LA SETMANA SANTA D’OLIVA CONVOCA EL CONCURS DE CARTELLS DE 2017

La tècnica a utilitzar serà lliure (ordinador, dibuix,pintura…) sempre que no oferisca dificultats per la seua reproducció en impremta. No es permetran tintes daurades, platejades, ni colors fluorescents. Cada obra s’acompanyarà del suport digital escaient per a la seua reproducció en el llibre de Setmana Santa, model Din A4.
Les obres premiades quedaran en poder de la JCGSS d’Oliva.
El termini de lliurament d’originals finalitzarà el 17 de març de 2016 a les 14h.
La JCGSS no es fa responsable dels possibles danys o pèrdues que puguen ocasionar-se.
Les obres s’han de lliurar, o trametre lliures de despeses, de 9 a 14 hores, en dies laborables a L’Ajuntament d’Oliva,  Serveis Culturals, Junta Central de Germandats de Setmana Santa, Plaça de l’Ajuntament, 1 46780 OLIVA.
Darrere de cada obra figurarà un lema, que serà comú per a totes les obres presentades d’un mateix autor o equip. Aquest lema s’escriurà a l’exterior d’un sobre tancat, i caldrà posar-hi dins el nom, cognoms, NIF, adreça i telèfon de l’autor/a.
Els sobres s’obriran una vegada fallat el concurs.
El Jurat de la JCGSS decidirà el cartell guanyador; la seua decisió serà inapel·lable. A
més a més, el jurat està facultat per a prendre qualsevol decisió en relació al concurs.
S’estableix un únic premi de 600 €.
Les obres s’exposaran al públic des del dia 21 març al 8 d’abril de 2016, en la Casa de la Cultura d’Oliva.
Els treballs no premiats es podran retirar en la mateixa adreça on han estat enviats, de l’11 al 15 d’abril; passat aquest termini les obres quedaran en poder de la JCGSS, que farà amb elles el que consideren més convenient.
El lliurament de premis es realitzarà dins d’un acte dels que realitza la JCGSS d’Oliva, prèvia comunicació als guanyadors.
La no assistència al lliurament dels premis, de l’autor, o si s’escau, de la persona amb poder donat pel premiat mitjançant carta signada, significarà la seua renúncia al premi.
La participació en aquest concurs significa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Les obres signades, o amb el lema equivocat, es desqualificaran.
Hi haurà una Menció Especial, al cartell més votat pel públic assistent, durant el període de l’exposició.
Entre totes les participacions del públic se sortejarà un Val Especial .

Et Pot Interessar