EL PLE D’OLIVA APROVA UN PLA D’ACTUACIÓ DAVANT POSSIBLES INUNDACIONS

Dins d’aquest PAMRI s’estableix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos propis, tant públics com privats, que permeta fer front a les situacions de risc o emergència greu.

Aquest pla serà d’aplicació en qualsevol situació de preemergència o emergència per inundacions que es produïsca dins del terme d’Oliva. En cas que se superen els mitjans i recursos previstos a aquest pla, se sol·licitarà la mobilització dels mitjans i recursos previstos al “Pla Especial davant dels riscos d’inundacions a la Comunitat Valenciana”.

Els principals objectius del PAMRI són:

“L’aprovació d’un pla d’aquestes característiques està motivada per l’actual normativa i marc legal, ja que és competència directa dels municipis l’elaboració, l’aprovació i la implementació de plans d’emergència front als diferents riscos que afecten als seus termes municipals” assenyalava l’alcalde, David González.

El nou PAMRI ha d’estar homologat per la Direcció General de Seguretat, per això, tal i com estableix la llei, per a la seua elaboració s’ha seguit la metodologia que indica tant la normativa autonòmica, com l’estatal, així com les directrius europees que ho regulen.

En un segon apartat d’Estructura i Organització es plasma l’esquema organitzatiu amb el director del pla, el director tècnic, el Comité Assessor, les unitats bàsiques i el voluntariat. Un tercer apartat és el que fa referència a l’Operativitat del Pla on es realitza la predicció de fenòmens meteorològics, es notifiquen estes prediccions, es decidixen les actuacions i procediments a seguir. I per últim, la Fase d’Implantació del Pla que és probablement, la més important i la que anirà nodrint el Pla de major implantació i ajustant-lo millor a la realitat.

Oliva participa a Alacant Gastronomica amb la seua cuina tradicional