La Generalitat autoritza la reserva de sòl per a la nova depuradora d’Oliva

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de maig de 2018 ha publicat l’informe ambiental i territorial estratègic corresponent del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a la nova estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oliva nord, en sentit favorable.

La documentació està constituïda pel document inicial estratègic, l’esborrany del pla especial, la memòria informativa, els plànols d’informació, la memòria justificativa i els plànols d’ordenació.

L’objectiu del Pla especial és la reserva de sòl dotacional per a la futura implantació de la nova EDAR d’Oliva nord, i aconseguir la compatibilitat urbanística de les parcel·les afectades amb el futur ús que es pretén per a estes.

La nova instal·lació EDAR nord d’Oliva permetrà la depuració de les aigües que actualment manquen de tractament, per la insuficient capacitat de què disposa l’actual instal·lació de l’EDAR Oliva; l’adaptació de la qualitat de l’efluent, mitjançant la incorporació d’un tractament terciari, a les condicions requerides en el punt d’abocament (que la inadequada línia de procés actualment existent en l’EDAR Oliva no permet); la reutilització d’aigües per al seu ús agrícola, de conformitat amb el RD 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

En eixe sentit, tal com reconeix la mateixa resolució de la conselleria, la nova EDAR Oliva nord suposarà un clar benefici ambiental, amb una millor gestió del recurs mitjançant la possibilitat de la reutilització de les aigües depurades, contribuint, així, a complir els objectius de qualitat ambiental establerts en la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües).

Segons el mateix informe ambiental, la proposta de Pla especial de reserva de sòl dotacional per a nova EDAR d’Oliva nord no té incidència significativa en el model territorial del municipi, ja que incideix sobre sòl no urbanitzable comú, no es troba afectat per risc d’inundació, no suposa afecció significativa sobre la mobilitat de l’àmbit, no afecta espais protegits i, tenint en compte les consultes realitzades, es pot concloure que el procediment d’avaluació ambiental simplificada és suficient per a determinar que la proposta del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a nova EDAR d’Oliva nord no presentarà efectes significatius negatius sobre el medi ambient, sinó que suposarà una millora ambiental per aconseguir la depuració d’aquelles aigües residuals que actualment no són tractades i per la millora del tractament proposat, sempre que es tinguen en compte les determinacions que més endavant s’assenyalen.

Per tot això, es resol emetre informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a nova EDAR d’Oliva nord, d’acord amb els criteris de l’annex VIII de la LOTUP, per no tindre efectes significatius negatius sobre el medi ambient, i correspon continuar la tramitació de la modificació del pla conforme a la seua normativa sectorial, amb el compliment de deerminades exigències, entre elles la no emissió d’olors.

L’alcalde, David González, ha mostrat la seua satisfacció per l’avanç en la tramitació d’este projecte tant important per a Oliva, i continuarà fent totes les gestions necessàries perquè siga una realitat en un període de temps raonable, i perquè siga el millor dels projectes possibles.

Et Pot Interessar