El Consorci de Mitjans convoca les borses d’ocupació temporal

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha publicat la convocatòria per a les borses d’ocupació temporal de determinades categories professionals en la futura radiotelevisió pública, que el seu objectiu és cobrir els llocs provisionals necessaris per a l’engegada de la nova corporació i les seues societats fins que s’escometa la provisió definitiva de places mitjançant els corresponents processos selectius.

Així apareix publicat este dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que arreplega la resolució firmada pel president del Consell Rector de la CVMC, Enrique Soriano.

El DOGV publica a més una segona resolució amb la relació de llocs de treball de la CVMV, que inclou un total de 62 corresponents en la seua majoria a personal de recursos humans, gestió econòmica, assessorament jurídic i contractació.

Les contractacions temporals es portaran a terme mitjançant una borsa de treball pels mèrits on, a causa de les necessitats d’agilitat en l’engegada, es valorarà com a mèrit diferenciat haver treballat en l’antiga RTVV, l’antiguitat i el que s’haguera accedit al lloc mitjançant procés selectiu.

La contractació laboral temporal concernix a les següents categories professionals: tècnic en comunicació; tècnic en gestió web; tècnic en màrqueting; tècnic publicista; tècnic en audiències; productor executiu; tècnic lingüístic; tècnic en gestió econòmica i administrativa; tècnic de recursos humans; tècnic jurídic; tècnic en telecomunicacions; tècnic en informàtica; tècnic d’emissió; operador d’equip; operador de sistemes informàtics; operador electrònic; administratiu; auxiliar administratiu de Presidència i auxiliar administratiu.

A més, les borses d’ocupació temporal també s’han convocat per a la contractació de les següents categories professionals de prefectura i direcció de departaments de la CVMC: prefectura del Gabinet Tècnic; prefectura de la Secretaria de Presidència; prefectura de la Secretaria; director del Departament Econòmic i Contractació; director del Departament de Recursos Humans; director del Departament Jurídic; director del Departament Tecnològic.

El procés de selecció per a la provisió temporal dels llocs de treball de les diferents categories professionals es realitzarà d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant el sistema de concurs de mèrits. Per a la provisió temporal dels llocs de prefectura i direcció de departaments, a més dels mèrits generals, es realitzarà una entrevista per a valorar la idoneïtat de les persones candidates.

Les persones seleccionades seran contractades conforme a la legislació laboral. La inclusió en les borses de treball no garantix la contractació per part de la CVMC, han destacat.

Entre els requisits per a ser admès i formar part de les borses es troba tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors.

Entre els requisits també està haver complit 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació; estar en possessió de la titulació exigida per a l’accés a les categories a les borses de les quals s’opte o equivalent i que figura en la relació de llocs de treball de la CVMC, o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

Els aspirants també hauran de posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les corresponents funcions o tasques. La seua acreditació s’efectuarà amb el corresponent certificat mèdic oficial.

Respecte a la titulació acadèmica, els títols s’acreditaran mitjançant còpies testimoniades documentalment per notari o compulsades pels organismes oficials competents. En aquells supòsits en què l’expedició del títol es trobe en tràmit, la titulació es podrà acreditar mitjançant la presentació del certificat acadèmic de finalització d’estudis expedit per la universitat, juntament amb el rebut d’abonament de les taxes corresponents.

Quant a titulacions acadèmiques no universitàries, de no presentar el títol oficial, podrà acreditar-se la mateixa mitjançant certificació de l’autoritat educativa competent. En el supòsit de trobar-se en tràmit l’expedició del títol, podrà presentar-se certificat acadèmic de finalització d’estudis expedit per l’òrgan competent juntament amb el rebut de l’abonament de las taxes corresponents.

L’experiència professional en el sector públic s’acreditarà mitjançant certificació expedida per l’administració o entitat del sector públic en què es van prestar els servicis.

Els servicis prestats en el sector privat com a treballador per compte d’altri, autònom o professional hauran d’acreditar-se d’acord amb els següents criteris: contracte de treball en el qual s’especifique la categoria i certificació de l’empresa de les funcions desenvolupades i, per al supòsit de professionals i autònoms, llicència fiscal o IAE on s’acrediten o els epígrafs corresponents a la categoria convocada, així com certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant el temps que s’al·legue.

Sense perjuí que s’al·legue per les persones sol·licitants, es comprovarà d’ofici per la comissió de valoració les proves selectives de l’antiga RTVV, sol·licitant les corresponents certificacions a l’òrgan competent de RTVV, SAU, en liquidació.

El nivell de valencià s’acreditarà mitjançant certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificats equivalents o homologats. Els títols, diplomes i certificats de llengües estrangeres s’acreditaran mitjançant còpies testimoniades documentalment per notari o degudament compulsades.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGV. Les persones aspirants a integrar-se en la borsa presentaran la sol·licitud exclusivament per via telemàtica.

Per a la valoració i verificació dels mèrits al·legats i delcumplimiento dels requisits per a l’accés, la resolució de les incidències que pogueren sorgir en el procés de selecció i gestió de les borses i per a la realització de l’entrevista prevista en la base novena, es constituirà una comissió la composició de la qual es publicarà en la web de la CVMC i els membres de la qual seran nomenats porresolución del president del Consell Rector.

Et Pot Interessar