Educació publica com portar a terme l’admissió telemàtica per al pròxim curs

– El procés d’admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 8 al 16 de juny i en la resta d’etapes educatives del 17 al 25 de juny

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual s’indiquen les pautes que cal seguir per al procediment d’admissió telemàtica de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics valencians que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

Aquest procediment és important per a les famílies que matriculen els fills i filles per al pròxim curs per primera vegada en les aules gratuïtes de 2 anys i en Infantil de 3 anys. També és important per a l’alumnat que es vol matricular en Formació Professional (FP).

En la resta d’etapes educatives les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que el fan servir per a canviar els fills i filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, pel canvi de residència d’una població a una altra.

El procés d’admissió és el primer tràmit que es fa dins de la matriculació escolar. El fan les famílies i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder realitzar la baremació i determinació del centre educatiu on s’escolaritzen els fills i filles.

Aquest procediment presenta enguany una novetat rellevant, pel fet que la gran majoria de les famílies realitzaran aquest tràmit de manera telemàtica. S’ha treballat en aquesta opció pels efectes generats per la pandèmia COVID-19 i el context d’estat d’alarma.

És per això que Educació, independentment del context exacte de l’evolució de la pandèmia en les dates en què es produiran els processos d’admissió, ha preparat una aplicació informàtica per a garantir la seguretat de la gestió telemàtica per part de la ciutadania i afavorir que la gran majoria de la població que ha d’efectuar aquest tràmit puga fer-lo en línia.

En aquest sentit, la Conselleria habilitarà, en les dates previstes d’admissió, un espai web concret amb la informació sobre la matriculació i la tramitació electrònica del procediment d’admissió. Aquesta aplicació s’activarà el primer dia en què es puguen iniciar els procediments, en el cas d’Infantil i Primària, el 8 de juny, i en la resta d’etapes, el 25 de juny.

Cada família haurà d’entrar en aquest espai web i trobarà de forma visible cada pas per a realitzar el procediment. El primer pas serà generar la clau d’admissió per a fer el tràmit. Cal demanar una clau d’admissió per a cada fill o filla.

Obtenció de la clau d’admissió

Per a obtindre aquesta clau hi haurà una finestra específica en l’espai web concret que s’anunciarà en breu Una vegada dins es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d’omplir les mateixes dades però amb el seu NIE. A banda de posar el NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

Feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.

És important que es conserve la clau d’accés que preveu l’identificador i la contrasenya per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals. En el web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de forma preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran realitzar el procediment d’admissió de manera presencial als centres educatius on sol·liciten plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l’admissió telemàtica, se’ls tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Calendari del procés d’admissió i matriculació

En les etapes d’Infantil i Primària, la presentació de sol·licituds telemàtiques d’admissió es farà del 8 al 16 de juny. La informació de les llistes provisionals es farà pública l’1 de juliol i les persones que vulguen fer reclamacions al respecte tindran de l’1 al 3 de juliol per a tramitar-les amb la clau d’accés. Les llistes definitives es publicaran el 10 de juliol i la matriculació efectiva la faran les famílies del 13 al 29 de juliol.

En la resta d’etapes educatives la presentació de sol·licituds telemàtiques d’admissió es farà del 17 al 25 de juny. La informació de les llistes provisionals en ESO i Batxillerat es donarà el 15 de juliol i es podran efectuar reclamacions des d’aquest dia fins al 17 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 27 de juliol i s’establiran dos períodes de matriculació: del 28 al 31 de juliol i l’1 i 2 de setembre.

En el cas de l’FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 27 de juliol i la matriculació serà del 22 al 28 de juliol.

Pel que fa al Grau Mitjà i Grau Superior d’FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol. Es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol i la matriculació serà de l’1 al 9 de setembre.

Gandia es prepara per a la nova normalitat del comerç i l’hostaleria

– Comerç Gandia informa de les condicions provisionals per a la reobertura d’establiments i terrasses el dilluns pròxim

– L’11 de maig s’iniciaria la Fase I de l’estat d’alarma per la COVID-19. Per aquesta raó, s’ha elaborat una previsió resumida dels principals aspectes a tindre en compte, tant pel sector comercial com l’hostaler.

