22.2 C
Gandia
Dilluns, 27 maig, 2024

El Mercat d’Artesania de l’Escola Pia ofereix 9 llocs de venda no sedentària

  • Gandia oferta 9 llocs de venda no sedentària per al nou mercat d’artesania dels divendres a l’Escola Pia
  • El termini per a sol·licitar l’autorització finalitzarà el 28 de febrer.

  • Els tràmits es poden realitzar telemàticament (a través de la seu electrònica en www.gandia.org) o de forma presencial (els impresos de sol·licituds estan disponibles al Registre d’Entrada de l’Ajuntament).

  • Més informació, al Departament de Comerç (c/Fundació Vicent Ferrer, 6 (cita prèvia) o al telèfon 96 295 94 89.

El regidor delegat de l’àrea de Polítiques Econòmiques, Comerç, Industria i Innovació, Ferran Martínez, ha informat que està en marxa l’oferta pública i el procediment per a la autorització de la venda no sedentària en el mercat d’artesans de nova creació, que s’ubica a la plaça de l’Escola Pia, tots els divendres de l’any, excepte festius no hàbils per a la pràctica comercial, 2 setmanes de falles, i Fira de Gandia. En horari de vesprada, des de les 16:30 fins a les 20, excepte la setmana de Nadal, Any Nou i Reis, que s’hi muntarà al matí i la vesprada, de 9:30 a 14:00 i de 16:30 a 20:00 h.

9 seran el número de parades autoritzades, amb mesures de 2×2 m. Concretament: Carpa de 2×2 m, de color blanc, propietat de cada venedor. Les taxes seran de 2,40 €, per metre lineal i dia. I el producte autoritzat: Artesania elaborada pel venedor mateix. Pel que fa als requisits, cal estar en possessió del Carnet d’Artesà.

El termini per a sol·licitar autorització de venda es va iniciar el 28 de gener passat i finalitzarà el 28 de febrer. D’acord amb l’article 14 de l’Ordenança reguladora, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

– Document d’identitat del sol·licitant (DNI, NIE, Passaport, etc), o NIF per a persones jurídiques.

– Carnet d’Artesà.

– Certificat emés pels Ajuntaments on s’acrediten l’experiència demostrada en el exercici de la professió, que asseguren la correcta prestació de l’activitat comercial. (Baremació de mèrits)

– En el supòsit de pertànyer a alguna Associació de Comerciants local o territorial, degudament inscrita en el Registre Corresponent, s’acreditarà amb Certificat emes per part de l’Associació. (Baremació de mèrits)

– Memòria i fotografies del producte, per acreditar la Innovació, adequació o complementarietat de l’oferta de productes al mercat. (Baremació de mèrits)

– Acreditació de formació específica en matèria comercial, màrqueting, idiomes, consum o qualsevol ferramenta útil per a la seua activitat, mitjançant cursos impartits per administracions públiques, universitats, cambres de comerç, entitats formatives o organismes oficials. (Baremació de mèrits)

– L’adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels consumidors, com l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum.(Baremació de mèrits)

– No haver estat sancionat amb fermesa per infraccions comeses en matèria de venda no sedentària en qualsevol dels mercats on es preste la venda no sedentària, durant els últims cinc anys anteriors a la sol·licitud. Forma d’acreditació: Informe Tècnic o policial. (Baremació de mèrits).

El mèrits hauran d’acreditar-se mitjançant la presentació dels documents originals i no podran esmenar-se, complementar-se o declarar-se fora del termini establert per a la presentació de sol·licituds. En el cas de persones jurídiques, es valoraran els mèrits del titular designat per a exercir la venda.

En els quinze dies següents al termini, l’Ajuntament farà pública, al tauler d’anuncis, la relació de sol·licitants, especificant aquells que, per defecte de la instància o per falta de documentació, no es pogueren admetre a tràmit, i els concedirà un ulterior termini de 10 dies hàbils per a esmenar els defectes indicats. Una vegada vençut aquest termini, l’Ajuntament farà pública la llista definitiva dels sol·licitants amb la puntuació resultant de l’aplicació del barem de mèrits acreditats dins del termini de presentació de les sol·licituds.

Abans del 15 de març, l’Ajuntament resoldrà sobre les autoritzacions sol·licitades, en el temps i la forma adients.

Requisits per als sol·licitants adjudicataris, que acreditaran abans de l’inici de l’activitat:

– Disposar d’una Assegurança de Responsabilitat Civil, amb cobertura dels riscos derivats de l’activitat Comercial.

– Estar donat d’alta en l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponent a l’activitat, o en cas d’estar exempt del pagament, estar d’alta en el cens d’obligats tributaris mitjançant la declaració censal corresponent.

– Estar d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

– Estar al corrent de les seues obligacions tributaries locals, i en especial no tindre deute algun amb la Hisenda Municipal.

En el supòsit que el nombre de sol·licituds fos superior al nombre de llocs oferits, es confeccionarà una llista anual, on s’establirà un ordre de preferència, en base al resultat de la baremació (els impresos de sol·licituds, estan disponibles en la seu electrònica www.gandia.org o al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, a partir del 28 de gener. Per a qualsevol dubte o consulta, poden contactar amb el Departament de Comerç, al carrer Fundació Vicent Ferrer, núm. 6, o al telèfon 96 295 94 89).

Articles relacionats