17.7 C
Gandia
Dijous, 22 febrer, 2024

Gandia convoca subvencions per al foment de l’activitat Cultural

– Gandia destina 200.000 € en ajudes directes per a reactivar el sector cultural enfront de la covid-19

L’Ajuntament de Gandia ha volgut fer costat al sector cultural amb la convocatòria de subvencions directes per impulsar l’activitat d’aquest sector, tenint en compte les següents bases: 

1.- Objecte.

Les presente convocatòria de subvencions directes té per objecte, en l’àmbit de les competències atribuïdes als municipis en matèria de promoció de la cultura i equipaments culturals, impulsar l’activitat cultural i instar la continuïtat del sector cultural del terme municipal del Gandia, que contribuïsca a:

a) Fomentar el contingut, productes i serveis culturals.
b) Integrar la cultura i la seua inclusió com a oferta d’oci.
c) Incrementar la participació dels artistes i professionals així com, de les indústries culturals.
d) Estimular els projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.
e) Afavorir els vincles entre la cultura i els ciutadans de Gandia.

Aquesta subvenció destinada als artistes, professionals i indústries de la ciutat de Gandia que complisquen amb el que s’estableix en les bases de la convocatòria i promoguen l’activitat cultural, es dediquen a la prestació d’un bé o servei en els àmbits de l’audiovisual i multimèdia, de les arts escèniques i musicals, del llibre i les biblioteques, arxius i patrimoni documental, arts plàstiques i centres museístics, de la gestió cultural per a contribuir a pal·liar els efectes derivats de la crisi econòmica provocada pel *COVID-19.

A l’efecte de la present subvenció s’entén per artista, professional o indústries aquells que estiguen donats d’alta en la Seguretat Social com a artista en règim d’autònoms, alta censal en l’Agència Tributària mitjançant el model 037 o 036 si és una societat o un altre tipus d’entitat i l’epígraf de l’IAE (Impost sobre Activitats econòmiques) segons la seua activitat siga la Secció 3, Activitats artístiques.

Per activitat cultural subvencionable s’entén la desenvolupada professionalment mitjançant esdeveniments o reunions organitzades a fi de crear, difondre o fomentar la cultura d’un grup o sector.
S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons les empreses del sector cultural a qui es destinen:
1. Subvencions per a activitats culturals generals.
2. Subvencions per a empreses que gestionen espais culturals tancats i esdeveniments o festivals a l’aire lliure.

Concretament, podran ser beneficiaris de la present subvenció les activitats i serveis suspesos amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

Es pretén protegir l’interés públic, donant suport a les persones autònomes, microempreses i petites empreses, per a minimitzar l’impacte de la crisi econòmica provocada pel *COVID-19 i aconseguir reactivar l’economia de la nostra ciutat, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades, la qual cosa es pretén aconseguir dinamitzant l’activitat cultural, inclosos els serveis locals.

2.- Bases reguladores i normativa aplicable.

1. Les bases reguladores per les quals es regeix la present convocatòria és l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Gandia aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 4/11/2004, i publicada en el BOP núm. 311, de 31/12/2004.

2. La present convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en les bases reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant *LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d’ara en avant *RLGS) i en les Bases d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2020 i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d’aplicació.

3. La gestió d’aquestes subvencions directes se subjectarà als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l’eficàcia en el compliment d’objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

4. La seua tramitació es realitzarà per mitjans electrònics en aplicació del que es disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3.- Crèdit pressupostari.

La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 150.000 euros del vigent pressupost municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 70. 33400. 47900. En aplicació de l’article 58 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, s’estableix una quantia addicional equivalent a l’increment del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència de la modificació de crèdits que, en el seu cas, es realitze, quedant condicionada a la declaració de la disponibilitat del mateix abans de conducta a la concessió de les ajudes per aquest import addicional.

4.- Quantia de les Ajudes.

1.- La quantia de l’ajuda ascendirà com a màxim a 1.000 euros excepte quan gestionen espais culturals tancats i esdeveniments o festivals a l’aire lliure que es concediran fins a 30.000 euros atés l’aforament i activitats per a aquelles persones físiques i jurídiques i entitats a les quals es refereix el punt 5, obligades al tancament d’establiments d’acord amb el que es disposa en la normativa dictada durant l’estat d’alarma, en els termes i condicions establits en la present convocatòria.