– La informació detallada es pot consultar al web de l’Urbalab Gandia: https://www.urbalabgandia.com/tot-el-que-has-de-saber-per-a-reiniciar-lactivitat/

– Per a qualsevol dubte, també s’ha habilitat el número de telèfon 96 959 597 i el correu: autonomosyempresascovid19@gandia.org

– Durant els pròxims dies s’informarà de forma personalitzada als establiments amb una guia de consells.

L’àrea de Polítiques Econòmiques i Comerç, que dirigeix el regidor Ferran Martínez, ha volgut informar els establiments comercials i el sector hostaler de les condicions previstes de reobertura (de locals i terrasses, respectivament), per al pròxim dilluns 11 de maig, data en la qual donaria inici, segons l’anunci del Govern central, la Fase I al nostre territori.

Reobertura dels establiments i locals comercials detallistes i de prestació de serveis assimilats. (Excepció d’aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com centres comercials o parcs comercials o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent):

Locals comercials aforament 30%.

Si hi ha unes quantes plantes el 30% en cada planta.
Es garantirà la distància mínima de 2 m entre clients, si no és possible, es permetrà un sol client dins del local. Horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

Neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys dos vegades al dia, sent una d’elles obligatòriament al final d’aquest.
Es procedirà al llavat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball.
Tots els establiments, així com els mercats a l’aire lliure hauran de disposar de papereres que hauran de ser netejades de forma freqüent i almenys una vegada al dia.
En els establiments que hi haja ascensor o muntacàrregues l’ocupació serà d’una persona, llevat que siga possible garantir la separació de dos metres, o en casos de persones que precisen assistència es permetrà un acompanyant.
No s’utilitzaran els serveis dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari i es procedirà immediatament a la seua neteja.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels establiments i locals que òbriguen al públic:

No podran incorporar-se als seus llocs de treball: Persones amb diagnòstic de COVID-19 o amb símptomes. Ni treballadors/es que es troben en període de quarantena domiciliària per contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada.
S’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual i gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.
L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat de dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors.
El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per un altre sistema de control horari.
La distància entre venedor i client serà de, almenys, un metre quan es compte amb elements de protecció o barreres. O de dos metres sense aquests elements.
En els llocs dels mercats a l’aire lliure i els vianants serà de dos metres.
En el cas de les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, que no puguen garantir la distància de seguretat, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual tant del treballador com del client, havent d’assegurar la distància de 2 metres entre els clients.
Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat i haurà d’abandonar el seu lloc de treball.

Mesures relatives a la higiene dels clients en l’interior d’establiments i locals i en els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública:

El temps de permanència en els establiments serà l’estrictament necessari.
Els establiments així com els mercats a l’aire lliure hauran d’assenyalar la distància de seguretat de dos metres entre clients.
Els establiments hauran de posar a disposició del públic dispensador de gel hidroalcohòlic. Sent recomanats aquests dispensadors també als voltants dels mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública.
En els establiments així com els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, que compten amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment o mercat.
No es podran posar productes de prova.
En els establiments del sector tèxtil, els provadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, després es desinfectaran.
En el cas que un client es prove una peça que no adquirisca, el titular de l’establiment haurà d’higienitzar-la.

Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic:

Els establiments hauran d’exposar al públic l’aforament de cada local i assegurar que es respecte així la distància de seguretat de dos metres.
Els establiments hauran d’establir sistemes de recompte i control de l’aforament.
Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.
En els establiments que disposen d’aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan els lectors de «tiquets» i targetes d’empleats no poguera realitzar-se de manera automàtica sense contacte, serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d’aforament.

Reobertura de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració.

Limitació del 50% de les taules permeses l’any immediatament anterior basant-se en la corresponent llicència municipal.
Distància física de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
En cas de necessitar ampliació de terrassa, caldrà sol·licitar-la pels conductes habituals. Es resoldrà d’acord amb la legislació vigent.
S’autoritzen les reunions fins a un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules.

Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses:

Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa
Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús per a cobrir les taules. Ha d’evitar-se l’ús de la mateixa amb distints clients.
S’haurà de posar a disposició del públic dispensador de gel hidroalcohòlic.
Es fomentarà el pagament amb targeta i es desinfectarà el datàfon després del seu ús.
S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú optant per l’ús de dispositius electrònics propis.
Els elements auxiliars del servei, s’emmagatzemaran en recintes tancats.
S’eliminaran productes d’autoservei (portaescuradents, setrilleres…), prioritzant monodosis d’un sol ús.
L’ocupació màxima dels banys pels clients serà d’una persona, llevat que puguen precisar assistència.
Haurà de procedir-se a la desinfecció dels banys, com a mínim, sis vegades al dia.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador:

El titular de l’activitat s’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual i de què tinguen gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.
L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat de dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors.
S’habilitarà un espai perquè el treballador puga canviar-se de roba i calçat en arribar al centre de treball i en finalitzar el seu torn.
Les mesures de distància previstes hauran de complir-se en els vestuaris, taquilles i banys dels treballadors.
Si un treballador començara a tindre símptomes, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat i abandonarà el seu lloc de treball.

Des del departament de Comerç es recorda que aquesta és només una previsió de normes, moltes de les quals estan pendents de la seua publicació per part de les autoritats sanitàries, però es recomana el seu compliment.
La normativa publicada fins ara es pot consultar a la pàgina web de l’Urbalab Gandia: https://www.urbalabgandia.com/tot-el-que-has-de-saber-per-a-reiniciar-lactivitat/
Per a qualsevol dubte, també s’ha habilitat el número de telèfon 96 959 597 i el correu: autonomosyempresascovid19@gandia.org
Durant els pròxims dies s’informarà de forma personalitzada als establiments amb una guia de consells.

Cs Gandia aplaudeix les mesures aprovades contra el coronavirus

• Renolt: “continuarem sent lleials i donarem suport als canvis que siguen necessaris sempre que siguen realistes i sensats”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Gandia, Pascal Renolt, ha aplaudit les mesures contra el coronavirus aprovades en el ple de hui, però ha demanat que “es modifique el pressupost com més prompte millor”.

En primer lloc, el regidor de la formació taronja ha explicat que “s’han tingut en compte algunes de les mesures que Cs ha proposat com l’exempció d’algunes taxes i impostos, que agraïm”. No obstant això, ha destacat, “la modificació pressupostària és necessària perquè la realitat ha canviat i les prioritats ara són unes altres”.

En aquest sentit, ha assegurat Renolt, “continuarem sent lleials i responsables i donarem suport als canvis que siguen necessaris sempre que siguen realistes i assenyats”. “El nostre suport al govern té línies roges que no estem disposats a passar”, ha advertit el regidor.

Sobre les actuacions en el polígon Sancho Llop, el portaveu de Cs, qui s’ha abstingut, ha manifestat que “les actuacions no són gens clares tal com molts gandians i gandianes pensen”. Per això, ha subratllat, “continuarem buscant respostes a totes les preguntes sobre la gestió de l’Ajuntament de Gandia davant l’empresa que va ser adjudicatària”.

A més, ha assenyalat, “volem que es finalitze la urbanització, per responsabilitat i respecte a tots els afectats, però sempre amb transparència, de manera justa i equitativa amb la resta de propietaris”.

Gandia aprova per unanimitat 127 propostes per afrontar el COVID-19 i reactivar la ciutat

– El primer ple telemàtic de la història de Gandia aprova per unanimitat 127 propostes per afrontar el COVID-19 i reactivar la ciutat

· S’ha destinat un milió d’euros per a Benestar Social i 2,5 milions per a autònoms i empreses

· La sessió dona llum verda a la supressió de taxes per la prestació dels serveis en el Mercat Municipal d’Abastiments i per ocupació del sòl i subsol de la via pública

· Diana Morant: “No sabem com serà el dia de demà, però sí que sabem com volem afrontar-lo: amb unitat, cohesió, i des del consens”

El 26 d’agost de 1899, l’alcalde de Gandia Andrés Lapeyre, va fer un bàndol en el qual advertia a la població de la pesta bubònica d’Oporto i comunicava les mesures preventives de desinfecció i sanejament d’establiments públics per salvaguardar la vida de les persones.

