20.4 C
Gandia
Diumenge, 19 maig, 2024

Ajudes municipals pels Informes d’Avaluació del Edificis (IEEV.CV)

Dins de l’estratègia en habitatge desenvolupada per l’Ajuntament de Gandia, per tal d’incentivar la rehabilitació d’edificis i habitatges amb l’objectiu d’aconseguir que els ciutadans puguen accedir i gaudir d’un habitatge digne, entre d’altres, s’executen distintes accions encaminades a aprofundir en el coneixement de les condicions d’accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació del parc immobiliari existent, a través de l’Informe d’Avaluació dels Edificis a la Comunitat Valenciana (IEE.CV), de tal manera que aquest informe a hores d’ara esdevé un instrument preceptiu en la tramitació de les diferents línies d’ajudes a la rehabilitació i regeneració urbana.

L’Ajuntament de Gandia, a través de l’Oficina d’Habitatge i Regeneració Urbana, conscient de la importància d’aquest instrument, ha configurat unes ajudes dirigides a subvencionar el cost de l’elaboració dels Informes d’Avaluació dels Edificis (IEEV.CV), que permeten contribuir a la conservació i el manteniment del parc immobiliari de la nostra ciutat, particularment d’aquells edificis amb 50 o més anys d’antiguitat, tractant d’evitar així que les edificacions existents acaben degradant-se.

Per mitjà d’aquesta nova iniciativa i amb l’objectiu d’aconseguir la correcta conservació del parc immobiliari a Gandia, s’ha constituït una partida anual per import de 15.000 euros en els pressupostos municipals que permetrà sufragar les despeses ocasionades pel pagament als tècnics dels honoraris previstos per a procedir a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació de l’Edificació.

La concessió d’aquestes ajudes, que té caràcter de subvenció, s’ajustarà a l’import anual del pressupost aprovat per l’Ajuntament, i s’atorgarà fins que s’esgote aquesta partida pressupostària, si bé l’Ajuntament en compliment dels requisits legals aplicables en matèria d’execució pressupostària, en el seu cas, podrà acordar la seua ampliació, prèvia tramitació del corresponent expedient.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d’edificis de caràcter predominantment residencial. Aquestes edificacions hauran de tindre una antiguitat superior a 50 anys, o en el seu cas, edificis finalitzats abans de 1996. Se subvencionaran els informes d’Avaluació dels Edificis emesos des de l’1 de gener de 2021 fins a la data de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds, i en tot cas, fins a esgotar la consignació pressupostària.

Articles relacionats