21.6 C
Gandia
Diumenge, 19 maig, 2024

UNA RESOLUCIÓ DEL TSJ POSA FI A HUIT ANYS DE CONFLICTE ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I ELS PROPIETARIS D’AIGUA BLANCA

El 22 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament d’Oliva va acordar posar fi al recurs d’apel·lació davant el TSJ relatiu al modificat, reconeixent que este document tècnic presentava greus errors en la part d’instal·lacions elèctriques i fortes discrepàncies respecte a l’obra realment executada, de tal forma que s’havia hagut d’encarregar un nou modificat.

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en la sessió plenària de 22 de desembre de 2014, va aprovar, sense cap vot en contra, una moció presentada per BLOC-Compromís que proposava iniciar els tràmits pertinents per tal de posar fi, pel procediment jurídic-administratiu que es considerara oportú, al recurs d’apel·lació núm. 1/128/2012-MG seguit davant el TSJCV contra la resolució judicial 333/2011, de data 18 de juliol de 2011, relativa a l’aprovació del modificat del projecte d’urbanització d’Aigua Blanca IV.

Seguint aquestes instruccions, i gràcies a la bona predisposició de les parts, el passat 4 de febrer les lletrades d’aquestes van presentar a la Sala un escrit d’acord que venia a reproduir l’argumentació tinguda en compte en la votació de la moció de 22 de desembre de 2014:

– Que aquest informe també va posar de manifest una errada tècnica molt greu del modificat: no haver tingut en compte, en el capítol d’instal·lacions, el conveni signat amb Iberdrola en desembre de 2007, ni els projectes d’instal·lacions presentats en Indústria.

– Que el 29 de maig de 2014 l’Ajuntament d’Oliva li va iniciar a EMIN un expedient per danys i perjudicis (decret 1.921/14). Uns danys que l’Ajuntament va xifrar en més d’1.000.000 d’euros (conjuntament amb la contractista, MIDASCON).

Finalment, el passat 22 d’abril de 2016 la Sala del contenciós-administratiu, Secció 1a, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va acordar l’Acte 58/2016, mitjançant el qual resolia declarar finalitzat el referit procediment i arxivar les actuacions. Tot això d’acord amb el que preveu l’art. 77 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa (LJCA), i considerant que “allò acordat per les parts no es contrari a l’ordenament jurídic ni lesiu de l’interès públic o de tercers”.

D’aquesta forma es posa fi a més de 8 anys de desencontres entre l’Ajuntament i els propietaris, amb motiu de la redacció d’aquest polèmic modificat del projecte d’urbanització. Tan polèmic com que aquest modificat és el responsable de la paralització de les obres en novembre de 2007 (oficialment des de l’11 de gener de 2008), i tot per la seua lenta, però convulsa, tramitació:

– En febrer de 2008 EMIN va presentar una primera proposta de modificat que suposava un sobre cost del 28% de l’obra, el qual va ser sotmés a informació pública en abril de 2008 (DOCV 5.743). Els propietaris van presentar al·legacions que no van ser contestades, i en juliol de 2008 EMIN va presentar (reg. d’entrada 10.624/08) una segona proposta de modificat. La qual va ser sotmesa a informació pública en setembre (DOCV 5.847), i resoltes les al·legacions en la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2008. EMIN havia de fer un text refós incorporant les al·legacions favorablement informades per tal que el modificat fora definitivament aprovat, però quan EMIN va presentar per registre d’entrada (434/09 de data 15-01-2009) el referit text refós del modificat per a la seua aprovació definitiva, la contractista, MIDASCON, ja es trobava en situació concursal, raó per la qual no es va signar el document administratiu de formalització de modificació de contracte de l’obra.

Aquest recurs d’apel·lació és el que continuava en litigi judicial. Un litigi absurd, donat que es defensava un modificat que era tècnicament inservible (segons l’informe dels serveis tècnics municipals de data 13 de setembre de 2013), no només pel pas del temps, sinó que ja era tècnicament inservible el mateix dia que es va aprovar inicialment, pel que ara sabem respecte al capítol d’instal·lacions elèctriques. No debades l’Ajuntament va haver d’encarregar un nou modificat en octubre de 2014, el qual està ara en la seua fase final de tramitació, a l’espera de la redacció del text refós i la seua aprovació definitiva (circumstància que mai es va donar en el modificat de 2008).

Articles relacionats