Hui, més d’un segle després, el primer ple telemàtic de la història de Gandia aprova una declaració institucional, signada per tots els partits polítics amb representació municipal (PSPV, PP, Compromís-Més Gandia Unida i Ciudadanos), que recull un total de 127 mesures de xoc que l’Ajuntament ve impulsant des del decret de l’estat d’alarma per tal d’afrontar l’emergència sanitària del COVID-19 i les seues conseqüències. Moltes de les propostes, el 90% de les quals ja estan en marxa, han estat treballades i consensuades al fòrum socioeconòmic que va constituir l’alcaldessa Diana Morant fa un parell de setmanes, el qual està integrat per polítics, empresaris i sindicats.

El plenari d’aquest matí ha aprovat, entre altres punts, una modificació pressupostària per mobilitzar 4,5 milions d’euros i atendre aquestes mesures, entre les quals destaquen les modificacions de les ordenances fiscals reguladores per les quals se suprimeixen les taxes per la prestació dels serveis en el Mercat Municipal d’Abastiments i per ocupació del sòl, subsol i volum de la via pública.

Diana Morant ha manifestat que ningú esperava que arribara la dramàtica situació de la pandèmia i que tot i que no sabem com serà el dia de demà, “sí que sabem com volem afrontar-lo des de l’ajuntament, com a representants de l’administració més pròxima a la ciutadania: amb unitat, cohesió, i des del consens”.

L’alcaldessa ha indicat que la bona presa de decisions és clau. “Sense perdre de vista que el fet més immediat és respondre a la necessitat sanitària, hem d’avançar-nos a la fi d’aquesta incertesa facilitant la reconstrucció perquè la nostra ciutat recobre com més prompte millor la normalitat”.

D’esta manera, l’Ajuntament ja està treballant en el primer gran paquet de mesures, on estan representades totes les àrees i departaments municipals, per garantir la reactivació dels sectors productius i econòmics paralitzats davant la pandèmia, i la protecció de les persones i la seua condició econòmica i laboral com a conseqüència de la crisi del coronavirus. S’ha injectat un milió d’euros per a Benestar Social i 2,5 milions per a autònoms i empreses.

Les mesures estan estructurades en matèria de Salut, Benestar Social i Drets de les Persones (sobre salut i benestar social, cooperació i integració, infància, igualtat i violència de gènere, habitatge); en matèria de Cultura i Esport (sobre cultura, patrimoni i servei d’arqueologia, participació ciutadana); en matèria de suport econòmic al teixit productiu i la ciutadania (suport de caràcter general, sobre taxes i tributs, sobre comerç i hostaleria, agricultura, pesca i ramaderia, turisme); en matèria d’Administració i Recursos de l’Ajuntament (sobre administració, contractació, urbanisme, gestió responsable del territori, informàtica). Un altre bloc és en matèria de Seguretat i Serveis Bàsics (sobre seguretat ciutadana, serveis bàsics i mobilitat i trànsit).

Es tracta d’un pla viu que continuarà alimentant la ciutadania en les noves circumstàncies i segons les noves necessitats. Estes mesures, per a Morant, representen un clar missatge a la ciutadania: que el seu ajuntament continuarà treballant sense parar i que continuarà estant al costat dels seus veïns i veïnes.

El vicealcalde i portaveu de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, per la seua banda, ha manifestat: “Ens esforçarem perquè aquest clima d’acord no siga efímer i que la cooperació de tots els agents polítics i socials continue tenint el bé comú com al nostre referent insubornable. Perquè és la nostra responsabilitat. Si els gandians podem estar satisfets de com estem afrontant entre totes i tots la crisi, també com a saforencs i valencians hem de sentir autoestima per la gestió que està fent-se des de la Generalitat i això a pesar de l’infrafinançament que patim per part de l’estat i que significa a l’hora de la veritat menys recursos per poder destinar-los a sanitat, educació, benestar social, treball, economia sostenible i totes les àrees de què es tenen competència. Tant de bo aquesta crisi servisca per a resoldre una injustícia que afecta la nostra salut i al nostre benestar personal i col·lectiu”.

