30.6 C
Gandia
Dilluns, 8 agost, 2022

“Una nova Revolució?” article d’opinió de Ferran Segui Sanmateu. (Gent de Guardamar)

UNA NOVA REVOLUCIÓ?

Als darrers anys al País Valencià està sofrint una constant pèrdua de terreny agrícola, tant de secà com de regadiu. L’abandonament de la terra de cultiu es deu en gran mesura a tres factors, un el preu, la gestió del minifundi incapaç d’adaptar la seua gestió als constants augments dels costos de producció i la tercera la dificultat de mantindre una renda agrària que facilita el relleu generacional.

Estem davant d’un problema estructural amb nombrosos efectes socioeconòmics, com potser la gestió del territori, despoblament alarmant en zones d’interior per falta de polítiques que incidisquen en la renda agrària, la seua especialització el rendiment econòmic així com noves plagues que comporta l’abandonament del camp.

Cal articular polítiques en diferents vies d’actuació, la principal des d’un punt de vista productiu és la creació de la figura del gestor del territori, que coordine la riquesa i la potencialitat de sòl, com bé apuntava l’eurodiputat per Compromís en l’anterior legislatura a la UE Jordi Sebastià, quines serien les funcions d’un gestor territorial?, des del meu punt de vista, el primer la col·laboració de les diferents associacions agràries per mantindre la producció del sòl.

Com s’hauria de fer?. Estudiant el territori per adaptar el cultiu a les potencialitats de la terra amb la finalitat d’intentar concentrar la producció i facilitar en la mesura del possible, si és procedent, la transformació de cultiu per fer competitiva la gestió.

Altres de les funcions que hauria de tindre el Gestor és coordinar les figures dels bancs de terres que han sorgit per intentar donar solució a l’abandonament del conreu facilitant la informació entre propietari i llogater de la terra, això com la d’ajudar a la comercialització del producte, o les fanecades destinades a conreu ecològic, etc.

Un canvi substancial en les polítiques agràries a la UE que done solució real i efectiva a un problema diferenciador al País Valencià com és el minifundi. Els principis bàsics en la UE es basen en la solidaritat entre territoris, doncs bé, fem efectiu un dels principis fundacionals de la UE, la solidaritat garantida pels Tribunals Europeus. El canvi de model sols serà possible amb la coordinació de les diferents Comissaries Polítiques de la UE, l’agrària, la mediambiental i la comissaria Europea de Política regional, amb tres finalitats concretes, garantir el conreu en un sòl productiu, el factor paisatgístic i mediambiental, com a element enfront del canvi climàtic i protecció d’espècies que donen un plus al conreu com és el cas per exemple de les abelles, i tercer garantir la renda agrària, el canvi de cultiu en el seu cas per ser més competitius als diferents mercats tant interns com externs i la creació de centres especialitzats per a transformar el producte com factor de creixement econòmic en les zones que pateixen el despoblament.

Aquesta reflexió que pretén obrir un debat ha de comptar inexorablement amb la col·laboració constant entre les Administracions Públiques, el sector privat i com no les associacions i sindicats agraris, que done inici a un lobby socioeconòmic dins de la UE que puga posar, dins de la Comissió Europea, els problemes immediats, la peculiaritat i elements diferenciadors d’una part del sector productiu de la mediterrània europea que garantisca en gran part el subministrament de productes de qualitat, sostenibles els quals abasteixen als territoris del nord de la UE, d’acord amb un preu just que cobrisca els costos de producció i que consolide una renda agrària que facilite la professionalització del sector, el paisatge, la biodiversitat i ser un motor potent front al canvi climàtic al qual ens ha portat la irracionalitat humana, fem que aquesta revolució comence a visualitzar-se com una vertadera oportunitat.

Ferran Seguí Sanmateu. Gent de Guardamar

Articles relacionats