12.5 C
Gandia
Dissabte, 9 desembre, 2023

Vilallonga reincorporarà a partir del 29 de juny a tots els responsables de departaments amb atenció personal

El Govern Municipal de Vilallonga, reunit per a prendre mesures preventives, per a evitar la propagació del Covid-19 entre els seus empleats públics i els veïns de Vilallonga, ha decidit per unanimitat dels assistents, adoptar les següents instruccions ateses les recomanacions de les autoritats sanitàries:

I. Aplicar les mesures recomanades per les autoritats sanitàries establides per l’Ordre SND/458/2020 de 30 de maig.

II. Reactivar l’activitat laboral de l’empleat públic de l’Ajuntament de Vilallonga.

III. Activar l’atenció presencial als veïns de Vilallonga mitjançant cita prèvia.

En els serveis d’atenció al públic presencial, s’estableixen els següents horaris:

Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres de 09.00 a 14.00 h a l’Ajuntament de Vilallonga, sempre amb Cita Prèvia que el veí o usuari podrà sol·licitar a través de:

1) Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilallonga https://ayuntamientodevillalonga.sedelectronica.es/citaprevia.1,

2) Per telèfon a través del telèfon 96 280 50 04

3) Dirigint-se de manera presencial a l’Ajuntament al nou

Punt d’Informació habilitat per a aquestes tasques.

En els serveis d’atenció al públic presencial, es recomana:

Evitar el contacte pròxim/directe (es recomana mantindre dos metres de distància). S’hauran de col·locar cartells informant de la mesura preventiva de distància i bandes en el sòl que avisen del distanciament.

Prendre les mesures de desinfecció oportunes de les eines (bolis, llapis, teclats…) que es puguen compartir amb la ciutadania.
L’accés a les dependències dels diferents departaments serà de manera individual o per a membres d’una mateixa unitat familiar.

Mesures concretes en les dependències que per motius de prestació de serveis essencials i bàsics per al funcionament de la societat:

Limitar l’aforament de persones a l’interior de les dependències, sent el mínim possible en general. La resta de persones que tinguen cita prèvia hauran de romandre, en la nova sala d’espera habilitada i hauran de ser guiats per un empleat públic que corresponga fins a la dependència del departament corresponent.
S’extremarà la higiene de mans com a mesura principal de prevenció i control de la infecció, sent l’aigua i sabó és el més recomanable, o bé productes de base alcohòlica.

En el servei d’atenció domiciliària, s’establiran a més de les anteriors, quantes altres mesures preventives necessàries es requerisquen, prèviament avaluades per el/la responsable del Servei i el Servei de Prevenció.

IV. Personal amb funcions d’atenció al públic i atenció domiciliària.
En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica.

V. Reunions amb personal extern i reducció de visites
Per a les reunions de treball, es fomentarà l’ús de la videoconferència o altres mitjans alternatius.

VIII. Accessos a edificis públics i centres de reunió
Es controlarà l’accés de personal que no resulte imprescindible en Sales de reunió i despatxos.
S’estudiarà per a l’òrgan competent les cessions d’espais públics municipals per a reunions de veïns, associacions o organitzacions en els Edificis Municipals que hauran de ser sempre prèviament autoritzades.

X. Modalitat no presencial de treball:

Teletreball com a mesura organitzativa
En aquells supòsits en el qual el servei així ho permeta i siga autoritzat per responsable de RH i prèvia organització de l’àrea per a no afectar els serveis mínims, i amb caràcter excepcional, es podrà adoptar la decisió d’implantar el teletreball com a mesura organitzativa. Aquesta haurà de revertir-se en el moment en què deixen de concórrer aquelles circumstàncies excepcionals que la van motivar.

El personal de l’Ajuntament de Vilallonga que pertanga al grup de població de risc o siguen personal especialment sensibles (d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries) tindrà preferència per a acollir-se al teletreball.

Aquesta mesura temporal no suposarà una reducció drets professionals (salari, jornada inclòs el registre d’aquesta, descansos, etc.).

XI. Horaris i torns de treball dels empleats públics municipals
Seran els establits per Taula General de Negociació i establit en Decret 0159/2020 de 28 de febrer, per als diferents Serveis Municipals.

XIII. Lliurament d’equips de protecció individual
L’Ajuntament de Vilallonga posarà a la disposició de tot el seu personal quants equips de protecció individual siguen necessaris per al desenvolupament de les seues funcions d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i del servei de prevenció.

XIV. Altres mesures preventives.
L’Ajuntament de Vilallonga adoptarà quantes altres mesures preventives de caràcter col·lectiu o individual siguen necessàries seguint les indicacions i recomanacions establides per les autoritats sanitàries.

Per tot el que s’ha exposat, en exercici de les facultats delegades per l’Alcaldia en el Decret núm. 705/2019 de 16 de juliol, 

RESOLT:

PRIMER. Declarar que l’àmbit d’aplicació de les resolucions estatals i autonòmiques, que es dicten respecte a l’epidèmia COVID-19 Coronavirus en relació amb els seus empleats públics, així com unes altres que es puguen establir, siguen aplicable al personal de l’Ajuntament de Vilallonga, sense necessitat de dictaminar resolució expressa, sent vàlida la publicació de les mateixes en els portables habituals de publicació.

SEGON. Aprovar mitjançant la present resolució les mesures i instruccions preventives indicades.

TERCER. Comunicar als responsables dels diferents Serveis del Ajuntament de Vilallonga, la seua reincorporació al lloc de treball amb atenció presencial a l’Ajuntament de Vilallonga amb data de 29 de juny de 2020, amb l’objectiu de garantir la prestació dels Serveis Públics.

QUART. Comunicar als veïns la nova normalitat perquè puguen relacionar-se amb els serveis municipals mitjançant cita prèvia i altres modalitats d’atenció referides.

CINQUÉ. Aquestes mesures tenen la finalitat de conjuminar la protecció de la salut del personal de l’Ajuntament de Vilallonga amb l’adequada prestació dels Serveis Públics municipals produint efectes des del moment de la seua signatura.

Articles relacionats