EDUCACIÓ DIVIDEIX OLIVA EN TRES SECTORS A EFECTES D’ADMISSIÓ

 que disposa de tres àrees d’influència als efectes d’admissió de nous alumnes als centres escolars d’Oliva:

Zona 1: CEIP Lluís Vives, CEIP Santa Anna, CEIP Verge dels Desemparats i CC El Rebollet. Aquesta àrea compren la part nord del casc urbà fins al carrer del Mar, carretera del Poeta Querol, carrer de Cervantes i Passeig de Gabriel Miró (incloent aquestos carrers).
Zona 2: CEIP Hort de Palau, CEIP La Carrasca i CEIP Alfadalí. Aquesta àrea compren la part sud del casc urbà a partir del carrer del Mar, carretera del Poeta Querol, carrer de Cervantes i Passeig de Gabriel Miró (sense incloure aquestos carrers).
Zona 3: CEIP La Carrasca, CEIP Alfadalí, CEIP Lluís Vives i CEIP Santa Anna. Aquesta àrea compren les zones de la platja urbanitzacions i disseminats.
El CC San José de la Montaña tindrà zona única per tal com és l’únic centre escolar d’Oliva que ofereix Programa Plurilingüe d’Ensenyament en castellà.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA curs 2016-2017
PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS AL CENTRE ESCOLAR DE PRIMERA OPCIÓ 9 al 19 de maig
PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS AL CENTRE ESCOLAR 2 de juny
RECLAMACIONS DAVANT DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE Fins al 6 de juny
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES 14 de juny
TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA 17 al 29 de juny

PARES QUE TREBALLEN AL CENTRE 5 punts
PROXIMITAT AL DOMICILI FAMILIAR O PROFESSIONAL

10 punts

5 punts

DISCAPACITAT

4 punts

7 punts

3 punts

5 punts

Especial General FAMÍLIA MONOPARENTAL
Especial General DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL CENTRE DE PRIMERA OPCIÓ

Fotocopia del DNI del pare, mare, o tutor.

El domicili familiar: fotocòpia del rebut de llum o d’aigua o de telèfon o contracte de lloguer o certificat d’empadronament (si hi ha discrepància amb el DNI certificat de residència) En cas de custòdia compartida certificat d’empadronament. O lloc de treball del pare o la mare: certificat de l’empresa que justifique la relació laboral i el domicili de l’empresa.

En cas de pertànyer a família monoparental, fotocopia del títol expedit per la Conselleria corresponent.

A Oliva les Rebaixes 2019 també en valencià