11.1 C
Gandia
Diumenge, 21 abril, 2024

Sanitat mantindrà la vigilància activa en els centres residencials

– El DOGV publica aquest dissabte la resolució de la Conselleria sobre l’adopció de mesures en residències davant la situació sanitària de la COVID-19 després de l’estat d’alarma

– Es manté l’establiment i aplicació dels mecanismes amb els quals garantir la prevenció, detecció, atenció integral i control enfront del coronavirus

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dissabte la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre l’adopció de mesures relatives a centres socials de caràcter residencial davant la situació sanitària ocasionada per la COVID-19 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a la finalització de l’estat d’alarma decretat el passat 14 de març.

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a autoritat sanitària competent en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, adoptar les mesures oportunes per al control d’aquesta malaltia que, tal com s’indica en la resolució, en relació amb les persones majors, amb discapacitat i altres persones usuàries de centres de serveis socials de caràcter residencial, “es troben en situació de major vulnerabilitat davant aquesta infecció per la seua edat avançada, patologia de base o compatibilitats i convivència en entorns tancats, la qual cosa els fa més fràgils davant les malalties”

Per tot això, en el cas de la seua propagació en persones vulnerables en centres residencials, “fa necessari el manteniment de mesures organitzatives i de coordinació, orientades a reduir el risc de contagi, així com a tractar de la forma més adequada a les persones que patisquen aquesta malaltia”.

La Conselleria de Sanitat va dictar, amb data 18 de març, resolució per la qual s’acordaven mesures excepcionals en relació amb les actuacions sanitàries en les residències de persones majors dependents, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, en salvaguarda de la salut pública. A partir del cessament de l’estat d’alarma s’estableixen mesures organitzatives per a continuar garantint la prevenció i control sanitari de la infecció en els centres residencials de serveis socials.

S’estableix que els centres de serveis socials de caràcter residencial continuaran sent objecte de vigilància i seguiment respecte a l’existència i possible aparició de casos de COVID-19, per la comissió de control de centres residencials, constituïda en cada departament de salut.

La comissió establirà i aplicarà tots els mecanismes necessaris per a garantir la prevenció, detecció, atenció integral i control enfront de la COVID-19. Presidirà aquesta comissió la Gerència o la Direcció d’Atenció Primària del Departament de Salut i la formarà personal amb competències en matèria de salut pública, medicina preventiva, prevenció de riscos laborals, Hospital a domicili, inspecció de serveis sanitaris, una persona en representació de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a més d’aquells o aquelles professionals que considere necessaris incorporar la Gerència. En els departaments en règim de concessió, ha de formar també part d’ella la persona comissionada de la Conselleria.

Es continuen establint els següents graus de control de vigilància sanitària:

– Grau 0 (G0): centres sense ningú cas sospitós o confirmat actiu en residents ni en personal. Implica el seguiment i control que les mesures que s’adopten són les adequades i per a detectar l’aparició de possibles casos.

– Grau 1 (G1): centres amb un o dos casos sospitosos o confirmats actius de COVID-19 en residents o personal, que determina la declaració de brot per salut pública. Implica vigilar l’evolució dels casos positius i de la situació epidèmica, i l’adopció de les mesures de prevenció i protecció adequades, en col·laboració amb els recursos sanitaris i el servei de prevenció de riscos laborals del centre residencial.

– Grau 2 (G2): centres amb una evolució en gravetat de la situació epidèmica en residents o personal, que determina, a criteri de la comissió de control de centres residencials, la resolució d’impuls de mesures per al control de l’assistència sanitària del centre.

A més, s’estableixen altres mesures, com que els centres residencials que a data 21 de juny estiguen en vigilància activa de control sanitari grau 1 i grau 2 es mantindran en aquesta situació fins al tancament de l’actual brot actiu que justifica aquesta actuació, amb les mateixes mesures de protecció i aïllament.

Per a cada centre residencial en vigilància activa G1 o G2, la comissió de control designarà a una persona empleada pública com a coordinadora de l’assistència sanitària, que garantirà que s’han adoptat les mesures establides sobre la ubicació i aïllament en el centre, mesures higièniques i de protecció, coordinació per al diagnòstic, seguiment i, en el seu cas, derivació sanitària de les persones residents.

S’indica també que aquelles resolucions que puguen implicar el confinament en espais tancats i la limitació de drets i llibertats de les persones residents, hauran de ser comunicades a l’autoritat judicial i a la fiscalia.

La resolució publicada mantindrà la seua eficàcia fins que la situació sanitària en relació amb el brot epidèmic permeta la seua reconsideració, modificació o posar fi a aquesta.

Articles relacionats