23.1 C
Gandia
Diumenge, 3 juliol, 2022

Construir la Sostenibilitat publica una guia per a la contractació d’obra pública

– Construir la Sostenibilitat publica una breu guia amb l’objectiu d’introduir criteris ambientals a la realització d’obra pública.

– La proposta per a considerar en les contractacions d’obres s’ha remés a municipis de les comarques centrals valencianes.

Considerar criteris ambientals a l’hora de valorar les ofertes de les empreses per adjudicar obres públiques ve avalat per la recentment aprovada Guia Verda. Que té com a objectiu impulsar la contractació pública sostenible des de la Generalitat Valenciana i també per l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular “España Circular 2030”.

Des de l’Associació Construir la Sostenibilitat s’ha preparat i enviat als Ajuntaments de la comarca i altres comarques veïnes una breu guia. Aquesta és  per a incorporar en els plecs de condicions de contractacions d’obra municipal els criteris ambientals. Incorporar aquests criteris, a banda dels econòmics, socials o de millores tècniques es preveu ja a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de Contractes del Sector Públic.

El document és senzill. Es tracta d’una proposta oberta perquè cada Ajuntament, tenint en compte el tipus d’obra i el volum puga donar més puntuació a cada criteri dels proposats.

Per una banda s’indica que es pot valorar. Si les empreses disposen de la certificació d’un Sistema de Gestió de Qualitat Ambiental regulat per la Norma UNE-EN ISO 140001 o EMAS. O també, acreditar que disposen d’un Sistema de Gestió Energètica acreditat per la Norma UNE-EN ISO 500001.

Per altra banda s’apunten els criteris que, segons l’associació, convindria que foren d’obligat compliment. Però que en cas de no a haver-se contemplat en la redacció o publicació del projecte d’obra, podrien puntuar-se en la valoració de les ofertes.

En aquest cas tindríem el compromís d’ús d’àrids reciclats en totes les partides possibles. I  el compromís de fer una separació dels residus d’obra in situ i dur els RCD a planta de valorització i no a un abocador.

Un aspecte interessant és el que afecta el fibrociment. En moltes ocasions en les obres apareixen canonades de fibrociment no previstes al projecte d’obra. Aquestes suposen un retràs en l’obra per la tramitació de permisos que pot arribar a 45 dies. A banda de la necessitat de contractar un equip especialitzat si no es disposa.

Si l’empresa disposa d’un “pla genèric aprovat per al tall, substitució i retirada de fibrociment” i l’autorització per dipositar aquest tipus de residus en un punt autoritzat per al seu tractament l’obra pot continuar amb total garantia i sense paralitzacions ni pèrdua de temps. Per això la proposta de Construir la Sostenibilitat suggereix també la conveniència de puntuar la disponibilitat d’aquest pla per part de les empreses.

Articles relacionats