13.7 C
Gandia
Dijous, 22 febrer, 2024

COMPROMÍS RECORRE LES BASES PER A UNA BORSA D’ANIMADORS SOCIOCULTURALS A RÒTOVA

Compromís per Ròtova ha presentat un recurs de reposició i n’ha demanat la nul·litat, perquè no s’ajusta a dret. Des de Compromís hem exposat que La Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic De l’Empleat Públic (única referència legislativa que tenen les bases), va ser derogada el passat día 1 de novembre pel RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Respecte la categoria professional TASOC Tècnic Animació Socio Cultural, es diu que és un grup C1 (Grup de Administratius), quan el que demana és una titulació de Tècnic Superior en Animació sociocultural (titulació pròpia d’un grup (A1 o A2). És a dir que la titulació que es demana és un tècnic superior (A1) però amb un salari d’administratiu (C1).
La modalitat i duració contractual temporal prevista a les Bases no té cabuda en cap de les modalitats contractuals temporals previstes a l’Estatut dels Treballador. Les bases diuen que: “La duració del contracte vindrà determinada per la causa del nomenament sent la gestió de la programació del departament de cultura, joventut i turisme de l’any 2016. Sent inicialment la duració màxima l’any 2016”.
Consta a les bases que es tindran en compte els principis d’igualdat, mèrit i capacitat. El principi de capacitat requereix fer un o uns exercicis, i no hi ha cap exercici previst en les bases, ni tan sols consta un temari mínim.
Respecte al sistema selectiu previst en les bases és el concurs-oposiciò, a la fase de concurs, segons el Decret 33/1999 de 9 de març, la puntuaciò máxima prevista pel concurs (6 punts) no podrá excedir del 40% de la suma del concurs-oposició (12 punts), per tant les bases no respecten el límit de puntuacions legalment previst, ja que segons les bases el 50% de la puntuació total correspon a la fase d’oposició i l’altre 50% correspon a la fase de concurs. En aquest cas, la fase de concurs supera el llimit del 40%.
A més a més, en la fase d’oposició, que és la primera fase que s’ha de fer, veiem que l’únic “exercici” és una entrevista. La llei contempla l’entrevista, en el cas que s’incloga, com una part de la fase de concurs, mai com a part de la fase d’oposició, i a més, sotmesa a llímits legals de puntuació.
Quan l’entrevista s’inclou en la fase de concurs, que és a l’única fase on es pot incloure, diu la llei que: l’entrevista no podrà obtenir una puntuació superior al 20 per 100 de la màxima que puga obtenir-se per tots els mèrits puntuables, en la convocatòria podrà establir-se que sols s’hi sotmetrà qui supere determinada puntuació en els apartats anteriors i quedarà eliminat la resta del personal concursant. És a dir, que si s’hi inclou l’entrevista, la puntuació per aquesta no podrà ser superior al 20% de la puntuació màxima que es puga obtenir per tots els mèrits puntuables en la convocatòria. Veiem que excedix del 20% i, a més a més, l’entrevista no està inclosa en la fase d’oposició.
Segons el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, no se procederá a la incorporación de nuevo personal. En aquest apartat advertim que a més dels incompliments legals referits, tenim una nova limitació legal a la contractació temporal, imposada pel Govern Central l’any 2011 i prorrogada en la llei de Pressupostos del 2016 recentment aprovada pel mateix Govern. Per poder procedir a la contractació en matèria de cultura, joventut i turisme, a banda de ser serveis impropis d’aquesta Administració Local, s’han de declarar bé per Decret d’Alcaldía, o bé per acord plenari, com a serveis urgents i prioritaris. Els serveis objecte d’aquestes bases no han sigut declarats ni prioritaris ni urgents.
L’administració ha de negociar amb els representants de les organitzacions sindicals més representatives uns barems adequats a les característiques de cada conjunt homogeni de llocs de treball, que contindran els mèrits que seran tinguts en compte per a cada lloc o grups de llocs, dins de cadascun dels apartats previstos en el punt primer d’aquest article. Aquests barems, als quals hauran d’ajustar-se les convocatòries, es publicaran mitjançant ordre de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública, un fet que no s’ha donat en este cas.

Articles relacionats