II Edició Premi de Fotografia Federació de Falles de Gandia

La Federació de Falles de Gandia juntament amb l’Ajuntament de Gandia, convoquen la segona Edició del Premi de Fotografia de Falles.

TEMÀTICA I PARTICIPACIÓ

El tema del concurs és «LES FALLES».
Podran participar en el concurs totes les persones, de qualsevol nacionalitat o residència.

PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES

Cada participant podrà presentar fins a 2 fotografies, inèdites, còpia única (no seriada) i que no hagen sigut premiades en altres concursos. La tècnica utilitzada i la mesura de les fotografies serà lliure. Els participants presentaran les seues fotografies a través del formulari existent per a aquest concurs en la web www.fallesdegandia.org on indicaran les dades de l’autor/a: nom, cognoms, DNI, domicili, telèfon, correu electrònic i país (L’autor haurà d’indicar les seues dades reals, no admetent-se pseudònims). En el mateix formulari s’haurà d’enviar la fotografia en format JPEG, amb resolució mínima de 300dpi i l’arxiu haurà de tindre com a nom el títol de la fotografia. S’utilitzarà un formulari per a cadascuna de les fotografies que presente un autor (fins al màxim de 2). El format màxim de l’arxiu és de 25 MB.

TERMINI DE RECEPCIÓ

El termini per a la recepció de les obres finalitzarà el dia 20 de febrer de 2020, no acceptant-se les fotografies que arriben amb posterioritat. Un jurat d’admissió, nomenat per l’organització podrà retirar les fotografies que no complisquen amb les bases.

PREMIS

S’estableixen els següents premis:

Primer premi ……………………………. 500 €.
Segon premi ………………….……….. 300 €.
Tercer premi ……………………….…… 200 €.

Les 10 obres finalistes i aquelles que el jurat considere, es reproduiran en paper per a l’exposició.

Tots els participants optaran als tres primers premis. Un mateix autor no podrà rebre més d’un premi. Si, una vegada triats els guanyadors, es comprovara que s’han seleccionat diverses obres d’un mateix autor, els premis de menor categoria seran substituïts per les fotografies d’altres autors que hagueren quedat següents en la selecció.

LLIURAMENT DE PREMIS, EXPOSICIÓ

El dissabte dia 29 de febrer a les 20:00 h. es realitzarà a la Casa de la Cultura de Gandia o en el lloc que l’organització determine l’acte de lliurament de premis i la inauguració de l’exposició del concurs. A aquest acte es pregarà l’assistència de les persones premiades. L’exposició, que comptarà amb les obres premiades, finalistes i seleccionades de la I edició, estarà oberta de l’1 al 15 de març de 2020.

El Jurat estarà compost per professionals de la fotografia de reconegut prestigi i/o per aquelles persones que considere l’organització que poden aportar la seua experiència i valor per a aquesta tasca. La decisió dels jurats serà inapel·lable.

ACCEPTACIÓ

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no contemplat en les bases podrà ser resolt per l’organització o
els membres del jurat. Els participants es responsabilitzen de l’autoria i propietat de les obres presentades. L’organització no es responsabilitza de les reclamacions que puguen fer-se sobre els drets d’imatge de les persones físiques o jurídiques retratades, havent de respondre per això l’autor/a de l’obra.

Els autors premiats cediran de manera indefinida i en exclusiva a la Federació de Falles de Gandia (entitat organitzadora del concurs), els drets de propietat que
siguen necessaris per a la reproducció, transformació i explotació de les obres premiades, per a reproduir-les a gran format i podent cedir-les per a la venda
benèfica a favor de la casa del Franciscans Terciaris de Palma de Gandia.

Els autors premiats conservaran els drets d’autoria de la seua obra, que li reserva la Llei de Propietat Intel·lectual, pel qual seran citats en qualsevol ús futur de l’obra.
Els autors podran fer ús de les seues obres premiades com a promoció personal o en concepte de currículum artístic.

Et Pot Interessar