EL PP DEMANA A FISCALIA QUE BUSQUE ELS 72 MILIONS EN CÀNONS QUE VA INGRESSAR L’AJUNTAMENT DE GANDIA EN 2008

El PP de Gandia ha posat en coneixement de la Fiscalia una relació detallada dels ingressos en concepte de cànons que va rebre l’Ajuntament de Gandia en el mandat 2007-2008, de la qual, segons el PP es podria desprendre la possibilitat de la comissió d’un delicte de malversació de cabals públics o de qualsevol altre tipus que resultara de la recerca, suposadament comesa pels representants de les dues formacions polítiques que governaven en eixe moment la ciutat de Gandia, en concret PSOE, els caps del qual eren José Manuel Orengo Pastor, com a alcalde, així com Alfredo Boix Pastor, com a regidor de contractació; i Plataforma de Gandia, el cap de la qual era Fernando Mut Oltra.

 

La denúncia es concreta en els fets que en la Legislatura 2007-2011, en la qual governaven l’Ajuntament de Gandia el PSOE i Plataforma de Gandia, i en concret, a partir de l’any 2009, pel seu lloc, sense l’autorització del Ministeri d’Hisenda, ni de la Generalitat Valenciana, es van sol·licitar, segons es dedueix de l’informe emès per l’Interventor General de l’Ajuntament, la còpia del qual s’acompanya al present escrit, els següents préstecs:
1.- A llarg termini:
BANC DE VALÈNCIA 10.000.000 € el dia 20/07/2009, per a 15 anys; LA CAIXA 2.000.000 € el dia 20/07/2009, per a 20 anys; BANCAIXA-ICO 6.000.000 € el dia 14/05/2009, per a 15 anys; ICO-INNOVA 4.608.000 € el dia 20/01/2009, per a 14 anys; LA CAIXA 1.500.000 € el dia 16/07/2010, per a 15 anys; BBVA 2.800.000 € el dia 16/07/2009, per a 15 anys; CAM 4.000.000 € el dia 29/11/2009, per a 20 anys. TOTAL 30.908.000 Euros
2.- A curt termini:
BANESTO 1.900.000 € el dia 04/02/2011, per a 10 mesos; BBVA 1.200.000 € el dia15/02/2011, per a 9 mesos; BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO 4.975.000 € el dia 03/03/2011, per a 6 mesos; CAIXA POPULAR 4.600.000 € el dia 09/03/2011, per a 9 mesos; LA CAIXA 1.000.000 € el dia 10/03/2011, per a 9 mesos; CAIXA RURAL 3.000.000 € el dia 24/03/2011, per a 9 mesos; BANCAIXA 5.100.000 € el dia 27/05/2011 (ja s’havien celebrat les eleccions), per a 7 mesos; CAIXA MURCIA 1.000.000 € el dia 30/05/2011 (ja s’havien celebrat les eleccions en les quals el PP va obtenir majoria absoluta) per a 7 mesos. TOTAL 22.775.000 Euros.
El que fa un total de 53.683.000 euros, alguns d’ells subscrits amb informes contraris del secretari general del Ple i de l’interventor. A això, segons la denúncia, caldria afegir els préstecs sol·licitats per les empreses públiques d’aquest Ajuntament i que ronden, més o menys, la quantitat de 40.000.000 d’euros, així com la renovació d’un altre préstec d’uns 32.000.000 d’euros, amb l’entitat Dexia-Sabadell.
Així mateix, es van percebre, des del 2008, els següents cànons anticipats: CÀNON DE L’AIGUA 2008, 55.002.514 Euros; CÀNON CLAVEGUERAM 2009, 8.538.333 Euros; CÀNON BROSSA 2010, 9.280.141 Euros. Total 72.820.988 Euros, els quals i segons informe de l’interventor i tresorer de l’Ajuntament de Gandia de data 13 de juny de 2011, acabaran convertint-se en un nou deute de l’Ajuntament.
A aquestes quantitats caldria sumar els ingressos extraordinaris i ordinaris de cada pressupost, que, a una mitjana de 80.000.000 anuals, faria la quantitat de 240.00.000 Euros.
«O siga que estem parlant d’una quantitat total de més de 400.000.000 d’euros», especifica l’escrit de denúncia.
Malgrat açò, quan van deixar el Govern al juny de 2011, quedaven per pagar les següents quantitats: IBERDROLA, 1.433.639,39 Euros; VODAFONE ESPANYA, S. a.,189.943,22 Euros; TELEFONICA D’ESPANYA, S. a., 251.161,15 Euros; SOCIETAT ESTATAL DE CORREOS I TELEGRAFOS, 144.386,31 Euros; NETEGES URBANES MEDITERRANEAS,SLU, 715.766,79 Euros; FOMENT DE CONSTRUCCIONS I CONTRACTES,7.384.938,75 Euros; GANDIA SERVEIS URBANS, 1.505.908,22; COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS, 109.197,09 Euros; MENJADORS ESCOLARS, 185.980,74 Euros; «i un altre etc. més».