2. La dotació d’aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim de 150.000 d’euros, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons procedents de l’Ajuntament de Gandia fins a 200.000 que puguen donar lloc a una generació de crèdit.

En cap cas l’import total de les ajudes concedides pot superar el crèdit existent.

5.-Criteris de concessió de la subvenció.

Per a l’atorgament de la subvenció d’empreses que gestionen espais culturals tancats i esdeveniments o festivals a l’aire lliure, la quantitat a obtindre estarà condicionada a la següent fórmula:

Cnt= A x P

Prenent com a referència les dades de l’exercici 2019, *Cnt és la quantitat a obtindre que serà com a màxim 30.000 euros per beneficiari, A és l’aforament concedit mitjançant llicència en els termes establits pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i P el nombre d’activitats que van ser realitzats des del 14 de març fins al 31 d’agost.

6.- Requisits per a ser beneficiaris de la subvenció.

1.- Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica quan no existisca concurrència de subvencions conforme l’apartat 6 i aquelles persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que duguen a terme les activitats que motiven la concessió de la subvenció i que complisquen els següents requisits:

a) Que siga desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa, segons definició prevista en Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) Que l’activitat que desenvolupen s’haja vist suspesa pel que es disposa en la normativa dictada durant l’estat d’alarma.

Aquest requisit es justificarà a través d’una declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada i juntament amb la documentació requerida en el punt 8 d’aquesta convocatòria.

c) Que l’activitat suspesa per l’estat d’alarma no s’haja vist compensada mitjançant indemnització en el cas d’haver-se adjudicat un contracte o bé, mitjançant augment de la facturació per un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.

d) Estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància o el període almenys de 6 mesos entre l’exercici corrent i l’anterior.

e) Que el domicili social es trobe en el terme municipal de Gandia.

f) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (*AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

g) No tindre deute algun pendent amb l’Ajuntament de Gandia. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

h) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Gandia, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

i) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l’entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l’atorgament de la subvenció.

2.- Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

3.- S’exclouen de la present convocatòria les activitats relacionades amb jocs d’atzar, casino, apostes i activitats similars.

7. Concurrència amb altres subvencions.

Les subvencions que es concedisquen en aquesta convocatòria són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

En particular les subvencions que es concedisquen en aquesta convocatòria són incompatibles amb les quals es reben per la Generalitat Valenciana sobre la base del Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la *Covid-19, o una altra norma semblant.

Concretament, serà incompatible amb qualsevol altra subvenció convocades per l’Ajuntament de Gandia.

7. Termini i Forma de presentació de sol·licituds.

1.- El model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal www.gandia.es.

2.- Les sol·licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gandia <https://sede.gandia.es/sede/>, G00307-Sol·licitud de *subvenció directa en matèria de menjar o bé en les oficines d’assistència en matèria de registre, amb arranjament amb el que es preveu en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

En el “CATÀLEG DE TRÀMITS”, indicar “Subvencions” en el desplegable “Seleccionar Matèria”.

Per a la identificació de l’usuari en aquesta Seu, l’Ajuntament de Gandia admet les modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve:

 Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s’admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per *ACCV i segells electrònics emesos per *FNMT. La llista d’autoritats admeses per a la identificació electrònica d’entitats i empreses s’anirà actualitzant gradualment.

 Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis públics electrònics.

3.- El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Gandia (BOP).

4.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d’ús obligatori, seran causes d’inadmissió.

8. Documentació a aportar.

1.- La sol·licitud normalitzada haurà d’estar signada per la persona interessada o el seu representant legal i ha d’acompanyar-se obligatòriament de la següent documentació:

A. En cas de persona física:

a) DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l’indica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de l’activitat.
c) Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.
d) Si escau, resolució de concessió d’ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, i últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l’ajornament.
e) Si escau, a l’efecte de valorar els criteris de concessió de la subvenció, la llicència obtinguda en els termes establits pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i els contractes d’activitats realitzades durant el període entre 14 de març i 31 d’agost de 2019.

