UNA MOCIÓ D’UPYD PER RENDIR COMPTES DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POSA EN UN COMPROMÍS AL PLE D’OLIVA

sense més discussió, en tant que feia referència a la transparència en la gestió dels fons dels grups, va provocar vora una hora de tensió al ple, amb diversos recessos, esmenes i contraesmenes que han evidenciat que la transparència a la que ara apel·len constantment els polítics no és tanta quan es tracta de fiscalitzar els fons dels grups polítics. 

El PSPV va portar al ple una moció que no es corresponia amb la proposta original d’UPyD, en excloure l’obligatorietat de rendirs comptes de la passada legislatura. Però finalment es va acabar votant al ple sobre el text original d’UPyD, que es va esmenar per tal de reduir de trimestral a anual la publicació de comptes dels grups al portal de transparència, i fins i tot Projecte Ciutadans Oliva va incloure via esmena una paraula que trastoca l’espèrit de l’acord: el rendiment de comptes de l’anterior legislatura ha de ser “voluntari”. On més reticències hi va haver va ser a l’obligatorietat de rendir comptes de l’ús que se’n va fer de les assignacions als grups en la legislatura passada, que amb l’esmena serà voluntari, al contrari dels comptes de l’actual mandat, que s’hauran de fer públics de forma obligatòria. 

Per açò proposaven, en primer lloc, sol·licitar als grups municipals de la legislatura anterior que envien a l’Ajuntament a través de la seua Secretaria General la informació de la seua comptabilitat corresponent a la passada legislatura i que aquesta informació es pose a la disposició del Ple i del Portal de Transparència.
En segon lloc sol·licitaven als grups municipals actuals que envien la informació de la seua comptabilitat corresponent a l’actual mandat i que aquesta informació es pose a la disposició del Ple i del Portal de Transparència en un termini de dos mesos.
En tercer lloc, en el cas que algun grup municipal incomplisca amb l’establit en els acords anteriors perdrà la dotació econòmica que li haguera sigut assignada.
El quart acord proposat establia que trimestralment es rendisca compte detallat de de l’assignació municipal dels grups polítics a la Intervenció Municipal, els reclame o no el Tribunal de Comptes, per a tenir en tot moment constància i fer exercici de transparència sobre les despeses de la corporació, posant-les anualment a la disposició del Ple.
I finalment, que es facen públiques les despeses realitzades amb les assignacions percebudes pels grups municipals de manera periòdica, amb actualització trimestral en el Portal de Transparència, amb indicació dels imports, la destinació i concepte dels mateixos, per a general coneixement de la ciutadania i com a exemple de transparència en la gestió dels comptes públics.
També es proposava modificar el Reglament Orgànic Municipal per a impossibilitar el pagament amb l’aportació municipal per a funcionament dels grups municipals, de despeses dels partits polítics, obligant als grups la devolució de la part de l’assignació que no haja sigut gastada cada tres mesos.

Et Pot Interessar