I encara així van deixar el següent resultat del pressupost de 2010: Els ingressos liquidats eren menors que les obligacions reconegudes, amb una diferència negativa 5.074.419 Euros; el romanent de tresoreria negatiu de 19.276.119 Euros, amb factures pendents d’aplicar per 13.323.378 euros; obligacions reconegudes pendents de pagament en 2011 de 16.497.531 euros, obligacions reconegudes pendents de pagament d’anys anterioirs a 2011, 22.395.436 euros, proveïdors pendents de consignació pressupostària 12.863.034 euros, i el mateix concepte però d’anys anteriors al 2011 11.342.168 euros, amb un deute total a proveïdors de 63.098.169 euros.
Davant açò, els denunciants es pregunten «què es va fer amb tots eixos diners, si es va utilitzar tot en despesa corrent, quan alguns préstecs i els cànons eren per a realitzar inversions». 
El Cànon de l’Aigua, com s’ha dit va ser per import de 55.002.514 Euros, i el mateix, que era per a una concessió de 25 anys, es va rebre de forma anticipada. Amb aquest cànon s’haurien de, segons el pla Director de l’Aigua acordat, i segons així ho van manifestar els governants d’aquell moment, com es pot comprovar en les actes del Ple Corporatiu de 3 d’abril de 2008, així com en els articles de premsa que els denuncians aporten, s’haurien d’haver realitzat, al llarg dels anys de la concessió (25) una sèrie de millores en la qualitat i distribució de l’Aigua Potable de la ciutat, ja en el propi any 2009 s’anaven a reemplaçar diversos quilòmetres de canonada, que encara eren de fibrociment, i perjudicials per a la salut, entre altres actuacions en benefici dels ciutadans. «La veritat és que en menys d’un any aquesta quantitat havia desaparegut, sense que ens conste la realització de cap millora pel que fa a l’aigua que tots els ciutadans de Gandia consumim», afirma l’escrit del PP dirigit a la Fiscalia.
«Açò no és per que ho diga aquesta part», afirmen, sino que així s’arreplega en la Sentència del dia 5 de Juny de 2015 dictada pel Jutjat dels Contenciós-Administratiu SIS dels de València en el Procediment Ordinari 000222/2012. En aquesta Sentència es pot comprovar com el magistrat diu coses com les següents:…” sent el motiu de tal resolució de mutu acord ha sigut la irregular actuació d’aquest Ajuntament que no va destinar el cànon pagat per aquells (Aigües de València) per a realitzar les obres necessàries per a executar els Plans Directors al fet que venia obligada l’Administració, respecte del contracte de proveïment d’aigua potable, i l’empresa pública constituïda per a açò, respecte del contracte de gestió del clavegueram, sent aquell i no un altre la destinació que havia de donar-se a aquests cànons i que ha motivat la falta de recursos financers de l’Administració per a complir amb les obligacions assumides amb les contractistes, sent obligació de l’Administració executar tals obres, que segons els informes units a actuacions eren necessàries per al manteniment del servei….”. “….relació contractual que davant l’incompliment d’una de les parts podria determinar una resolució de contracte per incompliment, també amb obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats (inclòs el lucre cessant)…”
Altre extracte d’eixa sentència assenyala que “del que s’ha dit, i sense perjudici del major dels retrets que mereix l’Ajuntament de Gandia que davant la desviació del cànon aportat per l’adjudicatària per a la realització dels Planes Directors d’aigua i clavegueram, a unes finalitats diferents als previstos, que ha determinat un incompliment de les condicions de l’adjudicació i, per tant, ha provocat la resolució del contracte amb l’obligació d’indemnitzar a la recurrent (Aigües de València, S.A.) en una quanties molt elevades, 76.033.172 euros en favor d’Aigües de València, S.A. i 9.975.819 euros a favor d’Actuacions Ambientals Integrals, S.L., més el lucre cessant calculat en les sumes de 3.386.071,26 euros i 1.876.397 euros, respectivament, i que si bé no ho poden repetir en el futur adjudicatari, sí suposa un minvament en els ja escassos recursos econòmics de l’administració…”
«És evident, doncs, que tots els diners rebuts en concepte de cànon anticipat en les concessions d’aigua potable i clavegueram va ser gastat pel Govern de torn, Psoe, amb José Manuel Orengo Pastor al seu cap i Alfredo Boix Pastor, com a regidor de contractació; i Plataforma de Gandia, amb Fernando Mut Oltra al seu cap, en altres coses diferents a les quals venia obligat, malgrat els anuncis que es van fer quant a inversions necessàries per al bon servei de l’aigua, com es pot observar en les diferents retallades de premsa que s’acompanyen a manera d’exemple», afirma el PP.
En els reculls de premsa corresponent a agost de 2010, per part d’Orengo es manifestava que de forma immediata i amb 10 milions d’euros s’anava a construir un dipòsit per a subministrament d’aigua potable amb una capacitat de 6.500 metres cúbics en el sector Veles e Vents, per a garantir el subministrament d’aigua potable en períodes de màxim consum, com el són els mesos d’estiu en la Platja de Gandia. «Doncs bé, eixos 10 milions d’euros es van gastar en altres coses, però no en l’obra anunciada», sosté el PP.
