21.4 C
Gandia
Dissabte, 18 maig, 2024

Diana Morant aconsegueix que el congrés aprove la reforma la Llei de la Ciència sense cap vot en contra


ita l’es
– La Llei millora la carrera científica i tècnica en l’àmbit de la I+D+I, amb més reconeixement al personal d’investigació i impulsa la igualtat de gènere

– El Congrés aprova el projecte de llei pel qual es reforma la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació Ciència i Innovació

– El Congrés dels Diputats ha aprovat, amb ampli suport i sense vots en contra, el projecte de llei pel qual es reforma la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que ara serà remés al Senat per a completar la seua tramitació.

Es tracta d’una reforma inclosa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que està orientada a enfortir les capacitats del Sistema Públic de Ciència, Tecnologia i Innovació d’Espanya per a millorar la seua eficàcia, coordinació, governança i transferència del coneixement, així com per a reduir les càrregues administratives.

Així mateix, aquest projecte de llei dota de més recursos, drets i oportunitats al personal de l’àmbit públic d’I+D+I, especialment als joves. A més, garanteix per primera vegada un finançament públic de la I+D estable i creixent amb l’objectiu que aconseguisca l’1,25% del PIB en 2030, de conformitat amb el Pacte de la Ciència i la Innovació.

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha destacat que aquesta norma dona impuls a la ciència i la innovació al nostre país connectant el nostre sistema amb Europa i amb el món després d’una dècada de reculada i retallades.

Morant també ha assenyalat que el projecte de llei, que està dirigit a resoldre les fallades del sistema d’I+D+I, ha sigut debatut i consensuat amb les organitzacions científiques i empresarials més representatives, així com amb els grups polítics. El text recull més de 100 esmenes presentades pels grups, amb aportacions que han sigut pactades amb 11 partits polítics.

Millora de la carrera científica i tècnica en l’àmbit de la I+D+I

Entre les mesures per a millorar la carrera científica i tècnica en l’àmbit de la I+D+I, el text recull una nova modalitat de contracte indefinit vinculada al desenvolupament d’activitats cientificotècniques per a tota mena de personal d’investigació en el marc de línies d’investigació definides i en contractes d’I+D+I.

Aquesta contractació indefinida, l’aplicació de la qual es va avançar a través d’un Reial decret llei, recull les singularitats del sistema d’I+D+I i no està subjecta als límits de l’oferta d’ocupació pública ni a les taxes de reposició.

Així mateix, el text aprovat en el Congrés estableix un nou itinerari postdoctoral que busca reduir l’edat d’entrada al sistema i facilitar la incorporació estable a aquest.

En concret, la norma dissenya un nou contracte de fins a sis anys, amb una avaluació intermèdia que comporta promoció i una avaluació final, que permet obtindre el nou certificat R3.

Aquest certificat facilitarà consolidar una plaça permanent perquè s’eximeix de part de les proves d’accés i perquè es reserva un mínim del 25% en les places en els organismes públics d’investigació i del 15% en universitats.

El projecte de llei també garanteix nous drets laborals als joves investigadors i investigadores del nostre país com una indemnització per finalització dels contractes predoctorals i postdoctorals.

Mesures per a estimular l’atracció de talent i la mobilitat professional
La norma també recull mesures per a estimular l’atracció de talent a Espanya i la mobilitat del personal d’investigació, amb facilitats per a la contractació de personal estranger i la possibilitat de la doble adscripció al nostre país i fora d’ell.

A més, els quinquennis del personal d’investigació dels Organismes Públics d’Investigació (OPIS) avaluaran i reconeixeran per primera vegada tots els mèrits d’investigació realitzats anteriorment en el sector públic i en qualsevol universitat, tant a Espanya com a l’estranger. Fins al moment, els quinquennis només reconeixien l’experiència en els *OPIS del nostre país.

Així mateix, la norma redefineix el contracte de l’investigador distingit per a atraure personal científic de prestigi a Espanya.

Més reconeixement al personal d’investigació

El personal tècnic d’Organismes Públics d’Investigació adquireix nous drets, com la possibilitat de mobilitat professional, d’estades formatives temporals o de col·laboració en empreses tecnològiques.

Per part seua, es dona el mandat a les comunitats autònomes perquè incorporen categories específiques d’investigador sanitari en el seu personal estatutari i desenvolupen la seua carrera professional en termes similars a la resta de personal d’investigació.

Reducció de la càrrega administrativa i foment de la transferència de coneixement

Altre dels eixos del projecte de llei està orientat a reduir les càrregues administratives del sector d’I+D+I. Per exemple, en matèria de subvencions públiques, la norma introdueix mesures per a facilitar tant el procediment de concessió d’ajudes com el de justificació per part dels beneficiaris.

La norma també està orientada a reforçar la transferència de coneixement, una de les mancances del sistema d’I+D+I espanyol, a través de nous mecanismes. Un d’ells és el reconeixement del sexenni de transferència per a incentivar el trasllat directe del coneixement i la innovació generats en el sector públic a les empreses i a la societat.

Altres mecanismes inclosos en el text són el desenvolupament de la compra pública d’innovació i el permís a les administracions públiques d’invertir i *coinvertir en societats mercantils, com fan els països més avançats, on el sector públic és un agent emprenedor que inverteix i estimula la inversió privada en I+D+I.

La reforma de llei també contempla la creació de l’Agència Espacial Espanyola, amb un component dedicat a la Seguretat Nacional, per a dirigir l’esforç en matèria espacial, coordinar de manera eficient els diferents organismes nacionals amb responsabilitats en el sector espacial i unificar la col·laboració i coordinació internacional.

L’Agència Espacial Espanyola s’encarregarà d’elaborar una Estratègia Espacial Espanyola i la llei estableix que es promourà que la seua ubicació es base, entre altres, en principis de cohesió social i territorial, la millora en el funcionament dels serveis públics i la lluita contra la despoblació.

Igualtat de gènere

La norma aprovada en el Congrés també busca resoldre les principals desigualtats de gènere que persisteixen en l’àmbit de la I+D+I. Per a això, donarà per primera vegada seguretat jurídica a la igualtat de gènere en el Sistema de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, assegurant un abordatge dual, on la perspectiva de gènere siga eix transversal dels instruments de planificació dels agents públics en ciència, tecnologia i innovació alhora que s’implementen accions específiques.

Així, els agents públics hauran de disposar i avaluar anualment un pla d’igualtat de gènere i de comptar també amb protocols enfront de l’assetjament sexual i per raó de gènere o orientació sexual.

També es preveu la creació d’un distintiu d’igualtat de gènere en I+D+I per als centres que acrediten aconseguir criteris d’excel·lència en aquest àmbit, a més de l’obligatorietat d’implementar mesures per a eliminar els biaixos de gènere i integrar la dimensió de gènere en els projectes d’I+D+I.

En aquest sentit, es garantirà també la igualtat en els processos de selecció i avaluació per als qui concilien i es fomenta l’impuls de mesures d’acció positiva. A més, es reconeix el paper fonamental de la divulgació científica i l’educació per a impulsar el canvi sociocultural i fomentar la corresponsabilitat.

Articles relacionats