À Punt publica les bases de quatre noves borses de treball

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat este dilluns les bases aprovades pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) per a la constitució de les borses de treball temporal per als llocs de cap de redacció (quatre), cap de servici de producció, cap de servici d’emissions i cap del servici d’innovació i nous formats d’Àpunt.

En la resolució es recorda que per a l’engegada del servici de radiotelevisió pública, i fins que es produïsca la provisió definitiva de places mitjançant els corresponents processos selectius, s’autoritza per llei la contractació laboral amb caràcter provisional mitjançant una borsa de treball per mèrits on “a causa de les necessitats d’agilitat en l’engegada, es valorarà com a mèrit diferenciat haver treballat en l’antiga RTVV, l’antiguitat i que s’haguera accedit al lloc mitjançant procés selectiu”.

Sota estes premisses, es publiquen les bases per a la provisió de llocs amb rang de cap de servici i subdirector. En l’annex es detalla que les borses estaran constituïdes pels aspirants que reunisquen els requisits, ordenats de major a menor puntuació. Per a la seua constitució, a més dels mèrits generals i d’una memòria es realitzarà una entrevista per a valorar la idoneïtat de les persones en relació amb les funcions assignades a cadascun dels llocs.

Les bases estableixen els requisits i també la baremació dels mèrits, amb una puntuació màxima de 50 punts. En este apartat es regula la puntuació per l’experiència professional en RTVV, en altres ens públics i en entitats privades (màxim de 19 punts), la superació d’un procés selectiu en l’antiga RTVV (màxim de 7,5 punts) o el coneixement de valencià i idiomes estrangers, així com la possessió d’altres titulacions acadèmiques, cursos de formació i perfeccionament.

La presentació de sol·licituds serà telemàtica i hi ha un termini de presentació de deu dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el DOGV. Es constituirà una comissió tècnica per a verificar els mèrits i una comissió de valoració per a avaluar la memòria i realitzar l’entrevista, els membres de la qual seran designats per la directora general de la societat, Empar Marco, i en la qual exercirà la presidència.

En cas d’empat, figurarà en primer lloc la persona que obtinga la puntuació més alta en la fase de l’entrevista i, de mantindre’s, prevaldrà el que obtinga la puntuació més alta en la memòria. 

Et Pot Interessar