«S’ignora, en aquest moment, si va haver-hi objecció algun per part del secretari general del Ple de l’Ajuntament de Gandia i de l’interventor general , que haguera sigut el lògic».
Segons informes realitzats l’any 2014 pel Cap de Serveis Bàsics, el subministrament d’aigua potable en la població es troba en un moment delicat, sent precís el realitzar una sèrie d’inversions amb la finalitat de solucionar aquests problemes. Per açò, en la Junta de Govern de data 28 de setembre de 2015, es va aprovar la realització d’un inversió de 2.311.084 euros, amb la finalitat de solucionar els problemes dels plaguicides en l’aigua potable. Inversió que pagaren els ciutadans mitjançant una nova tarifa transitòria, quan aquestes inversions s’haurien de fer amb càrrec al cànon de 55.002.514 euros rebuts per l’Ajuntament per a 25 anys i gastats en menys de 2 anys en coses diferents a les quals venia destinat eixos diners. Adjunta el PP a la denúncia còpia de l’Acta de la Junta de Governs de data 28 de setembre de 2015, així com reculls de premsa relatius a a el mateixa.
La impossibilitat de fer front al Pla Director de l’Aigua per part de l’Ajuntament al no quedar quantitat alguna del cànon lliurat anticipadament, va provocar que haguera de rescindir-se aquesta concessió de mutu acord entre el Govern i Aigües de València,S. a., amb data 23 de gener del 2012, a fi d’iniciar un nou procés de concessió, en aquest cas per un termini de 50 anys, amb la finalitat de solucionar tots aquests problemes, i açò sense que ho hagen de pagar, novament, els ciutadans de Gandia, ja que de seguir amb la concessió anterior suposaria una pujada desorbitada de les tarifes de l’aigua, i açò per a poder realitzar totes aquelles inversions que van haver de realitzar-se amb el cànon de l’aigua.
«Una vegada arriba al nostre coneixement aquesta Sentència, quan ja no érem Govern, es presenten sengles escrits per registre d’entrada, la còpia de la qual s’acompanya, dirigits a l’alcaldessa de la Ciutat de Gandia, Diana Morant, amb la fi, en un, que l’interventor emeta informe pel que fa al següent:
1.- Si eixos 55 milions del cànon anticipat de l’aigua, rebuts en 2008, es podrien qualificar com a ingressos o despeses amb finançament afectat.
2.- Si eixos 55 milions del cànon anticipat de l’aigua, i conforme s’exposava en l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria de data 13 de juny de 2011, s’han convertit en una obligació per a aquest Ajuntament i per als contribuents.
3.-Quina quantitat dels 55 milions d’euros es van destinar, específicament, com a inversió, per a la qual estaven destinats, o siga, per al compliment del Pla Director de l’Aigua, durant els anys 2008,2009 i 2010.
4.- Quina quantitat d’eixos 55 milions d’euros es van destinar al pagament de la despesa corrent.
5.- Quina quantitat d’eixos 55 milions d’euros quedava al juny de 2011.
I, en l’altre, que el Tècnic Municipal informara del següent:
1.- Quants quilòmetres de canonada es van realitzar durant els anys 2008,2009 i 2010.
2.- D’eixos 35 milions que li corresponien a aquest Ajuntament quants es van utilitzar per a aquesta inversió en els anys 2008,2009 i 2010.
El silenci va ser la resposta per part de l’alcaldia, segons el PP, la qual cosa ha obligat, en el cas de l’informe de l’interventor, a sol·licitar-ho, novament, en dues ocasions sense que, fins avui, s’haja tingut resposta sobre aquest tema, emparant-se la seua negativa en el fet que no existeix un expedient obert sobre aquest tema, la qual cosa impedeix facilitar la informació sol·licitada pel Grup Municipal, i a la qual té dret per l’establit, entre altres Lleis, en l’article 23 de la Constitució Espanyola.
arran d’açò, el PP es pregunta perquè no vol l’alcaldessa que es conteste a les peticions d’informació.
Per tot açò exposat, el PP sol·licite a Fiscalia que tenint per presentat aquest escrit, amb els documents acompanyats al mateix, se servisca iniciar unes diligències d’investigació, amb la finalitat de poder determinar si, sobre la base dels fets exposats i els documents acompanyats, i atesa la desorbitada quantitat de diners de la qual es parla, les persones al·ludides, més les que es puguen incloure, pogueren haver comès algun tipus d’il·lícit penal, tenint en compte, a més, que aquests crèdit relacionats han portat a aquest Ajuntament a haver d’acollir-se a un Pla de Finançament amb el Ministeri d’Economia, davant la impossibilitat material de fer front al seu pagament, amb els ingressos ordinaris, així com la impossibilitat d’escometre les inversions necessàries per a la bona qualitat de l’aigua que se serveix als nostres ciutadans en haver-se gastat el cànon de l’aigua, així com el del clavegueram, que era per a 25 anys, en menys de 2 anys en coses diferents a les quals venien destinats.

Et Pot Interessar