L’EXASSESSOR DE CIUTADANS DENUNCIARÀ AL GOVERN DE GANDIA PER PREVARICACIÓ SI NO ANUL·LA LA CONCESSIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU

L’exassessor de Ciutadans a l’Ajuntament de Gandia Maximiliano Doncel ha presentat a títol personal un escrit via registre a l’Ajuntament de Gandia en el qual sol·licita que l’acte de concessió del centre esportiu Roís de Corella a la mercantil Te Toca Safor siga anul·lat en assegurar que el seu administrador únic, un empresari afiliat a Ciutadans, té per sentència judicial prohibició de contractar amb el sector públic “en tot el territori nacional”. 

 

L’escrit posa en coneixement del govern local que en data 4 de març de 2016 va ser adjudicat per l’Ajuntament de Gandia el centre esportiu Rois de Corella, i que el procediment seguit va ser el de negociat sense publicitat, ja que un procediment anterior va ser declarat desert  emès pel Regidor de Govern Titular de l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert. L’empresa adjudicatària d’aquest contracte és la mercantil denominada “Te Toca Safor S.L”, la constituciió de la qual consta en el BORME núm. 65, de data dijous 3 d’abril de 2014, Pàg. 16169, registre 150457.
Segons consta en el BORME, l’Administrador Únic de la mercantil és Vicente Escolano Meri, qui segons consta en el Registre Oficial de Licitadors, en data 15 de setembre de 2014, li va ser declarada la prohibició de contractar per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Segons l’escrit de Doncel,, la causa està arreplegada en l’article 60.1.a) del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
La durada és de 4 anys, a comptar des del dia de la seua declaració, sent la data de finalització 15 de Setembre de 2018.
L’abast d’aquesta prohibició és “tot el sector públic”, afirma l’exassessor, qui afig que  en data 11 de Novembre de 2013 va ser dictada Sentència per l’Audiència Provincial de València, sobre Apel·lació interposada per Advocacia de l’Estat, sentència que ratifica la condemna imposada pel Jutjat penal Nº1 de Gandia: 2 Delictes contra la Hisenda Pública.
Aquesta pena és contra l’empresa “Naval Gandia S.L” i el seu Administrador únic, que segons consta en el BORME núm. 44, de data dimecres 05 de març de 2003, registre 95791, és Vicente Escolano Meri.
L’escrit esmenta la literalitat de l’article 60.1.a) del R.D 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i arran del que es disposa en l’esmentat precepte legal, en estar inhabilitat per a contractar Vicente Escolano Meri, sent representant legal de la mercantil “T Toca Safor S.L”, inhabilita també a la mercantil.
Doncel acompanya l’escrit de proves obtingudes de forma telemàtica ja que són de caràcter públic i accessible per a tot ciutadà que vulga consultar-les.
Segons Doncel, els fets exposats van ser posats en coneixement del Regidor de Govern Titular de l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, entre els dies dimecres 30 de març de 2016 i dijous 31 de març de 2016, i adverteix de que si el Govern Municipal persisteix en la seua actitud es reserva el dret a presentar, en un termini no inferior a 48 hores, querella contra el Govern de la Ciutat per un presumpte delicte de prevaricació.

Et Pot Interessar