La Mancomunitat aprova protocol d’actuació davant situacions de menors en risc

La nova llei de menors que va publicar la Generalitat Valenciana el mes de desembre de 2018 assigna la competència de l’actuació en menors en situació de risc a les entitats locals.

L’objecte d’aquesta llei és el reconeixement dels drets de la infància i l’adolescència i el principi de corresponsabilitat de tota la societat, les administracions públiques i les famílies en la seua protecció.

La llei pretén establir un marc de suport en el qual es treballe des de totes les esferes per l’equitat en l’accés als seus drets, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la transmissió intergeneracional de l’empobriment. Així mateix, aquesta llei suposa donar-li un enfocament transversal a tot el que es relacione amb el desenvolupament de la infància, atenent la diversitat de cada xiqueta, xiquet i adolescent, tenint en compte la coeducació inclusiva, emocional i social, i garantint la igualtat de tracte i la no-discriminació per qualsevol motiu.

El propòsit d’aquesta llei és, en suma, fomentar de forma activa l’establit per la Convenció dels drets de l’infant, fi que compta amb un ampli suport polític i social, com posa de manifest el Pacte per la infància, al qual han donat suport la totalitat dels grups polítics representats en les Corts, amb l’impuls de la societat civil organitzada.

La llei estableix un deure de col·laboració per a totes les persones professionals, les entitats públiques i privades i, de manera general, qualsevol persona, han de facilitar a l’entitat pública competent els informes i antecedents sobre les persones protegides o sobre les seues persones progenitores, tutores, guardadores o acollidores que aquesta entitat els requerisca per ser necessària per a valorar la situació de desprotecció o exercir l’acció protectora.

Aquesta llei especifica, amb més detall que la precedent, les competències que corresponen a cada administració, i estableix mecanismes de coordinació, ja que la diversitat d’agents socials i departaments que intervenen en la protecció i la promoció dels drets de la infància pot provocar disfuncions, si no es delimiten bé les competències i es preveuen mecanismes que n’asseguren la coherència de           l’actuació.

Et Pot Interessar