18.3 C
Gandia
Dijous, 29 febrer, 2024

OLIVA COMPENSARÀ LA PUJADA DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEM AMB UNA MODIFICACIÓ URGENT DE L’ORDENANÇA

 

Això vol dir, que, amb independència que els ajuntaments cedisquen o no el seu ecoparc al consorci, el rebut d’aquest organisme incorpora per a totes les seues unitats fiscals la repercussió tributària de diversos ecoparcs fixes, la qual cosa suposaria que la ciutadania d’Oliva (i dels altres ajuntaments amb ecoparcs municipals) pagaria dues vegades per uns serveis que, si no estrictament iguals, sí resultarien extremadament similars: la gestió dels ecoparcs consorciats (a la taxa del Consorci-COR) i la gestió de l’ecoparc municipal (a la taxa municipal).

En esta línia diu que està treballant l’Ajuntament d’Oliva des del passat 27 de setembre. Una línia de treball que s’ha de completar amb la modificació de la pertinent ordenança fiscal municipal, per tal d’eliminar d’aquesta la repercussió del fet imposable de la gestió de l’ecoparc municipal.

“Lamentablement, els ajuntaments integrants del Consorci hem hagut de tramitar totes estes mesures amb la màxima urgència. En el cas d’Oliva, l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans (i, fins ara, gestió d’ecoparc), feia anys que requeria de modificació, però no hi havia temps material per mamprendre esta tasca, pendent de fa més de 5 anys. En estos moments s’havia de fer tot el possible per tal d’evitar perjudicar innecessàriament als ciutadans i les ciutadanes d’Oliva. I per este motiu s’ha tramitat d’urgència esta proposta de modificació de l’ordenança fiscal municipal, amb l’única i immediata finalitat d’evitar un sobrecost innecessari a la ciutadania en l’exercici 2017”, apuntent fonts municipals.

L’expedient de l’ordenança, a pesar d’haver estat tramitada d’urgència, compleix amb els mínims que estableix l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics (de caràcter supletori al TRLRHL), pel que fa a la justificació econòmica de les modificacions proposades. Tot això ha fet que durant estos anys haja estat repercutint sobre la ciutadania una taxa prou per damunt dels costos directes del servei que cobria, apunten les mateixes fonts.

Articles relacionats