No s’estarà obligat a aportar els documents relacionats en les lletres a) a d) anteriors, si aquests ja obren a l’Ajuntament de Gandia i/o s’autoritza l’administració municipal a obtindre’ls d’altres administracions, d’acord amb el que es preveu en l’article 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

B. En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l’activitat.
c) Contracte de constitució degudament registrat de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
d) Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
e) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.
f) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l’indica de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.
g) Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora.
h) Si escau, resolució de concessió d’ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, i últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l’ajornament.
i) Si escau, a l’efecte de valorar els criteris de concessió de la subvenció, la llicència obtinguda en els termes establits pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i els contractes d’activitats realitzades durant el període entre 14 de març i 31 d’agost de 2019.

En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil, associacions sense anime de lucre o una altra entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l’últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l’ajornament.

No s’estarà obligat a aportar els documents relacionats en les lletres a) a la h) anteriors, si aquests ja obren a l’Ajuntament de Gandia i/o s’autoritza l’administració municipal a obtindre’ls d’altres administracions, d’acord amb el que es preveu en l’article 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2.- Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions:

– Que l’activitat desenvolupada s’ha vist suspesa d’acord amb la normativa dictada durant l’estat d’alarma.
– Que l’activitat suspesa per aplicació de la normativa reguladora de l’estat d’alarma no s’ha vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.
– En el seu cas, que la persona sol·licitant s’ha vist obligat a tramitar un *ERTE buscant garantir la supervivència de l’empresa i el màxim manteniment de l’ocupació.
– Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser microempresa o petita empresa de conformitat amb l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
– Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
– Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària i per a ser receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret apartats 2 i 3 de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 d’aquesta.
– Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, establides en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
– Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d’aquesta.
– Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’acord amb el que s’estableix en l’article 11 d’aquesta llei.
– Que la persona sol·licitant es compromet a complir amb els protocols i requisits establits per l’Autoritat Sanitària derivats del *Covid19 en el desenvolupament de les seues activitats culturals.
– Que la persona sol·licitant es compromet a la participació en programes de formació, innovació cultural i/o promoció, que eventualment pogueren organitzar-se per l’Ajuntament de Gandia en col·laboració amb altres entitats fins a la finalització del període de justificació de la subvenció.

3.- Autorització per a la consulta interactiva per part de l’òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (*AEAT), enfront de la Seguretat Social (*TGSS), amb la Tresoreria municipal, i a la consulta de l’informe de vida laboral, signat per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant. Quan la persona interessada no és la mateixa que la persona que signa la sol·licitud haurà d’emplenar-se instància per a autoritzar la consulta de la vida laboral i estar signat per la persona interessada.

En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l’òrgan gestor d’aquests requisits, haurà d’aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

9. Procediment i instrucció.

1.- La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d’acord amb el que s’estableix en els articles 22.2 c) i 28 de la *LGS.

La instrucció del procediment serà dirigida per l’Àrea d’Economia i Hisenda, amb la participació de l’a l’Àrea de Cultura, Participació Ciutadana, Qualitat i Memòria Democràtica i el Servei Jurídic, que realitzarà d’ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades justificatives del compliment dels requisits exigits per a resultar beneficiari de la subvenció.

En la instrucció del procediment ser vetlarà per evitar duplicitats en l’atorgament d’aquestes subvencions, podent-se requerir la documentació i justificació corresponent.

La instrucció finalitzarà amb informe – proposta que s’elevarà a la Junta de Govern Local, òrgan competent per a la concessió d’ajudes directes, de conformitat amb el que es disposa en la Base 33 de les d’Execució del Pressupost Municipal.

2.- La concessió de la subvenció directa s’efectuarà atenent el resultat del total de sol·licituds admeses, i la quantitat concedida en concepte de subvenció resultarà de la distribució en termes d’igualtat entre totes elles, i tenint en compte la possibilitat que la subvenció inicialment concedida puga veure’s ampliada per ampliació de crèdit, sense que puga superar-se en cap cas els imports màxims previstos en l’apartat 4.

