26.6 C
Gandia
Dimarts, 5 juliol, 2022

El Consell aprova mesures de suport econòmic a persones treballadores autònomes per a fer front a l’impacte del COVID-19

– Economia, a través de Labora, oferirà pròximament ajudes d’entre 750 i 1.500 euros a les persones autònomes de la Comunitat

– Per a reforçar la liquiditat financera de les empreses, l’IVF aporta 17 milions d’euros al Fons de Provisions Tècniques d’Afí-SGR

El Ple del Consell ha aprovat el Decret llei de Mesures Urgents de Suport Econòmic i Financer als treballadors autònoms i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte del COVID-19.

Aquest decret minimitza les conseqüències que està tenint la declaració, per part del Govern central, de l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a l’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19.

Aquesta situació d’excepcionalitat obliga al fet que les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, adopten, amb la màxima celeritat, aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.

Ajudes de 1.500 euros

D’aquesta manera, la Conselleria d’Economia Sostenible, a través d’un Decret que publicarà pròximament, oferirà subvencions directes a les persones treballadores en règim d’autònom, que desenvolupen la seua activitat professional en la Comunitat Valenciana en algun dels sectors afectats per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Les ajudes seran tramitades per Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació i ascendiran a 1.500 euros, en el cas de negocis que hagen hagut de tancar, i de 750 euros per als quals, no havent sigut obligats a tancar, hagen patit disminució d’ingressos en les condicions que estableix el Reial decret.

En total, la Conselleria d’Economia Sostenible, a través de Labora, preveu destinar 57,5 milions d’euros a aquestes subvencions amb les quals es busca atenuar els efectes de la brusca disminució d’ingressos en els sectors econòmics més vulnerables.

Crèdits al 0%

Un altre dels pilars imprescindibles sobre els quals pilotaran gran part de les noves mesures contingudes en aquest Decret és l’Institut Valencià de Finances (IVF).

És essencial que les empreses valencianes disposen de liquiditat per a fer front als seus pagaments amb regularitat, garantint així el consum de les famílies els ingressos corrents de les quals depenen d’elles i mantenint al seu torn l’estabilitat financera del teixit productiu de la Comunitat Valenciana.

Per això, l’IVF, com a principal instrument de la política financera de la Generalitat, es converteix en eina fonamental per a l’articulació de noves mesures de liquiditat financera que afecten tant els crèdits directes com a l’atorgament d’avals, labor que realitza Afí-*SGR Comunitat Valenciana.

Per a reforçar aquesta última labor, l’IVF aportarà al Fons de Provisions Tècniques d’Afí-SGR Comunitat Valenciana un total de 17 milions d’euros perquè aquesta entitat puga reforçar la labor de prestació d’avals que ve desenvolupant.

D’altra banda, l’Institut Valencià de Finances adoptarà mesures tendents a facilitar les condicions de repago dels crèdits ja concedits per l’entitat i modificarà les condicions de les seues línies de finançament bonificades perquè, a més d’anar dirigides al finançament de projectes d’inversió, també puguen cobrir necessitats de liquiditat lligades a la reposició de capital circulant.

En tercer lloc, i després de la modificació de l’article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, s’autoritza l’Institut Valencià de Finances al fet que, en supòsits d’emergència sanitària, declaració d’estat d’alarma o qualsevol altra situació extraordinària, com és el cas, puga destinar els beneficis de l’exercici anterior a la bonificació del finançament que concedisca en el present exercici.

D’aquesta manera, l’IVF pot atorgar als titulars dels seus préstecs una bonificació de fins al 30% del capital i pot igualment bonificar el cost dels avals atorgats per entitats financeres a autònoms amb domicili social o operatiu en la Comunitat Valenciana.

Així mateix, aquesta modificació permetrà que l’IVF puga concedir crèdits sense interés o amb interés inferior al del mercat. Aquestes operacions financeres es regiran per la seua normativa específica i estaran subjectes a dret privat.

Impostos autonòmics

Entre les mesures de caràcter tributari recollides en el decret destaca l’ampliació, fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència de l’estat alarma, dels terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions dels impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com els dels Tributs sobre el Joc, que hagen finalitzat durant la vigència d’aquest estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19-19.

En aquest sentit, si l’últim dia del termini resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent. En cas de declaracions periòdiques, es presentaran tantes declaracions com trimestres naturals resulten afectats.

L’Agència Tributària Valenciana, dependent de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, pretén amb aquesta mesura evitar als ciutadans desplaçaments a les seus tributàries per a dur a terme el pagament d’aquests tributs.

A més, aquesta mesura també pretendre alleujar la càrrega impositiva dels ciutadans durant el mes posterior a la finalització de la vigència de l’estat d’alarma.

Màquines de joc

Així mateix, es bonificarà en el 100% de la quota íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat d’explotació de màquines i aparells automàtics a què es refereix l’article 15 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, en la part que corresponga proporcionalment als dies transcorreguts des de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, fins a la data de finalització de la vigència d’aquest estat.

Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que es mantinga en explotació la màquina durant, almenys, els dos trimestres naturals posteriors a aquell en el qual finalitze l’estat d’alarma.

Aquesta mesura ve motivada per la suspensió de les activitats de tots els establiments que constitueixen els locals d’instal·lació a què fa referència l’article 33 del Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar.

A més, a diferència d’altres tipus de joc on la quota es calcula en funció de les quantitats efectivament jugades, la quota tributària del tribut que grava els jocs de sort, envit o atzar, en cas d’explotació de màquines i aparells automàtics es calcula d’acord amb una quantitat fixa en funció de la classificació de les màquines o aparells automàtics aptes per a la realització dels jocs.

Per això, no resulta procedent l’exigència d’una quota tributària quan la màquina no es troba en explotació per causes alienes a la voluntat del seu titular.

Deducció per lloguer

També se suprimeix, amb efectes des de l’1 de gener de 2019, l’obligació de l’arrendatari d’haver de presentar l’autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per a obtindre la deducció autonòmica en la declaració de la renda per arrendament de l’habitatge habitual.

A partir d’ara, els ciutadans podran beneficiar-se de la deducció sense haver de presentar obligatòriament aquesta autoliquidació.

El requisit de la presentació de l’autoliquidació està regulat en les lletres n) i ñ) de l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’IRPF i la resta de tributs cedits.

Contractes relacionats amb el COVID

Així mateix, segons el decret llei aprovat pel Consell, s’aplicarà la tramitació d’emergència a tots els contractes que hagen de subscriure per l’Administració de la Generalitat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic per a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell per a fer front al COVID-19.

L’adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració General de la Generalitat per a fer front al COVID-19 justifica la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que es preveu en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En aquests casos, si fora necessari realitzar abonaments a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà aplicable el que es disposa respecte a les garanties en l’esmentada Llei 9/2017, sent l’òrgan de contractació qui determinarà tal circumstància en funció de la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió adoptada haurà de deixar-se constància en l’expedient.

El deslliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que genere l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront del *COVID-19 es podrà realitzar a justificar sense que siga aplicable el que s’estableix respecte a les garanties en la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

En casos degudament justificats i excepcionals, prèvia autorització del titular de la Conselleria competent en el seu respectiu àmbit, els deslliuraments podran aconseguir fins al 100% de la despesa. Aquesta autorització haurà de comunicar-se de manera immediata al titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Articles relacionats