SETANTA PERSONES ES FORMEN A GANDIA SOBRE ELS TRÀMITS TELEMÀTICS AMB EL REGISTRE MERCANTIL

En la jornada s’ha explicat de forma pràctica com legalitzar els llibres d’actes i els llibres de socis i accions nominatives de forma telemàtica, després de l’obligació imposada per la Llei d’Emprenedors. A l’acte, que ha comptat amb un enfocament eminentment pràctic, amb referències constants a la web del Registre Mercantil, has assistit al voltant de 70 col·legiats i empresaris.
El BOE arreplegava el passat 12 de febrer una instrucció de la Direcció general dels Registre i del Notariat sobre la legalització de llibres dels empresaris en aplicació de l’article 18 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització. En ella s’indica que tots els llibres s’han de presentar de forma electrònica per un enviament telemàtic i determina que “el paper ja queda proscrit en matèria de legalització”, tal com ha assegurat Navarro.
En els exercicis que comencen a partir del 29 de setembre de 2013, només s’admeten els llibres i les actes presentades de forma telemàtica. Segons la disposició sisena de la instrucció, “els llibres enquadernats en blanc i ja legalitzats només podran ser utilitzats per a comptabilitats, contractes i actes d’exercicis oberts abans de 29 de setembre de 2013. Una vegada finalitzat aquest últim exercici social es procedirà al tancament dels mateixos mitjançant diligència que s’acreditarà, en el primer enviament telemàtic d’aquests llibres, amb la incorporació d’un arxiu que incloga la certificació de l’òrgan d’administració que faça constar aquesta circumstància. Si en aquests llibres, s’han transcrit amb posterioritat al tancament de l’exercici social citat, seients comptables, contractes o actes d’un exercici posterior, es procedirà igualment al tancament del llibre en qüestió, traslladant aquests seients, contractes o actes, al llibre corresponent que haurà d’enviar-se telemàticament”.
La normativa estableix que totes les actes de reunions dels òrgans col·legiats de les societats mercantils, incloent les decisions adoptades pel soci únic, respecte dels exercicis socials començats a partir del 29 de setembre de 2013, hauran de reflectir-se en suport electrònic i ser presentats de forma telemàtica per a la seua legalització dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici social.
Una vegada inscrita la societat en el Registre Mercantil, s’haurà de legalitzar un llibre, que serà el primer d’ordre, en el qual conste la titularitat inicial dels fundadors. Una vegada legalitzat aquest llibre inicial només serà obligatòria la legalització d’un nou llibre en els quatre mesos següents a la finalització de l’exercici en el qual s’haja produït qualsevol alteració en la titularitat inicial o successiva de les participacions o accions o s’hagueren constituït gravàmens sobre les mateixes.

Et Pot Interessar