El portaveu de Grup Municipal de PSPV-PSOE, José Manuel Prieto ha declarat que «Hui hem aprovat 127 mesures consensuades amb tots els grups polítics i tots els estaments socials que fonamentalment van en dues línies. La primera és la protecció social amb l’ajuda del nostre sistema públic a tots aquells que han vist reduïts els seus ingressos, perquè han perdut la feina o perquè estan fregant la pobresa a causa d’aquesta situació i, la segona, és l’ajuda als sectors productius, especialment als autònoms i empreses de Gandia» «Un milió d’euros per a l’àmbit social i dos milions per als autònoms i empreses de Gandia fins a arribar als quatre milions d’euros gràcies a les exempcions fiscals i de taxes que s’han aprovat durant les successives reunions de la Junta de Govern que s’han celebrat davant aquesta emergència sanitària».

«Tot això ho hem posat en marxa d’una manera acordada, sabent pactar i assumint que tenim diferències però que Gandia és la idea que està per damunt de totes les coses» va finalitzar.

El portaveu del PP, Víctor Soler, ha argumentat: «és moment de donar suport a les famílies i a les persones més vulnerables, així com actuar de forma immediata en matèria de foment econòmic per impulsar l’economia de la ciutat aportant liquiditat per facilitar l’activitat dels sectors econòmics i per tant evitar la destrucció d’ocupació. Cada dia hem presentat una proposta a govern, pot ser que la meua actuació no em porte vots, però em permet dormir a les nits amb la consciència tranquil·la».

El portaveu de Ciudadanos, Pascal Renolt va afirmar: “Després del pas de la COVID-19, és important adaptar els recursos i els esforços dels diferents grups polítics a la nova realitat. Serà fonamental el paper de la política útil, la que prioritza l’interés general en aquells aspectes socials, humans i econòmics. Aquesta declaració és un bon exemple per a fomentar les línies econòmiques i socials de la nostra ciutat”.

Altres punts aprovats

D’altra banda, el plenari també ha aprovat, amb els vots favorables del govern i l’abstenció de l’oposició, el Programa d’Actuació Aïllada illa 7B del Sector Sanxo Llop i la modificació puntual de l’ordenació estructural del Pla General consistent en una redistribució de la xarxa primària de la zona Roís de Corella per a ampliar el sòl amb ús esportiu i disminuir la zona destinada a aparcament. També ha tirat endavant, per unanimitat, el Pla Acústic Municipal i la constitució del Consell Sectorial de la Gent Gran.

Així mateix, s’ha donat compte d’una vintena de decrets en matèria econòmica i de mesures preventives extraordinàries amb motiu de la pandèmia, aprovats pel Govern d’Espanya i la Generalitat.

La Diputació reprén la campanya de neteja de platges de la Safor

– L’Àrea de Medi Ambient ha représ la neteja en  platges de la Safor 

– La diputada de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, destaca “l’actiu ambiental de les platges i la importància de la seua conservació natural
L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha représ la campanya de neteja de platges. “Amb la situació més controlada i amb un escenari de desescalada que ja s’ha comunicat oficialment, iniciem les tasques de neteja amb l’objectiu de condicionar l’arena de la platja, eliminar els residus i higienitzar-la amb el volteig i l’aireació contínua”, segons explica la diputada responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó.

D’aquesta manera, ha començat la neteja de les platges de Piles, Miramar, Daimús, Tavernes després que passat dijous, els tècnics de la Secció de Platges de la Diputació realitzaren una inspecció.

La diputada ha assenyalat que “la neteja es realitza seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i de Demarcació de Costes. A més, tenim un protocol certificat que ens impedeix replegar les canyes banyades per a evitar al màxim agafar arena. L’arena és un tresor que no podem perdre perquè forma les dunes, que són la barrera natural front als temporals. I amb Glòria es va poder comprovar com aquelles platges més naturalitzades i amb menys formigó van resistir millor els seus efectes”.

D’altra banda, cal tindre en compte que hi ha platges o trams que gaudeixen d’una protecció especial del 15 de març al 30 de juny (ambdós inclosos), per afavorir la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), espècie catalogada com a vulnerable en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada. En aquest sentit, hi ha platges on les màquines han de deixar una distància de 15 metres respecte al peu de la duna o de 2 metres respecte a la talanquera de protecció, si hi ha, i d’altres que per ser els nuclis reproductors més importants i per tant més rellevants per a la supervivència de l’espècie, la neteja durant aquest període és només manual. 

