XERACO TROBA AIGUA A 268 METRES DE PROFUNDITAT

 

Les mostres d’aigua s’han enviat a un laboratori homologat per a conèixer si aquesta compleix amb els paràmetres establits en el RD 140/2003 vinculat a la qualitat d’aigües de consum humà. En el cas que els cabals foren suficients i la qualitat adequada, l’Ajuntament de Xeraco tornarà a executar un nou projecte per a crear una conducció des de l’actual punt de subministrament fins a la xarxa existent.

El Real de Gandia impulsa un seguit d’accions per a erradicar els abocadors il·legals