3.- El Servei Instructor comprovarà les sol·licituds rebudes dins del termini concedit. Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, seran proposades a la Junta de Govern Local per a ser resoltes favorablement.

4.- Es publicaran a l’efecte de notificació en la pàgina Web municipal, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, els següents llistats:

a) Els beneficiaris proposats per haver presentat la seua sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria.

b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria.

c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en el punt 8 de la Convocatòria amb indicació de la documentació requerida.

Les persones sol·licitants referides en el punt b) i c) se’ls atorgarà el termini de 10 dies hàbils perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida.

5.- Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això i informades pel Servei Instructor, aquest elevarà la proposta d’acord amb la Junta de Govern Local per a la seua aprovació i posterior publicació.

6.- La concessió de les subvencions serà objecte de publicació, en la pàgina Web municipal, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i en la Base de dades Nacional de Subvencions, assortint aquesta publicació els efectes de la notificació.

7.- L’acord de concessió de les subvencions contindrà tant l’atorgament de les subvencions, que fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària d’aquestes, com la desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, en el seu cas.

8.- El termini màxim per a resoldre i notificar l’acord serà de sis mesos a comptar del següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

10. Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Són obligacions de les persones físiques o jurídiques beneficiàries, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
a) Manteniment com a mínim d’un 50% de la plantilla declarada en l’informe de la vida laboral de l’empresa aportat durant l’exercici 2020.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

c) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.

d) Complir les restants obligacions que detalla l’article 14 de la Llei General de Subvencions i les detallades en l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Gandia i dels seus Organismes Públics.

e) En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l’article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà d’adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.

f) Complir amb els protocols i requisits establits per l’Autoritat Sanitària derivats del *Covid19.

g) Participar en programes de formació, innovació cultural i/o promoció, que eventualment pogueren organitzar-se per l’Ajuntament de Gandia en col·laboració amb altres entitats fins a la finalització del període de justificació de la subvenció.

11. Justificació de les ajudes

1. De conformitat amb l’article 30.7 de la Llei General de Subvencions, la concessió d’aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la indicada en aquest apartat, sense perjudici dels controls que es puguen efectuar amb posterioritat.

El control de les obligacions exigides en el punt 10 de la convocatòria s’efectuarà mitjançant la comprovació d’ofici per l’Ajuntament..

2.- La persona beneficiària, quan siguen persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica haurà de presentar en el primer trimestre de 2021 la següent documentació:

– Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l’activitat.

– Resolució/ certificació de l’alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social o Mútua professional corresponent de la persona física o de la persona administradora actualitzat a la data de presentació de la justificació.

– En cas de tindre treballadors al seu càrrec, haurà de presentar un Informe de Vida Laboral de l’empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020.

– La documentació acreditativa del compliment dels requisits manifestats mitjançant declaració responsable a què es refereix l’apartat 5 de la convocatòria.

12. Pagament de la subvenció

1.- El pagament d’aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.

2.- En cas d’incompliment de les obligacions, en el seu cas, detallades en aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Gandia iniciarà d’ofici expediente administratiu que, prèvia audiència a la persona interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels interessos de demora corresponents.

13. Reintegrament de les subvencions

1.- El reintegrament de l’import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que es disposa en el títol II de la *LGS i pel títol III del *RLGS.

2.- Al costat de les causes d’invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l’article 36 de la *LGS, donaran lloc a l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interés de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s’acorde la procedència del reintegrament, els supòsits previstos amb caràcter general en l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

Si la persona beneficiària incompleix les obligacions establides en el punt 10 i 11 de convocatòria procedirà el reintegrament de l’import de la subvenció per aquest concepte.

3.- Sense perjudici d’iniciar el procediment de reintegrament, en cas d’incompliment de les obligacions establides amb motiu de la concessió de li subvenció, els beneficiaris podran comunicar a l’òrgan gestor per registre d’entrada aquest fet i efectuar la devolució voluntària de la quantitat percebuda. Per a això, haurà de posar-se en contacte amb el Servei Gestor a l’efecte dels tràmits a seguir. Així mateix, es calcularan els interessos de demora fins al moment en el qual es produïsca la devolució efectiva per part seua.

Articles relacionats