Enguany, l’Àrea de Medi Ambient dona servei a les platges Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles.

Una empresa de Tavernes s’ha oferit per donar accés gratuït per a escolars sense recursos

Una empresa de Tavernes col·labora amb l’Ajuntament per donar servei d’accés a internet gratuït per a totes aquelles famílies sense recursos amb fills i filles en edat escolar fins a final de curs.

Les gestions fetes des de la Regidoria d’Educació per tal de garantir que cap alumne es quede enrere i tots i totes puguen tindre accés a la continuïtat del procés educatiu, han fet que una empresa local oferisca accés a internet a les famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat econòmica.

Tota aquella persona o família que estiga interessada ha de presentar la seua sol·licitud al departament de Serveis Socials, al telèfon 962821142 en horari de 9 h a 14 h.

Gandia facilitarà la tramitació de la signatura electrònica amb la obertura d’una oficina presencial

· Les persones interessades a sol·licitar el certificat hauran de demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a l’adreça informacio@gandia.org i indicant nom i cognoms, DNI / NIE i un telèfon de contacte

L’actual crisi sanitària i les mesures que s’han pres per combatre-la han posat de manifest la importància que pot arribar a tindre per als ciutadans l’ús de mitjans electrònics a l’hora de facilitar la seua relació amb les administracions públiques.

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Gandia reprendrà a partir del pròxim dilluns el seu servei com a Punt de Registre d’Usuari (PRU) de l’Agència de Tecnologia i Certificació de la Generalitat Valenciana. D’aquesta manera, seguint escrupolosament les mesures de prevenció de contagis per COVID-19 establides pel Ministeri de Sanitat, s’habilitarà una cita prèvia perquè els ciutadans puguen tornar a obtindre a les oficines municipals el certificat electrònic de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Les persones interessades a obtindre el certificat hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça informacio@gandia.org indicant nom i cognoms, DNI / NIE i un telèfon de contacte.

En un termini no superior a 72 hores se li comunicarà per aquest mateix mitjà el dia i l’hora en què s’haurà de personar a l’oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament de Gandia (Plaça Major 1).

Per poder generar el certificat electrònic serà necessari que l’interessat siga major de catorze anys, i aporte algun dels següents documents per a la seua identificació:

– Si té nacionalitat espanyola:
· DNI, en vigor
· Permís de conduir en format targeta, en vigor
· Passaport espanyol, en vigor

– Si té nacionalitat estrangera, el document acceptat serà el NIE (Número d’Identificació d’Estranger)
· Si el document no té fotografia, haurà de presentar, a més, un altre document (passaport en vigor o document d’identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en què aparega la foto del sol·licitant per procedir a la seua identificació.
· Si el NIE no està en vigor, se sol·licitarà la presentació del passaport o document d’identitat de país d’origen (en cas de ser comunitari) que estiguen en vigor.

L’interessat en obtindre el certificat haurà d’acudir personalment. Només en el cas que es compte amb un certificat reconegut i legitimat en presència notarial, podrà ser una altra persona la que realitze el tràmit.
En aquest cas, el sol·licitant haurà d’acudir a un notari perquè certifique la seua voluntat d’obtindre un certificat electrònic i l’autorització al representant per a la seua recollida per compte del signant.

Sobre la mesura, l’edil Jose Manuel Prieto ha explicat que «aquest servei presencial ajudarà a molts ciutadans a interactuar amb l’administració i per a això és un certificat necessari. Volem solucionar les peticions de cita en 72 hores com a màxim perquè la nostra intenció és que els ciutadans no es queden fora de les línies d’ajudes que s’han posat en marxa davant la situació d’emergència sanitària i les seues conseqüències» «Ampliarem els serveis que estem prestant i fer-ho sempre amb totes les mesures de seguretat necessàries».

Declaracions Jose Manuel Prieto

 

Gandia posa en marxa una guia de preguntes freqüents durant la quarantena

· El document sintetitza la principal informació i les preguntes més usuals que es realitzen als números d’atenció que ha posat en marxa l’Ajuntament de Gandia des de l’inici de la crisi sanitària

L’Ajuntament de Gandia, en compliment de les indicacions del govern central i per evitar els contagis innecessaris i contribuir a frenar la corba de la Covid-19, té a tot el personal dels serveis no considerats dins de la modalitat presencial imprescindible, realitzant teletreball.

