Gandia convoca 35 beques per a cursos d’anglés per a majors de 18 anys

L’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb el British School de Gandia (a la imatge), convoca 35 beques adreçades a persones aturades majors de 18 anys que residisquen a Gandia que desitgen assistir al curs “English Language School for Adults 2018”, perquè puguen millorar els seus coneixements d’anglés.
La convocatòria es regirà d’acord amb les bases següents:
1.- El curs es realitzarà durant huit mesos, des d’octubre de 2018 fins a maig de 2019, dissabtes de matí, en les instal·lacions del British School de Gandia, situades en la plaça de la Llum, núm. 3.
2.- El curs oferix classes presencials d’anglés amb professorat nadiu, de nivells A-2, B-1, B-2 i C-1, complementades amb aprenentatge on line amb suport d’un tutor o tutora.
3.- Podran participar en esta convocatòria totes les persones aturades empadronades a Gandia que tinguen entre 18 i 65 anys i que estiguen inscrites en les oficines del SERVEF.
4.- Les persones que resulten seleccionades només hauran de fer un pagament únic de 20 euros. Esta quantitat els serà retornada si acaben el curs i justifiquen l’assistència almenys al 85% de les sessions presencials.
5.- Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia, entre el 23 de juliol i el 3 d’agost de 2018, ambdós inclosos. Cas que en la primera convocatòria no es cobriren totes les placesoferides, l’Ajuntament podria obrir un període extraordinari depresentació de sol·licituds. La sol·licitud haurà d’estar firmada per la persona interessada. Conjuntament amb la sol·licitud, s’haurà d’aportar una fotocòpia del  Curs English Language School for Adults 2018 document d’identitat, una còpia del darde del Servef, i el document original on consta la vida laboral de la persona sol·licitant.
6.- Per a la valoració de les sol·licituds, es tindrà en compte el període de temps en què la persona ha estat aturada. En eixe sentit, tindran preferència aquelles persones que faça més temps que estiguen aturades.
7.- Per poder participar en esta convocatòria, les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Gandia.
8.- Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds , l’Ajuntament farà pública la llista provisional de persones admeses.
9.- Cas que es produïsquen empats en la baremació, estos es resoldran atenent al que es disposa en l’apartat 7. Si persistira, l’Ajuntament de Gandia faria un sorteig en presència de les persones afectades.
10.- Publicada eixa relació, s’obrirà un termini de cinc dies hàbils perquè les persones que ho desitgen puguen presentar les reclamacions que consideren convenients.
11.- Resoltes les reclamacions presentades, es procedirà a la publicació de la llista definitiva de persones admeses.
12.- Les persones admeses de manera definitiva s’hauran de dirigir a les instal·lacions del British School de Gandia, per tal de formalitzar la matrícula i rebre informació més detallada sobre les característiques del curs que s’oferta.
13.- Les persones admeses només hauran de realitzar un pagament únic per a tot el curs de 20 euros. Este pagament s’efectuarà al centre escolar en el moment de realitzar la matrícula. Com s’ha especificat anteriorment, esta quantitat els serà retornada si acaben el curs i justifiquen l’assistència almenys al 85% de les sessions presencials.
14.- Per a qualsevol consulta relacionada amb esta convocatòria, les persones interessades es poden adreçar al Departament de Vicealcadia de l’Ajuntament de Gandia, ubicat en la Casa Consistorial, Plaça Major,1, 2ª planta.

Et Pot Interessar