres 6 per a l’equip directiu, docent, i auxiliar administratiu”, ha explicat Martínez.

El projecte Paisatges de Gandia: dels Ullals a la Ciutat naix de la necessitat de conjugar els vessants natural, històric i cultural en l’enclavament natural del paratge natural dels Ullals i l’Alqueria del Duc, de manera que constituïsca un entorn dinàmic on la ciutadania puga interactuar amb la naturalesa, la seua història passada i la cultura, tenint com a fi última la posada en valor d’aquest llegat, la generació de coneixement i la seua difusió.
“L’objectiu general d’aquest projecte és desenvolupar una sèrie d’accions de dinamització, millora, manteniment i conservació del paisatge que es proporciona al Parc natural Alqueria del Duc, que busca preservar els recursos naturals i integrar-los juntament amb els elements culturals i històrics que té associats”.

Per a això, es realitzaran actuacions de neteja i reparació de les infraestructures (accessos i edificis) i millora de l’entorn (vegetació, camins i sendes) acompanyades amb un altre tipus d’accions culturals, de caràcter experiencial, que ajuden a enfortir la nostra pertinença a un llegat i territori comú, que és el de la ciutat de Gandia.
Paral·lelament, aquest projecte vol fer extensible aquesta experiència a altres ubicacions de la ciutat, fent treballs d’adequació, manteniment i conservació del parc d’Ausiàs March complementades amb activitats de dinamització cultural.

Especialitats formatives amb Certificat de Professionalitat:
Les especialitats formatives d’aquest taller d’ocupació estan emmarcades en les famílies professionals d’agrària, edificació i obra civil i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, distribuïdes en els grups següents:
GRUP 1. Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (N1) i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (N2)

• Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria i per a la instal·lació de jardins
• Instal·lació de jardins i zones verdes
• Manteniment i millora de jardins i zones verdes
• Control fitosanitari
• Alfabetització informàtica: informàtica i Internet
• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
• Bàsic de prevenció de riscos laborals
• Foment i promoció del treball autònom
• Formació complementaria
• Treball en equip
• Valencià

GRUP 2. Operacions auxiliars d’obra de paleta de fàbriques i cobertes (N1) i Fàbriques d’obra de paleta (N2)
• Labors auxiliars de mà d’obra.
• Pastes morters, adhesius i formigons
• Obres de fàbrica de revestir
• Faldons de coberta
• Obres de fàbrica vista
• Treballs d’obra de paleta
• Alfabetització informàtica: informàtica i Internet
• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
• Bàsic de prevenció de riscos laborals
• Foment i promoció del treball autònom
• Formació complementaria
• Treball en equip
• Valencià

GRUP 3. Dinamització , programació i desenvolupament d’accions culturals (N3)
• Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals
realitzades per les persones responsables de cultura
• Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural
• Informàtica i Internet
• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
• Bàsic de prevenció de riscos laborals
• Foment i promoció del treball autònom
• Formació complementaria necessària per a accedir al títol professional de Grau Mitjà
• Treball en equip
• Valencià

Persones destinatàries i requisits d’accés:
• Alumne/treballador: 30 persones aturades. (10 persones per especialitat)

Els participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació.
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tindre vint-i-cinc anys o més.
b) Estar desocupades i enregistrades en l’Espai LABORA Ocupació, a la data de l’inici del procés de selecció del taller.
c) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Requisits addicionals per especialitats formatives:
+Infraestructura de jardins. Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.
+Treball d’obra en instal·lacions i manteniment en entorns urbans. Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.
+ Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals. Els/les alumnes hauran de complir algun dels requisits següents:
a) Estar en possessió del títol de Batxiller.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3.
c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
e) Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
Processos de selecció:

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I SELECCIÓ DE L’ALUMNAT/ TREBALLADOR:

El procés de selecció es realitza via oferta pública presentada en LABORA, i consta de dos fases:
1. Període de Preinscripció:
Les persones interessades podran pre-inscriure’s en alguna de les especialitats formatives del Taller d’Ocupació al llarg de la setmana pròxima (del 2 al 5 de desembre) en LABORA Ocupació i segons el nivell d’accés requerit.

2. Procés de selecció de l’alumnat/ treballador:
La selecció de l’alumnat/treballador serà precedida de la presentació, per part de l’Ajuntament de Gandia, d’una oferta formativa a LABORA Ocupació de Gandia. Aquest servei configurarà i remetrà a l’Ajuntament el corresponent llistat de persones candidates.

Posteriorment, s’aplicaran els criteris de selecció establerts en les bases http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos, i es procedirà a la baremació i entrevistes, per una comissió mixta, presidida per personal del Servei Territorial de Formació per a l’Ocupació.
Quan les especialitats previstes en el projecte requerisquen una formació específica prèvia de caràcter general o en alguna matèria específica, serà necessari que l’acrediten. L’alumnat haurà de complir els requisits i criteris d’accés establerts en el Reial Decret 34/2008 i l’Ordre ESS/1897/2013.
Amb caràcter general, tindran una puntuació addicional en la baremació les situacions següents:
• Les dones.
• Les víctimes de violència de gènere.
• Les persones amb diversitat funcional (superior al 33% que no impossibilite poder desenvolupar el lloc de treball i acreditada amb certificat).
• Les persones en situació o risc d’exclusió social (amb Informe de Serveis socials).
• Les persones majors de 45 anys.
• Les persones amb baix nivell de qualificació (acreditació de la titulació).
• Les persones en situació d’atur de llarga durada (Certificat de LABORA).
• Les persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.
• Les persones titulars i beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió.
L’alumnat/treballador seleccionat, haurà de mantindre els requisits de selecció a la data de la seua incorporació al Taller d’Ocupació.

B) INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT AL PROJECTE:
L’equip directiu, docent i auxiliar administratiu del Taller d’Ocupació estarà format per:
1 Director/a.
1 Auxiliar Administratiu/va.
1 Professor/a de bàsica i recerca d’ocupació.
1 Professor/a d’infraestructures de jardins
1 Professor/a d’obra.
1 Professor/a de dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals.

El procés de selecció de l’equip directiu, docent i auxiliar administratiu es realitzarà via convocatòria publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Gandia, i a través de la pàgina web www.gandia.org, una vegada aprovades les bases i constituïda la comissió mixta de treball. El termini per a la per a la presentació de sol·licitud serà del 2 al 9 de desembre, ambdós inclosos.

Articles relacionats