Aquesta forma de funcionament manté els serveis d’atenció a la ciutadania i continua resolent els tràmits que necessiten efectuar particulars i empreses. Per facilitar encara més aquest tipus d’actuacions, des de l’Ajuntament de Gandia s’ha editat una guia de preguntes freqüents que podrà ser descarregada des del web municipal.

Al llarg de huit pàgines, s’ha pretés sintetitzar la principal informació i les preguntes més usuals que es realitzen als números d’atenció que ha posat en marxa l’Ajuntament de Gandia com ara:

– Com puc demanar informació de tràmits o saber l’estat d’algun presentat anteriorment?

– He rebut la carta de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa de recollida de fem, ja que el pagament no està domiciliat Què he de fer?

– Soc usuària de la piscina, estava realitzant un curs de la UPG, etc. i actualment no és possible continuar amb les classes o accedir al poliesportiu, què puc fer?

– Actualment estic residint en un habitatge de l’Ajuntament i a causa de l’estat d’alarma, estic en una situació complicada

Aquestes són entre moltes altres preguntes fins a arribar pràcticament a la trentena de qüestions.

Jose Manuel Prieto, regidor delegat de Govern Interior i Coordinació Administrativa, ha declarat que «la nostra intenció com a govern és que la ciutadania tinga una administració pròxima en un moment tan complicat com aquest. A més de tota l’atenció telefònica i telemàtica hem incorporat aquestes preguntes freqüents on s’incorporen els nous serveis i ajudes que s’han posat en marxa des del Govern Central i la Generalitat Valenciana». «Es tracta d’ajudar a fer que la ciutadania trobe resposta a les seues necessitats perquè hem de seguir ajudant i donant solucions a la ciutadania».

Real de Gandia decreta les primeres mesures econòmiques municipales davant l’Estat d’Alarma

L’ajuntament del Real de Gandia va donar ahir a conéixer les primeres mesures econòmiques municipals, que afecten sobretot a hostalers, cultura i Escola infantil Municipal.

Donada la situació econòmica que ve aparellada amb l’Estat d’Alarma decretat pel govern d’Espanya, i després d’assabentar-se de les mesures econòmiques generals que es van decidir en la vesprada d’ahir al consell de Ministres, L’ajuntament de Real de Gandia ha definit una primera bateria de mesures econòmiques en l’àmbit municipal per ajudar els seus veïns i veïnes, que s’avaluarà i ampliarà a mesura que vaja evolucionant la situació.

Les mesures adoptades són les compensacions de les següents taxes i serveis municipals:

– Taxa per ocupació de via pública de terrasses de bar, restaurants i cafeteries

– Taxa servei de l’escoleta municipal

– Preus públics per cursos municipals

Ròtova convoca una edició virtual de la «Trobada [a] la plaça»

La gent pot compartir, al llarg de tot el dissabte 21 de març, fragments de poesia a Facebook, Twitter i Instagram, amb l’etiqueta #trobadaalaplaça2, o etiquetant l’Ajuntament de Ròtova

El pròxim 21 de març, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, l’Ajuntament de Ròtova tenia previst organitzar diversos actes al voltant de la poesia de Vicent Andrés Estellés. Amb tot, després de l’anul·lació de tota l’activitat cultural, el consistori ha decidit programar la segona edició de la Trobada [a] la plaça. Evidentment, no hi haurà trobada física, serà una trobada virtual, la poesia serà la trobada. La gent ha de romandre a les cases per l’estat d’alerta, és important (#quedatacasa, #joemquedeacasa); però cadascú s’hi pot retrobar i fer tria dels llibres o poemes amb què més ha gaudit.

«Animem la gent, al llarg de tot el dissabte 21 de març, a compartir fragments d’autors i autores de poesia a Facebook, Twitter i Instagram, amb l’etiqueta #trobadaalaplaça2, o etiquetant l’Ajuntament de Ròtova».

En l’activitat col·laboren Saforíssims Societat Literària i el Col·lectiu Vall de Vernissa. La primera edició de la Trobada a la Plaça va tindre lloc a la plaça Major del municipi, el passat 9 d’agost.